Calcular pensió jubilació

COM CALCULAR LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ?

La Llei actual, que va entrar en vigor en 2013, ha elevat progressivament l’edat requerida per a jubilar-se, de 65 anys en 2013 a 67 a partir de 2027, així com el nombre d’anys cotitzats amb els quals es determina la quantia de la prestació, en 2012 comptaven les bases de cotització dels últims 15 anys de la vida laboral i la idea és que va anar augmentant fins a a els 25 anys en 2022.

 

En el càlcul de la seva pensió de jubilació poden intervenir diferents factors: la modalitat de jubilació que regeix, si el treballador compta amb condicions especials, com a discapacitat o cotitzacions a règims especials, si existeixen cotitzacions a temps parcial o si la jubilació és ordinària o anticipada, etc.

Si la seva jubilació és ordinària a temps complet, el procés de càlcul de la pensió seria el següent:

  1. Determinació de la base reguladora

La base reguladora és la mitjana de les bases per les quals ha cotitzat el treballador en els seus últims anys de vida laboral. En 2019 les bases de cotització dels últims 22 anys.

En 2019 la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 308 les bases de cotització de l’interessat durant els 26 mesos immediatament anteriors al del mes previ a la jubilació.

S’utilitza un denominador superior al nombre de mesos computables, perquè la pensió es percep en 14 pagues mentre que en el còmput sol es prenen 12 bases anuals.

  1. Càlcul per a saber el percentatge de base reguladora

La pensió de jubilació serà el resultat d’aplicar a la base reguladora un percentatge, que depèn del període de cotització del treballador. S’aconsegueix el 100% de la base reguladora quan s’acredita una cotització mínima de 36 anys i nou mesos.

El període mínim de cotització exigit, és de 15 anys, donant accés al 50% de la base reguladora, que s’anirà incrementant gradualment per mesos addicionals de cotització fins a aconseguir el 100%.

La quantia de la pensió no podrà excedir la quantia màxima establerta anualment, que en 2019 és de 2.659,41 €/mensuals per catorze pagues.

La Seguretat Social ofereix un simulador en el qual podràs estimar la teva futura pensió a edat ordinària o anticipada. Hauràs d’introduir les teves dades personals, períodes de cotització i bases de cotització

Eina simulador de la Seguretat Social

Des de Lladó Grup Consultor, li oferim a través del nostre equip de professionals de Serveis laborals, l’assessorament del càlcul de la seva pensió.

Lladó Grup Consultor

934 646 210

consultor@lladogrup.com