Sap vostè que... Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

,
Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es…

Sap vostè que... Hisenda pot embargar caixes de seguretat en els bancs

Segons una sentència del Tribunal Superior de justícia de Catalunya Sala Contenciosa administrativa, el dret a la intimitat no és absolut, i admet restriccions en determinades circumstàncies i davant certes obligacions, com és el deure …

Sap vostè que... Cal controlar les variacions en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Totes les empreses que tinguin activitat, estan obligades a estar donades d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE d’ara endavant), per cadascuna de les activitats que faci, i encara que compleixi els requisits d’estar exempt…

Sap vostè que... La inspecció d'Hisenda pot comprovar exercicis prescrits

Sempre hem entès que hi ha un període de prescripció dels tributs de quatre anys,  i que quan ha prescrit un exercici, ja no es podria tocar per l’Administració Tributària (AEAT). Doncs ha de saber que el Tribunal Suprem ha dictat…

Té la custòdia compartida dels seus fills menors?

En cas de matrimonis separats o divorciats que tenen la custòdia compartida dels seus fills menors, o en parelles de fet que han deixat de conviure, poden presentar la declaració d’IRPF de forma conjunta amb els fills i aplicar una reducció…

Herència o donació d’un familiar estranger

Si vostè rep una herència o una donació d’un familiar estranger, ha de saber que totes duestributen a Espanya en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), i l’habitual és que es formalitzi la transmissió a través d’un funcionari…

Quan cessa un administrador d’una societat, fins quan respon?

Una recent modificació legal, ha canviat el termini per exigir responsabilitats a l’administrador d’una Societat. Com ja sap, l’administrador d’una SA o SL pot arribar a respondre dels deutes de la societat en certs casos com són…

Fa operacions amb paradisos fiscals?

Vostè ha de saber que dels 48 paradisos fiscals que existien des de 1991, quan es va fer pública una llista tancada dels països i territoris que tenien aquesta consideració, a dia d’avui  n’hi ha 15 d’aquests 48 que han signat acords…

Hi ha reducció en els requisits de les operacions vinculades

Des de fa anys és obligatori documentar les operacions vinculades entre les empreses, els seus socis, administradors etc., i de no fer-ho s’aplicaven automàticament sancions molt significatives. Però des de l’any 2015 aquestes obligacions…

Li convé comprar un cotxe elèctric?

Si la seva empresa s’està plantejant comprar un cotxe nou per cedir-lo a un treballador, i el compra elèctric o híbrid, a més de millorar el medi ambient, estalviarà impostos. Quins impostos s’estalviarà? -         …