Cobertures Covid19

COVID-19: Responsabilitat Civil i Assegurances.

Quines cobertures tenim?

  • Cobreixen les pòlisses d’assegurances els danys i perjudicis derivats d’una pandèmia?

La resposta és NO. Aquells sinistres derivats de cas de força major estan expressament exclosos (catàstrofes naturals, guerres, epidèmies, etc.).

S’exceptuarien alguns casos molts concrets de pòlisses com les del Mobile World Congress en les que es pogués preveure aquesta possibilitat “ad hoc”.

S’aconsella analitzar cas per cas. S’haurà de comprovar si es compleixen els requisits de l’art. 3 de la Llei de Contrato de Seguro (clàusula destacada en negreta i degudament acceptada).

Pot haver-hi casos concret en que sí que cobriria l’assegurança, com en el cas dels viatges combinats, on sol haver-hi una clàusula que indica que es reemborsaran els diners si no es pot viatjar al país de destinació per circumstàncies locals que hi impedeixen l’entrada.

  • L’assegurança de vida cobreix la mort per coronavirus?

Les pòlisses d’assegurances de vida normalment cobreixen la mort per qualsevol causa i només exclouen del pagament de la prestació el suïcidi durant el primer any de vigència (llevat de pacte exprés en contrari).

S’haurà d’examinar cada pòlissa en concret, ja que algunes sí que exclouen la  mort per pandèmia.

De tota manera, segons ha fet públic UNESPA (l’organisme que agrupa a les companyies d’assegurances), les companyies sí que s’estarien fen càrrec dels sinistres de mort ocasionats pel coronavirus.

  • Entra en joc la cobertura per pèrdua de beneficis o lucre cessant d’aquelles pòlisses contractades per empreses o comerços?

Assegurances que tenen per objecte cobrir la pèrdua ocasionada per la paralització de l’activitat, però sempre i quan la causa estigui coberta per la pròpia pòlissa (inundació, robatori, incendi, etc.). Aquí ens trobem davant d’un supòsit de força major i difícilment podrà actuar aquesta garantia. En qualsevol cas, haurem d’analitzar l’apartat de garanties de cada pòlissa.

Una qüestió diferent és que succeeix amb les empreses que  no puguin desenvolupar la seva activitat i hagin de continuar pagant l’assegurança que cobreix la RC derivada de la seva actuació o la RC patronal. Han de continuar pagant les primes de l’assegurança?. Aquestes pòlisses solen contractar-se juntament a assegurances per danys propis i aquests poden esdevenir encara que l’activitat estigui paralitzada, amb la qual cosa es desaconsella deixar de pagar. La companyia asseguradora podria aplicar una reducció de la prima.

Altres qüestions:

  • Els danys del Covid-19 NO quedarien  coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros.
  • L’assegurança de lucre cessant pot ser un contracte separat (cas de les grans empreses) o estar dins d’un paquet que engloba incendi, robatori, lucre cessant, etc. (cas de les petites empreses o autònoms).
  • Si el risc de pandèmia no està inclòs en l’assegurança, el lucre cessant NO quedaria cobert.
  • Si s’ha acceptat específicament per escrit aquesta clàusula, el camí seria denunciar la clàusula per abusiva.
  • S’aconsella revisar les pòlisses d’assegurances i les garanties que es tenen contractades.

Qualsevol qüestió relativa a l’afectació de les seves assegurances respecte a la incidència del Covid-19, Lladó Grup Consultor disposa de professionals especialitzats per donar resposta legal.

Dolors Vernis

Advocada

Lladó Grup Consultor

934 646 210