L'advocat informa...Qui pot aprovar canviar el domicili social de l'empresa?

Mitjançant la modificació de l'article 285.2 de la Llei de Societats de Capitals s'amplia la facultat dels administradors per aprovar el trasllat del domicili social a tot el territori nacional sense necessitat d'acord de la Junta General…

L’Advocat informa... Fi dels Contractes d’Arrendament amb pròrroga forçosa

L’entrada en vigor el dia 1 de Gener de 1995 de la Llei d’Arrendaments Urbans va suposar un canvi substancial en la normativa en matèria de lloguers atès  que, entre d’altres qüestions,  va regular  posar fi als contractes indefinits…

Millor fer Testament pels seus bens

El testament és la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus bens a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort. El testament es pot fer davant de notari…

Qüestions a tenir en compte si la seva empresa es regeix per un Consell d’Administració

Si la companyia mercantil és Administrada per un Consell d’Administració, en virtut de la modificació a finals de l’any 2014 de la Llei de Societat de Capital, cal tenir en compte algunes qüestions de les quals en volem destacar les…

Conflicte d’Interessos dels Administradors de les Societats

L’Administrador de la Societat és aquella figura jurídica que recau , segons el règim d’administració de cada empresa, sobre una persona , dos o més de forma solidària o mancomunada o bé a un Consell d’Administració. Les seves…

Planificació de la successió

La planificació successòria constitueix el procés mitjançant el qual una persona analitza i determina el destí dels seus bens de forma organitzada i planificada, als efectes d’evitar conflictes el dia de demà entre els seus hereus i…

L’administrador d’una empresa NO té facultat per fer de tot, hi ha límits.

L’Evolució del nostre teixit empresarial, la crisi econòmica que ha provocat el tancament de molts negocis i els escàndols financers, entre d’altres, són raons suficients per fer reflexionar sobre com gestionar les empreses. Això ha…

L’advocat informa… si serà soci minoritari

Si te intenció de constituir una nova societat mercantil (S.A o S.L.) i serà soci minoritari, és a dir, amb un participació en el capital social inferior al50%, l’interessa saber en quina situació quedarà i quins drets i força tindran.   Encara…

L'advocat informa... La retribució dels mediadors en operacions immobiliàries

És habitual en les operacions de compravenda immobiliària utilitzar els serveis d’un mediador, que usualment sol ser un Agent de la Propietat Immobiliària. Aquest mediador, per encàrrec de la part venedora,  duu a terme les gestions de…

L'advocat informa... Formes alternatives de resoldre els conflictes: La Mediació

Més del que es desitjable hem de sentir tant en els mitjans de comunicació com en converses privades que la Justícia NO funciona, que és lenta i que moltes vegades no soluciona el problema que ens ha portat al Jutjat. De forma alternativa…