Com ha de valorar les seves existències

La valoració de les existències de la seva empresa a finals d’any, dependrà del tipus de producte que vengui:   -           No intercanviables: Són aquells productes que puguin ser unitàriament identificats, com és…

Vol eliminar les pèrdues del seu balanç?

El seu balanç reflecteix pèrdues d’exercicis anteriors i necessita finançament bancari, i això pot ser un obstacle per aconseguir aquest finançament? Hi ha diferents formes de fer-ho, unes més senzilles i barates que altres: Reserves.-…

Sap vostè que Quant de temps s'han de conservar els documents?

En primer lloc, el principi general segons la normativa mercantil, els documents relatius a l’activitat econòmica s’han de conservar durant almenys sis anys des de l’últim assentament de l’exercici, o sigui, que des de l’1 de Gener…

Sap vostè que hi ha saldos amb socis a la seva societat?

,
En moltes empreses es manté en els seus comptes saldos a favor o a càrrec dels socis i aquestes són operacions vinculades que Hisenda es mira amb lupa, per les possibles implicacions fiscals pel soci i la societat. El compte 551 “Compte…

Sap vostè que... Com i quan cobrar els plans de pensions

,
Considerem que una persona es jubila i necessita saber com cobrar el seu o els seus plans de pensions que ha estat aportant durant la seva vida laboral i desgravant a la declaració de la renda. Doncs sàpiga que un jubilat té diverses opcions…

Sap vostè que... Compte amb les dietes

,
Tornem a insistir que Hisenda està comprovant si les dietes pagades als treballadors han de quedar exemptes de tributació,  i en lloc de sol·licitar les dades a l'empresa, les comprovacions les fa enfront als propis treballadors, sent més…

Sap vostè que... Els bancs facilitaran informació dels seus clients a 70 països

,
El Reial decret 1021/2015 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, obliga als bancs a subministrar informació a l'Administració Tributària sobre els seus clients. Aquesta obligació és identificar la residència fiscal de les persones…

Sap vostè que... Hi ha avantatges fiscals per majors de 65 anys

,
Cal saber que els majors de 65 anys tenen uns beneficis fiscals, que no existeixen per edats inferiors. Un d’ells és la possibilitat, quan tingui aquesta edat, de transmetre l'habitatge habitual sense tributar res a la declaració de renda…

Sap vostè que... Les microempreses surten perjudicades amb el nou impost de societats

,
Les microempreses que componen més del 80% dels negocis espanyols, ja no disposen del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació. tributaran al 25% quan abans ho feien al 20 i en canvi el tipus de gravamen general que…

Sap vostè que... Modificacions en el pla general de comptabilitat

,
L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha anunciat a la seva pàgina web l'inici de tràmit d'informació pública del projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses qüestions en el Pla General de Comptabilitat,…