L’advocat informa… Formes alternatives de resoldre els conflictes: La Mediació

Més del que es desitjable hem de sentir tant en els mitjans de comunicació com en converses privades que la Justícia NO funciona, que és lenta i que moltes vegades no soluciona el problema que ens ha portat al Jutjat.

De forma alternativa a la justícia ordinària s’estan posant de manifest altres maneres de solucionar conflictes tal com són l’arbitratge i la Mediació.

La Mediació és un mecanisme on les parts, amb la intervenció d’un Mediador, posen de manifest quin és el conflicte i, amb l’ajuda del propi Mediador i les eines que aquest posa a l’abast de les parts, poden arribar a un acord. La intervenció del Mediador pretén arribar al fons de la qüestió i resoldre de forma efectiva el conflicte a diferència de les sentencies judicials en que un tercer, el jutge, decideix en funció de les probes aportades per les parts posant fi a una controvèrsia però no implica que resolgui el conflicte de fons.

A part de la qüestió més important de resolució del conflicte la Mediació té altres avantatges: és més ràpida ja que entre tres i sis sessions d’una hora es  pot arribar a un acord; reducció de costos atès que no hi ha taxa i no hi ha Procurador, no hi ha publicitat, el mediador el pot escollir una de les parts amb el consentiment de l’altra o bé les dues poden acordar la intervenció del Mediador que puguin escollir o bé el centre de Mediació que considerin oportú.

Per tant estem davant d’un procés que resol conflictes, té més immediatesa, menys costos i , per tant, implica un grau de satisfacció entre les parts molts superiors al que dona un procediment judicial llarg i costós.

 

Pels avantatges que he citat la Mediació es va implantant en el nostre ordenament jurídic com a mitjà de resolució de conflictes que des de Lladó Grup Consultor recomanem.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat Informa… Cal reinventar-se

En èpoques en que la situació econòmica no és tant favorable algú pot pensar que no són bons moments per fer negocis. Doncs, tot i que sabem de les dificultats de moltes empreses, és ben cert que hi ha un ventall de noves oportunitats, de nou mercats, nous públics, de posar a la imaginació al servei de treure, de cada ú de nosaltres, el millor i saber re-inventar-nos. D’aquí surten les star-up, els joves emprenedors amb iniciatives i idees noves, la iniciativa de les empreses per buscar nous mercats i, perquè no l’adquisició d’altres empreses como a fórmula de creixement.

El sector de les fusions i adquisicions , a la baixa els últims anys, ha començat repuntar de la mà d’empreses en busca de noves oportunitats. Potser no són els emprenedors joves, dinàmics disposats a equivocar-se com a part del seu èxit de futur, mancats de recursos i treballant en centres de co-working, sinó que són empreses consolidades i que veuen que ara hi ha oportunitats d’adquisicions i els possibles adquirits veuen l’oportunitat de donar continuïtat a la seva empresa amb noves visions de negoci, amb capitalització, amb manteniment dels llocs de treball.

Un procés d’adquisició és llarg i feixuc però cal tenir clar alguns aspectes bàsics:

 

–          Cal arribar a un acord marc que posi de manifest les bases de l’operació i de la manera que aquesta es desenvoluparà, així com un acord de confidencialitat de les informacions de les empreses intervenents.

–          És essencial la realització , per l’empresa adquirent, d’una due diligence de la empresa adquirida. La due diligence és una revisió legal, econòmica i tributària de l’empresa adquirida per tal de saber el nivell de compliment de les seves obligacions davant de tercers i identificar els riscos en diverses àrees que hi pot haver : contractes, reclamacions, inspeccions tributàries, multes , sancions, etc .. . En alguns casos es recomanable, inclús, una auditoria.

–          Arrel de la due diligence les parts poden renegociar les condicions bàsiques inicials segons els riscos que s’hagin detectat i, donarà lloc, a un nou document que determinarà les condicions definitives de l’operació, les garanties , retencions i reserves oportunes pel bon fi de l’operació.

–          Seguidament , i un cop les parts tinguin al seu abast les garanties i altres condicionants segons el document d’anterior referència, s’atorgarà l’escriptura pública de compravenda on es recolliran tots i cada un dels acords.

En tot procés d’adquisició, tant si s’és venedor com comprador cal tenir un bon assessorament per tal de prevenir qualsevol eventualitat.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa… Té accions a BANKIA i vol recuperar els diners?

Si vostè té accions de BANKIA  i desitja recuperar els seus diners, pot contactar amb nosaltres i els nostres advocats especialistes en Dret Bancari analitzaran el seu cas particular.

 

És possible recuperar els diners invertits en la compra d’accions de BANKIA per part d’aquells que haguessin acudit a l’oferta pública de subscripció quan l’entitat va sortir a borsa el mes de juliol de l’any 2011.

La via per recuperar aquests diners és demanar la nul·litat de l’ordre de compra de les accions per vici en el consentiment. Els clients particulars van adquirir les accions sobre la base d’una informació absolutament falsa i gens ajustada a la veritable realitat comptable i financera de l’entitat, que projectava una imatge de solvència quan en realitat el seu balanç reflectia pèrdues que la situaven en fallida tècnica. Per això, el consentiment del petit accionista no es pot considerar vàlid.

Existeixen ja diverses sentències de Jutjats de Primera Instància, així com una sentència de l’Audiència Provincial de València, que han estimat la nul·litat de les adquisicions d’accions de BANKIA per haver facilitat l’entitat informació enganyosa als clients en el procés de comercialització de les seves accions, i darrerament la interlocutòria del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional de 13 de febrer de 2015, basant-se en un informe pericial, ha declarat que els estats financers continguts en el fulletó de l’oferta pública de subscripció no expressaven la imatge fidel de l’entitat i que la informació econòmica-financera estava falsejada amb el propòsit de captar inversors. Amb la citada interlocutòria de l’Audiència Nacional, augmenten de manera exponencial les possibilitats d’obtenir una resolució favorable als interessos dels accionistes.

Cal tenir en compte però, que els accionistes que vulguin interposar demanda contra BANKIA davant  la jurisdicció civil per obtenir la nul·litat de la compra d’accions i la restitució del capital invertit s’hauran d’afanyar, ja que el termini per reclamar és de quatre anys a comptar des de la firma de l’ordre de compra.

Si vostè té accions de BANKIA  i desitja recuperar els seus diners, pot contactar amb nosaltres i els nostres advocats especialistes en Dret Bancari analitzaran el seu cas particular.
03_mdolors_vernis_cat