L’Advocat informa… Seguretat en l’alimentació, normativa a complir pel sector de la restauració

El passat 13 desembre 2014 va entrar en vigor el Reglament Europeu 1169/2011 en relació a la declaració dels al·lèrgens en la RESTAURACIÓ. Posteriorment la Generalitat va publicar el Reial Decret 126/2015 que determina com s’ha de donar aquesta informació.

Tots dos reglaments afecten totes les empreses del sector alimentari com són:

Bars, Restaurants, Cafeteries, Hotels, Fleques, Peixateries, Carnisseries, “Caterings”, Col·legis, Hospitals, Residències d’Ancians, Pizzeries, Màquines expenedores d’aliments. S’inclouen tant a productes o aliments envasats o a granel que es lliurin directament al consumidor.

L’Abast del compliment d’aquesta normativa és important ja que en cas que un client o consumidor final pateixi una reacció al·lèrgica o intolerància la responsabilitat recaurà sobre l’establiment si aquest no està degudament preparat i en compliment de la normativa.

Per tant, Què ha de fer l’establiment?

  • DONAR FORMACIÓ A TOTS ELS EMPLEATS segons marca la norma.
  • Incorporar la informació en les cartes de menús o fixar panells informatius en el mateix local.
  • Es aconsellable per a una millor informació i un millor control per parts de les autoritats sanitàries implantar un Pla de Control de Al·lèrgens.

Com es sabut, des de Lladó Grup Consultor hem estat sempre molt proactius amb les campanyes , implantació i  compliment de la normativa en matèria de prevenció i salut laboral i, en aquest cas que afecta a tants establiments de forma directa com als consumidors, hem cregut oportú posar a la disposició de les   empreses els mitjans per tal de poder donar compliment a aquesta normativa amb un acord de col·laboració amb l’empresa MERS que entre altres especialistes tenen en plantilla una infermera nutricionista i Tecnòloga d’Aliments, experta en seguretat alimentària.

Per a qualsevol dubte al respecte quedem a la seva disposició.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa… Novetats Legislatives: comença el nou curs

Vam marxar de vacances amb una allau de canvis normatius de certa entitat durant el mes de juliol i que, després del període de vacances, seran de plena aplicació en el nou curs judicial que s’inicia l’1 de setembre. Com si tornéssim a l’escola que ens agradava estrenar els llapis i les llibretes i estàvem nerviosos per retrobar-nos amb els companys, amb l’inici de l’any judicial, doncs, estrenarem un elenc de canvis normatius de certa rellevància en el món empresarial i civil.

Així cal esmentar la reforma de la Llei de la Jurisdicció Voluntària que atorga noves competències als secretaris judicials, notaris i registradors, assumint competències que eren úniques dels jutges, com a manera de facilitar l’accés a la Justícia i agilitzar-la. En aquest mateix sentit estan en tràmit reformes en les principals lleis processals: La Llei d’enjudiciament civil i penal que es troben en tràmit parlamentari.
La reforma penal, pel que fa a la responsabilitat de les empreses, és una altra novetat a destacar i a la que caldrà dedicar un bon episodi ja que implica una modificació legal de gran transcendència en poder fer responsable penalment a les empreses de les accions i / o omissions de les seves persones físiques, i les mesures i protocols d’actuació que han de complir les empreses per evitar aquesta responsabilitat.
S’ha aprovat també la modificació de la Llei de segona oportunitat, reformant la Llei Concursal. En aquest sentit ja s’han anat introduint en els últims temps diferents mesures legislatives per tal de facilitar que, les empreses i persones físiques que hagin passat per un procés de crisi empresarial, puguin tornar a reiniciar una activitat econòmica dotant-los d’una segona oportunitat i facilitant una certa reintegració al món econòmic, tot això previ compliment d’una sèrie de requisits.
A Catalunya s’han aprovat la Llei de Mesures Urgents per a l’habitatge, la incorporació de la propietat temporal i compartit al codi civil català i la voluntarietat, així com la modificació del llibre 5è del Codi Civil català en referència als drets reals, es tracta de diferents mesures per a l’accés i regulació a l’habitatge, així com el sobreendeutament de les famílies.
Deixem aquí anunciades algunes novetats legislatives que anirem tractant una a una en les diferents i posteriors Newsletter per donar la informació adequada a tots els nostres lectors.

Bon inici de curs.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat Informa:… Traspàs d’activitat, coses a tenir en compte

En el traspàs d’una activitat cal tenir en compte una sèrie de factors per evitar haver sorpreses derivades del mateix contracte i condicions, així com les responsabilitats que es poden derivar del mateix. És molt freqüent les cessions d’activitat en el sector hoteler, restauració, comerç i serveis. El traspàs, per a la seguretat jurídica del mateix, s’ha de fer per escrit mitjançant un contracte on es regulin totes i cadascuna de les condicions de la cessió: preu, béns afectes a la transmissió de l’activitat com ara maquinària, llicències, fons de comerç , etc …. .
D’altra banda, en el moment de la celebració del contracte hem de tenir una sèrie de precaucions per evitar assumir responsabilitats del cedent i no tenir sorpreses. En aquest sentit cal esbrinar si l’activitat té llicència de l’Ajuntament i si aquesta està vigent i si hi ha o no algun expedient administratiu sobre ella; analitzar la situació del contracte de lloguer del local on es desenvolupa l’activitat, contracte del qual segurament ens haurem de subrogar (veure condicions de renda, termini, de cessió del contracte); hem d’analitzar els actius que es van a transmetre així si estan o no afectes d’alguna càrrega. Cal anar amb compte amb un episodi especial com són els deutes de l’activitat tant d’Administracions Públiques com davant de terceres persones i / o empreses i, en particular, respecte dels treballadors que, molt probablement, subrogarem seus contractes. Per evitar qualsevol tipus de sorpresa procedeix realitzar un estudi del balanç de la companyia i detectar possibles deutes, així com sol·licitar al venedor que ens presenti certificats d’Hisenda i Seguretat Social d’estar al corrent de pagament. Respecte del personal es recomana se’ns acrediti el pagament de salaris i altres retribucions de l’últim any. Qualsevol deute detectada ha de ser saldada abans del traspàs o assegurat el seu pagament o bé retingut pel comprador part del preu de l’operació. Tot això és a efectes d’evitar qualsevol derivació de responsabilitat respecte del titular anterior de l’activitat.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa… Participi en licitacions públiques amb èxit

L’Administració i les empreses públiques generen un important ventall d’ofertes de serveis que han, a partir d’un volum de 18.000 €, adjudicar-se mitjançant un procés de licitació o concurs públic a l’efecte de triar, amb la màxima transparència, l’empresa que ofereixi la millor oferta en relació qualitat de servei i preu. Considerem que és una gran oportunitat conèixer les licitacions públiques i una oportunitat de negoci en cas de ser adjudicatari. Per això és imprescindible presentar-se amb certes garanties d’èxit i conèixer exhaustivament el procés a seguir, així com l’estratègia per a presentar tant l’oferta tècnica com l’econòmica. En aquest sentit LLADÓ GRUP CONSULTOR ja fa temps que ha apostat fermament en l’assessorament per a la concurrència a licitacions públiques i comptem amb professionals altament qualificats i amb experiència en aquest camp en el sector públic. Una consultoria a temps i adequada és la major garantia per poder obtenir una licitació sent els mínims detalls de gran importància i que marquen la diferència entre guanyar o perdre un concurs públic.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa: Contingut mínim d’una carta d’acomiadament objectiu per causes econòmiques

La Sentència del Tribunal Suprem, sala 4ª, del Social de 12 maig 2015, ha unificat criteri respecte al contingut mínim de la carta d’acomiadament objectiu per causes econòmiques. S’exigeix ​​com a primer requisit formal l’existència de comunicació escrita al treballador expressant la causa generant actualment, el seu incompliment, la declaració judicial d’improcedència de l’acomiadament objectiu efectuat i correspondrà a l’empresa la càrrega de provar la veracitat dels fets imputats en la carta de acomiadament com a justificatius d’aquest. Per justificar l’acomiadament, a l’empresa no li admeten en el judici altres motius d’oposició a la demanda que els continguts en la comunicació escrita de l’acomiadament, és a dir, no es poden introduir fets nous dels ja explicitats en la carta d’acomiadament .
El contingut de la carta o comunicació ha de ser inequívoc, és a dir, prou clar i expressiu, per evitar tot dubte o incertesa pel que fa a les imputacions de l’empresa, la comunicació escrita ha de proporcionar al treballador un coneixement clar, suficient i inequívoc dels fets que se li imputen perquè, comprenent sense dubtes racionals l’abast d’aquells, pugui impugnar la decisió empresarial i preparar els mitjans de prova que jutgi convenients per la seva defensa. Aquesta finalitat no es compleix quan l’al·ludida comunicació només conté imputacions genèriques i indeterminades que pertorben greument aquella defensa i atempten al principi d’igualtat de parts en constituir, en definitiva, aquesta ambigüitat una posició d’avantatge de la qual pot fer-se valdre l’empresa. Per tant, no és solament una causa abstracta la que ha de expressar-se en la carta d’acomiadament, sinó també la causa concreta i pròxima motivadora de la decisió extintiva.
És per això que no recomanem cartes d’acomiadament genèriques al·legant una situació de crisi general del sector, sinó que cal provar les causes concretes en què es troba immersa l’empresa i acompanyat de la documentació que així ho acrediti (impostos de societats, IVA ‘si balanços de l’empresa degudament peritats).
El contingut de la carta és fonamental per evitar que l’acomiadament esdevingui improcedent i, per tant, en contra dels interessos de l’empresa que necessita re-estructurar-se.
07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa… Èxit en la reclamació de nul.litat de les clàusules sòl

La Sentència recent del Tribunal Suprem de data 29 d’abril de 2015 resolt , novament, i aclareix la interpretació sobre la nul·litat de les clàusules sòl i els seus efectes retroactius. Per tant estem davant d’un altre èxit dels consumidors i usuaris que consolida la teoria de nul.litat d’aquestes clàusules . El Tribunal Suprem ha resolt la nul.litat però no per l’abusivitat intrínseca de la clàusula sòl derivada de la seva desproporció amb la clàusula sostre, sinó per la falta de transparència, i procedeixi en conseqüència declarar la seva nul·litat, el cessament dels seus efectes, i condemnar a l’entitat financera a restituir al client els interessos que hagi pogut cobrar de més per aplicació de la clàusula sòl a partir del 9 de maig de 2013.

Des de LLadó Grup Consultor estem obtenint èxits d’acord amb la teoria marcada pel Tribunal Suprem, així com s’estan aconseguint l’eliminació d’aquestes clàusules mitjançant negociacions extrajudicials.

07_joan_llado_chimenis_cat

Sap vostè que… Li pot negar l’entrada a un inspector

De vegades la inspecció compareix en les dependències de l’empresa de forma inesperada, a fi d’obtenir informació o proves de fets o documents que els siguin útils per descobrir informació que els permeti practicar liquidacions i sancions.

Per tant, és convenient que estiguin informats del que pot fer, ja que vostè té els seus drets i no poden violar-se.

El primer que ha de saber, és que vostè pot negar-se al fet de que entrin a la seva empresa, encara que li ensenyin una autorització de l’Inspector en Cap, si el local  és considerat el domicili de la persona jurídica, ja que és inviolable i gaudeix de protecció constitucional, com el de les persones físiques. El domicili social o fiscal, és aquell que serveix per a la direcció o administració de les activitats o per a la custòdia de documents, o aquells espais sense accés del públic. Per tant, un establiment obert al públic o espai on s’exhibeixen productes, no gaudeix d’aquesta protecció especial i amb el permís de l’Inspector en Cap, podrien actuar.

Recordi, per accedir al domicili tant de persones físiques com jurídiques, serà necessari el consentiment de la persona física o dels representats legals de l’empresa, o també  una autorització judicial.

Si la inspecció actua sense respectar aquest dret, tota la informació obtinguda serà objecte de nul·litat.

També té tot el dret de sol·licitar que el seu assessor fiscal estigui present.

02_josep_cid_cat

L’advocat informa … Contracti unes vacances segures

Ha arribat el moment de les vacances i estem ansiosos per anar-nos de viatge, llogar una casa rural, un apartament, uns dies d’hotel, etc… L’èxit de les vacances pot quedar condicionat en el moment de la contractació si no tenim en compte alguns consells. Cada vegada més estem acostumats a comprar per internet i la contractació de les vacances no és una excepció. Hi ha empreses especialitzades a internet que gaudeixen de certa notorietat i que, a priori, ens poden generar confiança i ,després, hi ha altres empreses i fins i tot particulars que ofereixen serveis, cases, apartaments etc… i dels quals hi ha nul o poc coneixement d’ells.

En qualsevol cas cal tenir en compte el producte que es contracta, és a dir, comprovar l’existència del mateix, així com la identitat de les persones amb les que contractem i, encara que sigui per internet, hi ha d’haver un contracte en el qual s’identifiqui clarament la persona i / o empresa que presta el servei, el producte i servei contractat amb les seves característiques, termini de l’estada o viatge, dates d’entrada i sortida, preu degudament desglossat per partides, havent de quedar clar si hi ha algun servei no inclòs, així com els impostos i taxes i la forma de pagament. En aquest sentit caben diferents modalitats de pagament. És freqüent el pagament íntegre en el moment de la contractació o bé una paga i senyal. En qualsevol cas es recomana que el pagament es faci a través d’una passarel·la de pagament segur tipus Pay Pal o una altra semblant que ofereixen les entitats financeres. No és gens recomanable el pagament via transferència bancària quan el beneficiari no sigui una persona i / o empresa de la qual tinguem referència. Darrere d’anuncis de serveis o allotjaments en els que no queden clares les mesures d’identificació de anterior referència i el pagament no passa per empresa de coneguda solvència o mitjà de pagament segur pot haver un engany.
Per tant perquè les nostres vacances siguin un èxit hem d’assegurar de realitzar la contractació amb persones o empreses perfectament identificades, així com el producte i serveis que ofereixen i ens mostrin mitjans segurs de pagament ja que, en cas contrari i d’haver algun problema, tindríem moltes dificultats a l’hora d’efectuar reclamacions.
Si vostè contracta a través d’agència de viatges o companyia aèria, disposen de mitjans per poder reclamar qualsevol incidència. En aquest cas es recomana es documenti bé l’incompliment guardant qualsevol comprovant de despesa addicional i s’ompli amb tot detall el full de reclamació que aquestes companyies tenen a disposició del consumidor i / o usuari perquè pugui seguir-se a posteriori la reclamació i siguem degudament compensats dels problemes sorgits en el viatge.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa…Ens deuen diners, què podem fer?

Sovint els nostres clients ens deuen factures de treballs ja realitzats però aquests no poden complir els terminis dels venciments establerts. Si considerem que el client tindrà capacitat de pagament podem renegociar aquest deute mitjançant l’establiment de nous terminis però cal documentar degudament aquestes condicions. S’ha de redactar un contracte de RECONEIXEMENT DE DEUTE en que es detalli la relació que tenim amb el client, els imports deguts , els nous terminis de pagament i la manera de realitzar aquests. Reconeguda la deute s’ha d’instrumentalitzar la forma de pagament.

Es recomana s’efectuï mitjançant pagarés ja que, en cas d’impagament, el pagaré és un títol executiu i permetrà la seva reclamació judicial per un procediment d’execució en que es trava embargament dels béns del deutor de forma ràpida. És important que si el deute es renegocia a diversos terminis es documenti amb diversos pagarés, que en el reconeixement de deute s’estableixi que l’impagament de qualsevol termini produeix el venciment anticipat de tot el deute de manera que podrem reclamar el 100% del deute sense esperar al venciment de cada un dels pagarés. Si és possible, molt millor documentar el reconeixement de deute mitjançant escriptura pública ja que es tracta d’un document executiu i, per tant, la mateixa eficàcia executòria que un pagaré.
A diferència del que passa en la pràctica diària, no és una bona solució la re-negociació per la via de lliurar nous pagarés sense el reconeixement de deute esmentat ja que, en cas d’impagament, podrem reclamar el pagaré vençut però no els que hagin de vèncer i que, segurament, també seran retornats, retardant el tràmit de reclamació i reduint-se la capacitat d’èxit.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa…Qui pot aprovar canviar el domicili social de l’empresa?

Mitjançant la modificació de l’article 285.2 de la Llei de Societats de Capitals s’amplia la facultat dels administradors per aprovar el trasllat del domicili social a tot el territori nacional sense necessitat d’acord de la Junta General de Socis. El domicili social de l’empresa és aquell designat en els estatuts socials de la societat i ha de coincidir amb aquell en què es trobi el centre de la seva efectiva administració i direcció, o en el qual radiqui el seu principal establiment o explotació, sense perjudici que l’empresa pugui tenir altres centres de treball que no constitueixin per si el domicili social. Fins ara el trasllat del domicili social, és a dir, el canvi de la seva ubicació, la seva decisió corresponia a la Junta General de Socis llevat que ho fos dins el mateix terme municipal que, en aquest cas, l’òrgan d’administració de la companyia podia prendre dit acord i això sense perjudici del que estableixen explícitament els estatuts socials.

Amb la modificació introduïda es flexibilitza el funcionament de les companyies en atorgar una facultat més a l’òrgan d’administració però, al mateix temps, cal tenir en compte algunes consideracions importants que, segons el cas, fa recomanable sotmetre igualment el canvi de domicili social a l’aprovació de la Junta General de Socis. En primer lloc en moltes ocasions el domicili social, la seu de la companyia, es converteix en una variable altament estratègica pel seu valor comercial, de generació de marca, de logística per raó de localització o bé d’estructura per raó d’espais i necessitats tècniques . Per tant estem davant d’una decisió, en molts casos, molt important, i de generació de responsabilitat en cas de no resultar adequada als interessos de l’empresa. I en segon lloc cal analitzar si el canvi del domicili pot comportar algun conflicte d’interessos entre l’administrador i la Societat. En cas que així ocorri és absolutament necessari que aquest acord ho sigui per Junta per salvaguardar qualsevol responsabilitat de l’administrador i que s’autoritzi i salvin les responsabilitats del possible conflicte d’interessos.

Per això cal analitzar, davant de qualsevol canvi, la concurrència de circumstàncies que facin necessari que els acords els adopti la Junta General de Socis o, en tot cas, siguin ratificats a la Junta General Ordinària que, anualment, la societat ha de celebrar per a l’aprovació de les comptes anuals de l’exercici anterior. D’aquesta forma els socis estaran degudament informats dels acords de l’òrgan d’administració i aquests veuen protegida la seva responsabilitat.

07_joan_llado_chimenis_cat