Les imatges de vídeo serveixen com a prova?

Les imatges preses per càmeres de vídeo vigilància serviran com a prova per acomiadar un treballador. Aquestes gravacions efectuades en el lloc de treball són ja una prova fefaent en els Tribunals del Social per causes d'acomiadament. Una…

Atenció a la rescissió del contracte de lloguer d’un local de negoci per jubilació

Una sentència de l'Audiència Provincial de Saragossa assenyala que "la jubilació de l'arrendatari determina l'extinció del contracte d'arrendament independentment que aquell continuï al capdavant de l'activitat empresarial o comercial realitzada…

Quan pot faltar el treballador al seu lloc de treball?

Una sèrie de llicències retribuïdes permeten a qualsevol treballador faltar al seu lloc de treball unes hores o fins i tot dies, sense que això afecti la seva nòmina a final de mes. Així ho preveu l'Estatut dels Treballadors, la llei de…

Incentius per a les empreses amb baixa sinistralitat

El nou Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres pel qual es regula el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Els…

Lladó Grup Consultor guanya sentència important de Clàusula Sòl

Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre clàusula sòl, Lladó Grup Consultor ha obtingut sentència favorable per la qual s'ha declarat la nul·litat de la clàusula així com la devolució dels imports…

Cessió il·legal de treballadors

Una recent Sentència del Tribunal Suprem, Sala 4a, del Social de data 10 gener 2017 resol en un cas de possible cessió il·legal de treballadors que "No ha existit cessió il·legal de treballadors atès que la subcontractista és una empresa…

Cal pagar Impost de Plusvàlua quan s'ha venut un immoble amb pèrdua?

El Tribunal Constitucional ha dictat una sentència per la qual declara inconstitucional una norma que afecta la Hisenda Foral de Guipúscoa i que regula l'Impost de Plusvàlua Municipal (Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa…

Conseqüències de l'incompliment del pacte de NO concurrència en el contracte laboral

El treballador que incompleixi un pacte no competència després d'extingir el seu contracte laboral amb l'empresa només satisfarà una "compensació adequada", segons una recent sentència del Tribunal Suprem rebaixant, així, les conseqüències…

NUL, per discriminatori, l'acomiadament en situació de baixa

La sentència del Jutjat del Social nº 33 de Barcelona de data 23 desembre 2016 reconeix per primera vegada la nul·litat d'un acomiadament per discriminatori. Es dóna el cas que el treballador es troba en una situació d’incapacitat…

Els bancs també hauran de tornar les despeses de la hipoteca

,
Novament s’han pronunciat els Tribunals respecte de clàusules abusives introduïdes pels Bancs en els seus contractes d’hipoteca. Ara ha tocat el torn a les despeses de la constitució de la hipoteca. Els Bancs traslladaven totes les despeses…