Cautelas administrador sociedad

CAUTELES A CONSIDERAR PER TOTS ELS ADMINISTRADORS

Els socis li han demanat que sigui l’administrador de la societat i que s’encarregui del dia a dia a canvi d’una remuneració, i ja és sabuda la varietat de possibles responsabilitats que pot assumir un administrador, com són les tributàries de tots els impostos davant Hisenda en el cas que la Societat no els pagui.

Per això ha de protegir-se i prendre cauteles, sobretot si la seva participació és inferior al 50% del capital, doncs al no controlar la societat la resta de socis el poden cessar com a administrador i no tindrà dret a la indemnització per acomiadament ni a la prestació per desocupació, ja que seria necessari des del 2019 que cessi en les seves funcions i que l’empresa es trobi en causa de dissolució o  tingui pèrdues per import superior al 10% dels seus ingressos.

Això passa quan l’administrador té almenys el 25% del capital i exerceix funcions de direcció i gerència, perquè la Seguretat Social pressuposa que té el control i ha de donar-se d’alta en el Règim d’Autònoms (RETA), i la seva relació amb l’empresa és de caràcter “mercantil” i no laboral.

Per això l’aconsellem que les seves condicions de “treball” quedin clarament regulades en un contracte amb la societat, en el que s’estableixin els serveis que prestarà, en quins casos es podrà extingir la relació amb la societat, i quina serà la indemnització a favor seu si això succeeix. A més, sol·liciti que el contracte s’aprovi en una junta de socis.

Cuidi’s que les diferents retribucions per ser administrador, direcció i gerència consti en els estatuts de la societat, per tenir cobertura legal, i evitar que algun soci en el futur l’exigeixi la devolució de les quantitats cobrades.

Qualsevol altra funció que faci a la societat a més de les anteriors (agent comercial,  director financer, transportista, etc.), exigeixi que s’aprovi en Junta General de socis.

L’excés de confiança pot provocar sorpreses desagradables. Ocupi’s dels seus interessos.

Lladó Grup Consultor els nostres professionals fiscalistes, jurídics i laborals li poden assessorar en una revisió de totes aquestes qüestions i evitar riscos innecessaris.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista