La no reincorporació després d’excedència voluntària és considerat acomiadament improcedent.

Una Sentència del TSJ del País Basc considera que la no reincorporació d’una treballadora
després d’un període d’excedència és acomiadament improcedent i no d’una dimissió tàcita.
Després que la treballadora demanés una pròrroga de l’excedència l’empresa li va denegar i li
va indicar el dia d’incorporació tot indicant que si no ho feia, s’entendria que ha causat baixa
voluntària. La treballadora no es va presentar a treballar en la data especificada i l’empresa la
va donar de baixa.
El Tribunal ha considerat que no es tracta d’una dimissió tàcita ja que la treballadora no ha
demostrat una voluntat clara d’extingir el contracte i conclou la Sentència que es tracta d’un
acomiadament improcedent perquè l’empresa no li notificà per escrit la baixa i no es pot
sostenir l’existència de falta d’assistència, atès que la van donar de baixa el mateix dia que
s’havia de re-incorporar.
En casos similars és molt important l’assessorament previ atès que una determinada acció pot
convertir en acomiadament improcedent un de procedent si s’hagués fet les corresponents
comunicacions al treballadors amb aplicació del corresponent règim disciplinari i sancions que
permet l’Estatut del Treballador.
Joan Lladó Chimenis,
Advocat

En una compra i venda, qui paga l’IBI de l’any en curs?

El TS ha establert com a doctrina jurisprudencial que en cas d’absència de pacte en contrari, el venedor que aboni l’IBI podrà repercutir-ho sobre el comprador, en proporció al temps en què cadascuna de les parts hagi ostentat la titularitat de l’immoble i pel temps que ho sigui.

Aquest posicionament doctrinal trenca amb el criteri que li correspon pagar, íntegrament l’IBI, a la part que sigui titular de l’immoble venut el dia 1 de gener, data en la qual es reporta l’Impost. Sembla que el TS recull una doctrina de racionalitat en considerar que l’IBI es pagui de forma proporcional entre el venedor i el nou propietari.

Per això ha de recomanar-se que, davant d’una operació immobiliària, entre altres qüestions, s’ha de determinar clarament en el contracte d’arres previ i en la pròpia escriptura que forma se satisfarà l’IBI i, per tant, una variable més a negociar ja que en cas de no haver-hi pacte i, segons aquest posicionament del Tribunal Suprem, a falta de pacte el venedor podrà repercutir l’IBI, en proporció als mesos de l’any en curs de propietat de la finca, a la part venedora i nou titular de la finca transmesa.

Advocat Informa: la Clàusula sòl , acció de Lladó Grup Consultor per reclamar-la.

Com s’ha escrit en altres edicions de la nostra newsletter , la clàusula sòl de les hipoteques, aquella que marca el tipus d’interès mínim a aplicar a les nostres hipoteques encara que la clàusula de revisió pactada n’indiqui d’un d’inferior, està sent objecte d’importants pronunciaments judicials que en declaren la seva nul·litat i, per tant, el dret a la devolució dels imports d’interessos pagats en excés. LLADO GRUP CONSULTOR és creditora d’importants sentències en aquest sentit i, per tant, engeguem una campanya de reclamació extensiva a tothom que estigui pagant el sòl o l’hagi pagat i el banc o caixa li hagi deixat d’aplicar. En qualsevol cas és reclamable i exigible la devolució del diners pagats indegudament.

Cal reclamar-ho seguint els protocols que hem dissenyat per assolir l’èxit  tot esperant un nou pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reforçarà les nostres tesis.

Si ha pagat interessos de la seva hipoteca amb aplicació de la clàusula sòl contacti amb nosaltres i li ajudarem a que li treguin i li retornin els interessos pagats de més.

 

 

Joan Lladó Chimenis

Advocat.

Deutor insolvent: Mecanismes de segona oportunitat.

El Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI) regulat en la LLei Concursal permet que el deutor de bona fe l’exoneració dels deutes no satisfets. Per tenir Dret al BEPI cal complir una sèrie de requisits:

  • Que el concurs no hagi estat declarat culpable.
  • El deutor no hagi estat condemnat , en els 10 anteriors, en sentència ferma contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la hisenda pública i la seguretat social o contra els drets dels treballadors.
  • Que el Deutor hagi intentat un Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP)
  • El deutor hagi satisfet, íntegrament, els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats i, si no hagués intentat l’AEP previ, almenys un 25% de l’import dels crèdits concursals ordinaris o alternativament l’acceptació d’acceptar sotmetre’s a un pla de pagaments del deutes.

 

Per tant , legislativament s’ha trobat , no fóra de polèmica i de requisits a vegades difícils de complir, una possible solució per una segona oportunitat econòmica i no haver d’arrossegar els deutes tota la vida o durant un llarg període de prescripció.

 

Joan Lladó Chimenis

Advocat.

15 Milions més de pensionistes al 2042 a causa del Baby Boom dels anys 60 i 70.

La generació del baby boom (anys 60 i 70)  començarà a accedir a la jubilació en la pròxima dècada i tindrà el seu pic màxim el 2042 elevant a 15 milions el número de pensionistes respecte dels 8 milions actuals.

Aquest increment del número de pensionistes i la política de pensions tendent a computar tots els anys treballats com a base de càlcul de la pensió resultant, fan pensar en una davallada dels imports de les prestacions així com possibles tensions de tresoreria del sistema general de pensions.

A llarg termini cal fer una bona estratègia i pensar si és bona opció la de diversificar els riscos i fer-se un pla d’estalvi a fi i efecte de tenir, per al futur, garantit un capital o pensió per el dia de la nostra jubilació. És molt important una correcta estratègia en matèria de previsió social.

 

Joan Lladó Chimenis

Advocat.

L’advocat informa: Reclamació de deutes, el com fer-ho la clau de l’èxit.

La legislació, a l’efecte de simplificar els tràmits de reclamacions de deutes, ha evolucionat i ara és possible realitzar la reclamació de deutes via notarial. El notari requerirà el deutor perquè pagui en un termini de 20 dies i, en cas d’impagament, es podrà requerir del jutge l’embargament de béns.

El requeriment l’ ha de fer un notari del domicili del deutor bé, mitjançant comunicació personal o bé mitjançant carta certificada amb justificant de recepció de Correus.

Pel que fa a la possibilitat de recuperar l’IVA no cobrat, el requeriment notarial és suficient per iniciar el procediment de recuperació de l’IVA.

 

 

Joan Lladó

Advocat

L’Advocat informa: és l’hora de les Juntes Generals de Socis per aprovar els comptes anyals

Com cada any, les societats han d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior i , per això, ens permetem recordar-los que estem entrant en les dates habituals per a la celebració de les Juntes Generals Ordinàries de les Societats Mercantils ( en la majoria dels casos el termini acaba el proper 30 de juny). A efectes de convocar la Junta segons marquen els estatuts o en el cas de celebració de juntes de caràcter universal (aquelles que es celebren amb la concurrència de tots els socis), com cada any, ens posem a la seva disposició per assessorar-los en la convocatòria de les Juntes Generals així com, si se’ns requereix, per assistir a les juntes per resoldre qualsevol qüestió legal que es produeixi i l’aixecament de la corresponent acta de la sessió.

L’ Advocat informa: Nou cas d’èxit en la reclamació de Preferents

Els èxits en reclamació de productes bancaris de Lladó Grup Consultor continuen arribant de la mà de sentències favorables en matèries de preferents, deutes subordinades, subscripcions d’accions i clàusules sòl.

L’última és la sentència de data 31 de Març de la secció quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona que confirma la de primera instància en matèria de reclamació de preferents a Catalunya Banc.

La sentència confirma les tesis de l’equip jurídic de Lladó Grup i ens posiciona com un dels despatxos pioners en reclamació bancària a la província de Barcelona.

Joan Lladó Chimenis

Advocat

Sap vostè que… Utilització del vehicle d’empresa

Les empreses tenen vehicles que són utilitzats simultàniament per a l’activitat empresarial i per a satisfer necessitats privades de l’empleat, segons el temps d’ús per a cada finalitat.

Quan l’utilitzen empleats de forma mixta, existeix una retribució en espècie imputable al treballador que en global és del 20% del valor de mercat del vehicle, i es calcula només respecte a la part proporcional d’ús privat. Però Hisenda aplica un criteri interessat per calcular aquesta proporcionalitat.

  • Entén que el repartiment diu fer-se segons la DISPONIBILITAT PER A FINALITATS PARTICULARS, no considerant l’ús efectiu o els quilòmetres realitzats.
  • Hisenda té en compte les funcions desenvolupades per l’empleat i encara que no requereixi la utilització del vehicle de forma habitual, considera que la retribució en espècie és del 100% de l’import imputable.
  • La disponibilitat per ús privat es produeix, fins i tot, quan dorm el treballador.

Per altra banda, tingui en compte la possible deducció de l’IVA del vehicle i la repercussió cada any de la part que correspongui a la retribució en espècie.

El criteri de disponibilitat ja ha estat rebutjat per alguns Tribunals, considerant l’efectiva utilització del bé i no a la mera disponibilitat o facultat de disposició.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

 

Josep Cid Dacosta       

Soci-Economista       

L’Advocat informa. Certificat de delictes de naturalesa sexual

L’1 de març del 2016 va entrar en vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals regulat a través del Reial Decret 1110/2015, de l’11 de desembre.

El Registre es crea sobre la base del dret fonamental del menor a que el seu interès superior sigui prioritari, d’acord amb les normes nacionals i supranacionals, i per desenvolupar un sistema per conèixer si els que pretenen accedir i exercir professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors no tenen condemnes i facilitar la investigació i identificació dels autors de delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. En aquest Registre es recullen les dades d’identitat (inclòs el registre d’ADN) i processals de persones condemnades per aquest tipus de delictes.

Així, els condemnats a Espanya i en altres països per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i tracte d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, inclosa la pornografia, amb independència de l’edat de la víctima, no podran realitzar activitats, treballs o voluntariat en els que estiguin en contacte amb menors.

Tot aquell la professió o activitat del qual impliqui contacte habitual amb menors haurà de presentar un certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. Si el sol·licitant no és de nacionalitat espanyola, a més d’aquest certificat (que sol·licitarà al Registre Central de Delictes Sexuals) ha d’obtenir un certificat del seu país de nacionalitat.

Anteriorment no existia aquest Registre i s’havia de facilitar el certificat d’antecedents penals, però s’entenia que envaïa en certa mesura la privacitat de les persones sol·licitants, ja que en ell podien aparèixer condemnes d’altres delictes que no implicaven cap impediment per al desenvolupament de la seva professió.

Com hem avançat, ho hauran de presentar persones en contacte habitual amb menors, segons la normativa de protecció del menor i altres informes (entre ells el 0401/2015 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades -AEPD-) sempre que la professió en si mateixa impliqui, per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, tenint-los per exemple com a destinataris prioritaris dels serveis prestats, per ser -per exemple- serveis específicament destinats a menors. Per tant, les persones que treballin o hagin de treballar com educadors, professionals de serveis de pediatria, catequistes, cangurs, monitors de lleure, tècnics d’activitats esportives, voluntaris d’ONG, i fins i tot empleats i empleades de la llar, hauran de presentar aquest certificat; a expenses de més concreció per via reglamentària.

La sol·licitud d’aquest certificat de Delictes de Naturalesa Sexual serà gratuïta i es farà, preferentment, per mitjans electrònics amb certificat electrònic a la seu Electrònica del Ministeri de Justícia, de forma presencial o per correu postal. Si es vol sol·licitar de forma presencial o per correu electrònic s’haurà d’omplir un formulari en les gerències territorials del Ministeri de Justícia i s’haurà d’aportar original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, carnet de conduir o document d’identificació comunitari o equivalent, en vigor, sempre que el document presentat permeti identificar-lo correctament.

Hi ha la possibilitat que un representant sol·liciti el certificat; però aquest -a més d’acreditar la seva identitat- ha d’aportar:

– Original o fotocòpia compulsada del document d’identificació en vigor del representat.

– Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l’interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència).

Ara bé, si el professional treballa per un òrgan de l’Administració pública (per exemple, Conselleria d’Educació) es podrà tenir accés al Registre Central de Delinqüents Sexuals mitjançant la plataforma de mediació de dades que permet comunicar-se a les diferents administracions, sempre i quan prèviament hagin demanat el consentiment de l’interessat (segons l’article 9.2 de la Llei 1110/2015).

En relació al compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, advertim la necessitat de que les empreses i administracions que sol·licitin aquest certificat als seus treballadors hauran de revisar els seus fitxers inscrits en l’AEPD, o autoritat de protecció de dades autonòmica, per tal d’adequar-se a la nova tipologia de dades; també de la necessitat de legitimació dels mateixos; i de l’aplicació de les mesures de seguretat de nivell bàsic i mig als fitxers automatitzats o no automatitzats que incloguin aquesta informació, en aplicació de l’article 81.2 a) del RLOPD.

 

Sonia Gracia

Advocada