Quan cessa un administrador d’una societat, fins quan respon?

Una recent modificació legal, ha canviat el termini per exigir responsabilitats a l’administrador d’una Societat.

Com ja sap, l’administrador d’una SA o SL pot arribar a respondre dels deutes de la societat en certs casos com són els deutes fiscals, i Hisenda ho utilitza. Un exemple és si tanca l’activitat sense liquidar-la de forma legal o sense sol·licitar concurs de creditors.

Fins a dates recents, el termini per reclamar a aquest administrador, era de quatre anys a comptar des que l’administrador havia cessat del càrrec, i els creditors així tenien una data especifica per a comptar aquest quatre anys.

Però això ha canviat, i encara que el termini per exigir responsabilitats a l’administrador segueix sent de quatre anys, aquests es compten des que es va poder exercitar aquest dret de reclamar. Per tant caldrà valorar en cada cas des de quan es pot reclamar, es a dir, des de quan el perjudicat va tenir coneixement  de l’actuació negligent de l’administrador. Ja no és una data fixa.

02_josep_cid_cat

Fa operacions amb paradisos fiscals?

Vostè ha de saber que dels 48 paradisos fiscals que existien des de 1991, quan es va fer pública una llista tancada dels països i territoris que tenien aquesta consideració, a dia d’avui  n’hi ha 15 d’aquests 48 que han signat acords d’informació amb Espanya i han deixat de tenir tal consideració. És a dir que van desapareixent, i si compleixen aquests acords d’intercanvi d’informació deixen de ser paradisos fiscals i tindran el tracte fiscal menys estricte, alhora que gaudeixen de més incentius cosa que no té si es considera un paradís.

Miri que passa si vostè fa operacions amb un paradís fiscal, o amb una empresa que hi està establerta:

–          Les operacions han de valorar-se a preus de mercat i aquesta valoració ha de documentar-se.

–          Les despeses per serveis no són deduïbles si no es prova que són operacions reals.

–          En cas de rebre dividends de Societats situades en aquests territoris, en molts casos no gaudirà de l’exempció per doble imposició.

–          En la determinació dels països, territoris o jurisdiccions de risc els subjectes obligats recorreran a fonts creïbles, tals com els Informes d’Avaluació Mútua del Grup d’Acció Financera (GAFI) o els seus equivalents regionals o els Informes d’altres organismes internacionals.

Han sortit de la llista de paradisos fiscals països com Andorra, Xipre, Luxemburg i Hong-Kong entre altres.

02_josep_cid_cat

Hi ha reducció en els requisits de les operacions vinculades

Des de fa anys és obligatori documentar les operacions vinculades entre les empreses, els seus socis, administradors etc., i de no fer-ho s’aplicaven automàticament sancions molt significatives.

Però des de l’any 2015 aquestes obligacions de documentar les operacions vinculades s’ha simplificat. Així, si les operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada no superen la xifra de 250.000 euros, ja no és obligatori documentar aquestes operacions i això sense cap excepció, ja que fins al 2014 hi havia algunes operacions que quedaven excloses i havien de documentar-se.

A més d’aquesta novetat, n’hi ha d’altres que destaquem:

–          Es simplifiquen les obligacions de documentació amb un nou format per a les empreses que facturin menys de 45 milions d’euros a l’any, però cal esperar a que s’aprovi el Reglament.

–          Es redueixen les sancions de 1.500 euros a 1000 euros per cada dada omesa, i de 15.000 a 10.000 de sanció per el conjunt de dades omeses, inexactes o falses. Aquestes sancions es limiten per a totes les empreses al menor entre el 10% de les operacions no documentades correctament i el 1% de la xifra de negocis (abans només afectava a l’empresa de reduïda dimensió).

El nostre consell és documentar les operacions vinculades.

Li convé comprar un cotxe elèctric?

Si la seva empresa s’està plantejant comprar un cotxe nou per cedir-lo a un treballador, i el compra elèctric o híbrid, a més de millorar el medi ambient, estalviarà impostos.

Quins impostos s’estalviarà?

–          L’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (Impost de Matriculació), ja que el tipus de gravamen és el 0% per a vehicles amb baixes emissions, (i pot arribar al 14,75%).

–          Es redueix el pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (és l’impost de circulació), ja que hi ha ajuntaments que estableixen una bonificació de fins al 75% per als vehicles elèctrics o híbrids, però cal sol·licitar-la.

–          En l’IRPF del treballador de la seva empresa, si li cedeix un vehicle elèctric o híbrid, la retribució en espècie a imputar  es redueix en un 30%, es a dir, que en lloc d’imputar al treballador un 20% del valor del vehicle (IVA i Impost de Matriculació inclosos), serà només d’un 14% anual. L’ingrés a compte de la retribució en espècie, també es pot reduir.

02_josep_cid_cat

 

 

Sap vostè que… Poden sol•licitar a Hisenda 100 euros mensuals els discapacitats i les famílies nombroses

S’incorporen dues noves deduccions en l’IRPF per a 2015 amb la reforma fiscal, beneficiant-se de 1.200 euros anuals i en certs casos de 2.400 euros.

Qui poden sol·licitar aquesta deducció?

Els descendents o ascendents amb discapacitat i per família nombrosa (tres o quatre fills) i seran 1.200 euros anuals, i 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial (amb cinc o més fills).

Quins requisits s’han de complir?

Són dos: d’una banda, fer una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa; per una altra tenir dret a l’aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d’una família nombrosa.

Com es sol·licita el pagament avançat?

Hi ha un nou model, el 143 i s’ha de presentar per cadascuna de les deduccions, acumulables entre si, i s’ha de fer per Internet a partir del 7 de gener en el web de l’Agència Tributaria, o bé per telèfon al número 901.200.345.

A partir del 3 de febrer, es podrà sol·licitar presencialment en qualsevol oficina de l’Agència Tributaria.

El nostre despatx pot ajudar-lo en tota la tramitació.
02_josep_cid_cat

Sap vostè que… Fins quan hem de conservar els documents?

Està bé tornar a recordar quant de temps hem de conservar els documents de l’empresa. Encara que hi ha un termini general segons les normes mercantils de sis anys, també ha de saber que hi ha altres terminis superiors, segons les circumstàncies de l’activitat que faci.

1)       La norma mercantil estipula que els llibres, els justificants, la correspondència, factures, extractes bancaris, etc., han de conservar-se sis anys comptats des de l’últim assentament fet.

2)       En general segons la normativa fiscal, són quatre anys des de la declaració presentada, però hi ha algunes excepcions:

  • a)       Si ha hagut alguna actuació de l’empresa, com una declaració complementària, s’interromp la prescripció dels 4 anys, tornant-se a iniciar el còmput.
  • b)       En el cas d’amortitzacions practicades sobre actius, cal conservar la factura de compra fins que ja no li puguin revisar l’exercici en el que s’hagi amortitzat totalment.
  • c)       Si en un exercici té pèrdues deduïbles o deduccions pendents d’aplicar, haurà de conservar tota la documentació com a mínim 10 anys. Una vegada que passin aquests 10 anys, amb la declaració de l’Impost sobre Societats i la comptabilitat serà suficient.
  • d)       Si adquireix immobilitzat per import superior a 3.005,06 euros (normativa de l’IVA), haurà de conservar les factures un mínim de 9 anys i si són immobles 14 anys.

Sigui prudent i no llenci els papers. Pot fer servir arxius digitals per estalviar espai si segueix unes regles.

02_josep_cid_cat

Sap vostè que… És vostè l’administrador de la seva societat?

Hi ha novetats en la reforma fiscal de 2015 per a vostè, si és l’administrador de la seva societat i potser el director o el gerent.

Una novetat es al tipus de retenció de l’IRPF que s’ha de practicar sobre aquest tipus de retribució, que passa a ser el 2015 del 37% d’IRPF (el 2014 era del 42%), i en el 2016 serà del 35%. A més, si la xifra de negocis de la seva empresa és inferior a 100.000 euros en tot l’any, la retenció passa a ser del 20% el 2015.

No és novetat que si a més d’administrador és vostè director o gerent, i cobra una retribució per aquesta funció, en el 2014 el tipus de retenció era la mateixa que la d’administrador i en el 2015 continuarà sent així, aplicant-se el tipus fix del 37% de retenció de l’IRPF.

També ha de considerar que la retribució d’administrador ha de constar en els estatuts de la societat perquè es pugui considerar despesa deduïble en l’Impost de Societats, i fins el 31 de desembre de 2014 també ho era la direcció i la gerència, però la novetat en la reforma fiscal és que la retribució de direcció i gerència si no consta en  els estatuts, fiscalment es considerarà igualment com a despesa deduïble.
02_josep_cid_cat

Sap vostè que… Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador el 20% del valor del vehicle, i l’any 2015 si el vehicle és considerat eficient energèticament, aquesta retribució en espècie que s’imputa, es reduirà un 30%, i en lloc del 20% serà només del 14% del valor del vehicle.

Per tant, estigui atent quan adquireixi un vehicle i comprovi la reducció ja que estarà en funció de les emissions. Serà vàlid si ho adquireix en el 2015 i  també si l’ha adquirit en el 2014, ja que en la normativa no condiciona la data d’adquisició del vehicle.

Pari atenció a l’aprovació de les condicions d’eficiència energètica i a  la reducció corresponent, ja que és una condició més avantatjosa per a la seva plantilla (s’aprovarà un reglament que ho clarificarà).

02_josep_cid_cat

Sap vostè que… El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital mobiliari, com són els interessos del capital, dividends, etc.

Aquesta compensació serà de forma parcial i anirà augmentant fins  l’any 2018, amb la següent evolució:

–          El 2015 un 10%

–          El 2016 un 15%

–          El 2017 un 20%

–          El 2018 un 25%

–          A partir del 2018 un 25%

Per exemple, si cada any obté interessos o dividends, si transmet accions o participacions, fons d’inversió, etc. amb pèrdues, podrà compensar-les amb els rendiments del capital mobiliari tenint en compte els percentatges anteriors, i el no compensat ho podrà fer en els quatre anys següents.

02_josep_cid_cat

Sap vostè que… es modifiquen les retencions pel 2015

Amb la reforma fiscal s’han modificat els tipus de retenció de l’IRPF, i ha de parar atenció  perquè es podran produir errors. Ha de saber els nous tipus d’IRPF que s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2015, si fa el pagament, encara que la renda o la factura correspongui al 2014:

–          El 20% de retenció sobre rendiments de capital mobiliari i immobiliari, i sobre els guanys patrimonials (actualment és del 21%).

–          El 19% dels rendiments d’activitats professionals en general.

–          El 37% de la retribució dels administradors (el 20% si la xifra de negoci de l’empresa és inferior a 100.000 euros).

Li recordem que l’obligació de retenir neix, en general, quan es paguen les rendes corresponents, com és el cas de la factura d’un professional emesa el 2014, i la paga el 2015, retingui el 19% (no el 21%), o en el cas de pagar el lloguer del mes de desembre d’un immoble al 2015, retingui el 20% (no el 21%).

En canvi si el que paga són interessos o dividends, el tractament és diferent, ja que l’obligació de retenir neix quan les rendes són exigibles, independentment de quan es paguen. Per exemple si un soci va prestar diners a la societat i es fa la liquidació d’interessos al desembre i encara que el pagament es faci al gener de 2015, haurà de retenir el 21% i ingressar-ho en l’última liquidació trimestral de 2014, i no en la primera de 2015.

Eviti errors i consulti’ns.
02_josep_cid_cat