Prorroga ERTOS setembre Llado Grup

COM ES PRORROGUEN ELS ERTOS FINS A SETEMBRE?

El Govern ha aprovat el Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig, que regula entre altres, la cinquena pròrroga dels ERTOS establint la seva vigència fins al 30 de setembre de 2021.

Entre les novetats destacables trobem:

 • Una modificació en les exoneracions associades als ERTOS.
 • La modificació de la relació de les activitats (CNAE) que permeten acollir-se a exoneracions de quotes de seguretat social en els sectors de reduïda taxa de recuperació de l’activitat.
 • Una protecció específica per a les persones amb contracte fix-discontinu.
 • Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació.
 • Pròrroga de les disposicions de salvaguarda en l’ocupació, limitació de contractació i en l’acomiadament.

Quins tipus de ERTOS es prorroguen fins a setembre de 2021? 

Els ERTOS que es prorroguen automàticament fins com a màxim el 30 de setembre són:

 • Els ERTOS de força major basats en l’article 22 del RD Llei 8/2020.
 • Els ERTOS de força major per limitació basats en l’RD Llei 30/2020 i RD Llei 2/2021.

Per altra banda,

 • Els ERTOS de força major per impediment basats en l’RD Llei 24/2020 (anomenats de rebrot), en l’RD Llei 30/2020 o RD Llei 2/2021, es mantindran vigents en els termes de les seves resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratiu i durant el període de tancament. Aquests ERTOS podran transitar a ERTOS de limitació quan finalitzada la restricció total es pugui realitzar l’activitat parcialment.
 • Els ERTOS ETOP (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció), tindran la vigència determinada en el seu corresponent expedient.

Quines exoneracions hi haurà per als ERTOS de juny a setembre de 2021? 

ERTOS de sectors de reduïda taxa de recuperació i la seva cadena de valor

Les empreses incloses en el llistat de CNAE i dependents d’aquestes considerades «cadena de valor» podran continuar beneficiant-se d’exoneracions. Amb la finalitat d’incentivar l’activació de l’ocupació, en aquesta ocasió s’aplicaran majors exoneracions per als treballadors que es reincorporin a l’activitat.

Els percentatges que podràs exonerar entre juny i setembre de 2021 són:

 • Treballadors reincorporats o es reincorporin al seu lloc. A aplicar de juny a setembre de 2021:
  • Empreses amb menys de 50 treballadors computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 95%.
  • Empreses amb 50 o més treballadors computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 85%.
 • Treballadors suspesos. Canvia el percentatge al setembre:
  • Empreses amb menys de 50 treballadors computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 85% de juny a agost i del 70% al setembre.
  • Empreses 50 o més treballadors computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 75% de juny a agost i del 60% al setembre.

ERTOS de limitació

Hi ha nous percentatges d’exoneracions per als ERTOS de limitació (tant nous expedients com prorrogats) i respecte dels treballadors suspesos, que variaran segons el mes d’aplicació:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors, computats a 29 de febrer de 2020:
  • Juny i juliol: exoneracions del 85%.
  • Agost i setembre: exoneracions del 75%.
 • Empreses amb 50 o més treballadors, computats a 29 de febrer de 2020:
  • Juny i juliol: exoneracions del 75%.
  • Agost i setembre: exoneracions del 65%.

ERTOS d’impediment

Les empreses que vegin impedida totalment la seva activitat entre juny i setembre per restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un ERTO per impediment durant el període de tancament. Les exoneracions també variaran segons el volum de plantilla:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors, computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 100%.
 • Empreses amb 50 o més treballadors, computats a 29 de febrer de 2020: exoneració del 90%.

Què tràmits haig de fer per a prorrogar l’ERTO?

Es prorrogaran automàticament sense haver de realitzar cap gestió davant l’Autoritat Laboral ni davant el SEPE per a això.

Segons l’article 4 de la nova norma les empreses NO hauran de presentar una nova sol·licitud col·lectiva per a les prestacions dels treballadors dels ERTOS prorrogats.

Sí que caldrà seguir presentat els fitxers XML davant el SEPE, així com les declaracions responsables a la Seguretat Social per a poder practicar les exoneracions de quotes, en el seu termini habitual.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’àrea laboral.

Llado Grup Cosultor

Àrea Laboral