Registro salarial Llado Grup

COM ADAPTAR-ME AL REGISTRE SALARIAL OBLIGATORI?

El passat octubre del 2020, va ser aprovat el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 d’ octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones imposa l’obligació del registre salarial, que haurà d’estar implantat a partir del 14 d’abril de 2021.

El Reial decret conté un conjunt de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, aplicant els principis de transparència retributiva i d’igual retribució per treball d’igual valor, amb la finalitat de poder identificar l’existència de bretxes salarials injustificades o discriminatòries.

Què és un registre retributiu? 

El RD Llei 6/2019 va modificar en el seu moment l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors per a incloure la nova obligació per a les empreses: el registre salarial. El nou RD especifica més detalls sobre com ha de dur-se a terme aquesta obligació.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l’empresa, de manera detallada, que mostri de forma separada les retribucions d’homes i dones de la seva plantilla.

En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre els salaris, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Què es considera un treball d’igual valor? 

L’article 4 regula l’obligació d’igual retribució per treball d’igual valor, definint què es considera un treball d’igual valor: aquell que realitza les mateixes funcions, amb els mateixos factors i condicions laborals i exigeix els mateixos requisits professionals o de formació per a la seva realització.

Què és el principi de transparència retributiva? 

L’article 3 de la norma estableix que els convenis col·lectius a partir d’ara hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva, de manera que permeti obtenir informació sobre els aspectes que componen la retribució dels treballadors.

La fi d’aquest principi serà identificar les discriminacions directes o indirectes respecte a les valoracions de llocs de treball quan, exercint un treball d’igual valor, es rebi un salari inferior sense que pugui justificar-se.

Quines empreses estan obligades i en quins terminis a realitzar un registre retributiu? 

Segons l’article 5, totes les empreses hauran de realitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Després del desenvolupament normatiu del 2020, es va establir un termini d’adaptació de 6 mesos per a adaptar-se a les noves obligacions. Això implica que, a partir del 14 d’abril de 2021 totes les empreses hauran de comptar amb un registre retributiu adaptat al RD 902/2020.

A quines sancions m’enfronto si no disposo del registre retributiu? 

L’article 10 del RD 902/2020 estableix que l’absència del registre retributiu podrà donar inici a accions administratives i judicials i/o a l’aplicació de les sancions per discriminació.

Les empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu podrien ser sancionades segons el règim d’infraccions i sancions de la LISOS, en funció de la gravetat dels fets. Per a les infraccions més greus podran imposar-se sancions d’entre 6.251 i 187.515 euros

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’Àrea de Laboral en l’adaptació de la seva empresa al registre salarial.

Llado Grup Cosultor

Àrea Laboral