Sap vostè que... La seva empresa tindrà benefici el 2015?

,
Ja arribem a final d’any i si la seva empresa tindrà beneficis, haurà de tributar en el pròxim any. Pensi que les normes comptables i fiscals li permeten comptabilitzar a 31 de desembre certes despeses ja meritats, amb el consegüent…

Sap vostè que… Tingui especial cura amb les notificacions d’Hisenda

,
Si Hisenda intenta notificar-li algun acte administratiu en persona i no el localitza en el seu domicili, ha d’intentar una segona notificació en els tres dies següents (excepte dies inhàbils), i en una hora diferent respecte a l’intent…

Sap vostè que… Canvi del termini de prescripció

Les modificacions en la Llei General Tributària obliguen a modificar la regularització de l’Impost de Societats, sobre la comprovació dels diferents incentius fiscals. Així, es modifiquen els terminis específics de comprovació de…

Sap vostè que... Novetats en pla de pensions

,
S’acosta el final d’any i una de les formules per rebaixar la “factura” fiscal és realitzar aportacions a un pla de pensions. Aquest exercici 2015 s’ha modificat l’import de les aportacions màximes que passen de 10.00,00€ a 8.000,00€…

Sap vostè que… S’eleva el límit per ajornaments de pagament a Hisenda

,
Als contribuents que presentin sol·licituds d'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, s'aplica la xifra sense necessitat d'aportar garanties a 30.000 euros en total, en lloc dels 18.000 euros fins data d’avui. Quan se superi aquesta…

Sap vostè que... Amortització en més d’un torn de treball

,
Si hi ha elements en l’empresa que s’utilitzen durant més d’un torn de treball, es poden amortitzar més ràpidament que la resta de béns. Això es deu al fet que aquests elements sofreixen un major desgast que quan s’utilitzen en…

Sap vostè que... Com tributa la venda del seu habitatge habitual

,
Si vostè està pensant  vendre el seu habitatge habitual potser però li preocupa saber què ha de tributar en el seu IRPF. Si no té intenció de reinvertir en un altre habitatge habitual l’import de la venda, haurà de tributar com qualsevol…

Sap vostè que... Obtingui avantatges fiscals amb el Dropshipping

,
Cada vegada hi ha més empreses que utilitzen el  "dropshipping" per estalviar costos. Aquestes acorden amb el fabricant dels productes (normalment en països asiàtics) que els enviï directament als seus clients, estalviant-se costos de manteniment…

Sap vostè que... Estalvïi el 4,15% del consum elèctric

,
A partir de l’any 2015, si la seva empresa fa una activitat industrial i el consum elèctric és elevat, pot sol·licitar a la seva companyia elèctrica una reducció del 85% en l’impost que li repercuteix, podent reduir el cost de la factura…

Sap vostè que... Canvis en el càlcul de retencions d’IRPF en el 2015

,
Des del dia 1 de gener del 2015, els tipus de l’IRPF han baixat, i per al càlcul de les retencions des del mes de juliol o agost s’han reduït els tipus de retenció a aplicar en els salaris dels empleats, per això convé saber que hi…