Cobrar de un cliente insolvente  Llado

COM COBRAR D’UN CLIENT INSOLVENT?

Tal com succeeix amb Hisenda, la Seguretat Social i altres organismes públics, quan no poden cobrar de l’empresa per ser insolvent o no tenir patrimoni, podrà intentar reclamar a més a altres persones que poden respondre del deute. Vegi com actuen aquests organismes i faci vostè el mateix.

RESPONSABLES DEL PAGAMENT

  • El primer és el deutor principal al qual si és persona física, respon amb tot el seu patrimoni (negoci i particular) i si és persona jurídica com una SL o SA, només respon amb el seu patrimoni.
  • El següent pot ser un avalista o fiador del deutor principal i seria convenient esbrinar si existeix perquè així es cobraria d’aquest.

ELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS

Els administradors poden respondre dels deutes de la societat si en la seva gestió no han actuat com un “ordenat comerciant” i es poden trobar evidències d’aquesta actuació negligent a la vista dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil i dels últims acords adoptats. Alguns exemples com:

  • Les pèrdues han reduït el patrimoni social per sota de la meitat del capital social, i no consta que s’hagi adoptat alguna mesura per a regularitzar aquesta situació, com és una ampliació de capital o acordar la dissolució de la societat.

També és el cas que s’ha reduït el patrimoni de la societat per sota de les dues terceres parts del capital, i ja ha transcorregut un exercici sense que aquesta situació s’hagi recuperat.

La societat ha desaparegut de facto i els tribunals equipessin aquesta situació a l’anterior, per tant si l’empresa ha tancat sense que hi hagi pistes del seu parador, podrà demandar i exigir responsabilitats als administradors.

Aquesta responsabilitat és objectiva per no actuar correctament, sigui per la raó que sigui i afecta només a les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment legal de la causa de dissolució.

  • Una altra evidència que l’administrador pot haver actuat de manera negligent és la falta de dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

 ALTRES REPONSABLES

  • Pot passar que el deutor desaparegui i és possible que hagi iniciat l’activitat amb una altra societat, a la qual també podem demandar, però per a fer-ho s’haurà de demostrar davant el jutge que existeix una vinculació o identitat entre totes dues empreses, i que la nova societat es va constituir com a “disfressa” de l’anterior, per a eludir responsabilitats. S’han trobat evidències físiques i indicis de continuïtat.
  • Comprovi també si el deutor o administrador ha buidat el seu patrimoni i el va passar a algun familiar, perquè podria impugnar-se perquè aquest patrimoni reprengui i pugui ser embargat: A aquests familiars se’ls considerarà col·laboradors necessaris per a realitzar un frau.

Existeixen més situacions que podran permetre-li recuperar el deute, i li recomanem acompanyar-se d’un bon assessor.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.