Canvis de la rebaixa fiscal a partir de l’1 de gener de 2016

Per l’any 2016 es produeixen modificacions en el tipus de retenció dels diversos rendiments i guanys patrimonials

Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són:

– Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula per el càlcul de retencions, aplicable als rendiments que es satisfacin a partir del 1 de gener de 2016.

La retenció a ADMINISTRADORS serà al 35%.

Rendes de l’estalvi, amb nova tarifa:

Part de la base liquidable Tipus aplicable
Fins 11/07/2015 Del 12/07 al 31/12/2015 A partir de 1/01/2016
Fins a 6.000,00 € 20,00% 19,50% 19,00%
De 6.000,00€ fins a 50.000,00€ 22,00% 21,50% 21,00%
A partir de 50.000,00€ 24,00% 23,50% 23,00%

Tipus de retenció segons el rendiment que s’aboni a partir del 1 de gener de 2016:

% retenció
Tipus de rendiment Fins 11/07/2015 Del 12/07/2015 fins el 31/12/2015 A partir de 1/01/2016
Activitats Professionals 19 15 15
Activitats Professionals en cas d’inici d’activitat 9 7 7
Rendiments del Treball derivats d’impartir cursos, conferencies, col·loquis, seminaris i similars o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19 15 15
Consells i Administradors 37 37 35
Consellers i Administradors d’entitats si l’import net de la xifra de negocis és < 100.000 € 20 19,50 19
Rendiments de capital mobiliari 20 19,50 19
Guanys derivats d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva 20 19,50 19
Guanys derivats d’aprofitaments forestals 20 19,50 19
Premis en jocs, concursos, rifes, etc… 20 19,50 19
Arrendaments i sots-arrendaments d’immobles Urbans 20 19,50 19
Propietat industrial, intel·lectual, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20 19,50 19
Per la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge 20 19,50 19

Impost sobre la renda de no residents

El tipus de gravamen del 19,50% que s’estava practicant, a partir del 1 de gener de 2016 serà del 19% per residents de la UE, Islàndia i Noruega, y la resta de no residents el 24%.

Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :

 

1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

L’IAE és un tribut local que únicament paguen les entitats amb personalitat jurídica, quan la seva xifra de negocis és superior a 1.000.000€ computat individualment o per grup de Societats, respecte a l’últim Impost de Societats presentat i quan es supera o es redueixen els seus ingressos respecte a aquesta xifra, serà en el mes de desembre que haurà de comunicar l’alta o la baixa en l’IAE i conseqüentment pagaran o deixaran de pagar l’IAE en l’exercici 2016.

També ara en el mes de desembre, haurà de presentar una declaració de modificació d’elements tributaris, si ha variat en més d’un 20% respecte allò ja declarat. Si s’han reduït aquests elements, presenti la modifiquen per el 2016. Faci-ho i s’estalviarà diners.

Tingui en compte també aquests aspectes:

–          Les entitats promotores d’edificacions que constin d’alta en l’IAE en 2015, han de declarar en 2016 els m2 edificats o per edificar venuts durant aquest any.

–          Revisi si ja no fa alguna activitat per comunicar la baixa.

Els nostres professionals l’ajudaran a concretar aquests aspectes.

 

2.    RENDA: RENÚNCIA A L´ESTIMACIÓ OBJECTIVA-.

Els empresaris i professionals inclosos en aquests règims i que no els interessi continuar el pròxim any, poden  renunciar-hi abans del 31 de desembre, i passar al règim d’estimació directa (l’estimació objectiva passarà a estimació directa SIMPLIFICADA).

 

3.    I.V.A.

Renúncia o revocació del Règim Simplificat i Agrícola per a 2016 i anys successius.

Opció o revocació per a 2016 i anys successius:

·      Règim de Bens usats.

·      Règim d’Objectes d’art, col·lecció i antiguitats.

·      Determinació opcional de la base imposable dels Règims de Bens usats i objectes d’art, col·lecció i antiguitats.

·      Determinació opcional de la base imposable del Règim d´Agències de viatges.

·      Sol·licitud de prorrata especial

 

Si teniu interès a fer algun tràmit dels esmentats, truqueu al 93 464 62 10  i gustosament els atendrem.

Declaracions informatives

Ara què estem exhaurint els darrers dies de l’any 2015,  i a punt d´iniciar l’any 2016, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de DECLARACIONS INFORMATIVES, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat de qualsevol classe d’actius i passius o bé per mantenir relacions comercials amb l’exterior ( importacions, exportacions, cobraments i pagaments) s´haurien de prendre en consideració, per tal  de valorar si vostè es troba obligat a presentar informació de caràcter econòmic davant diferents Organismes i Administracions, com pot ser el Banc d’Espanya  i la pròpia AEAT.

A títol enunciatiu, tornem a exposar aquelles declaracions que pel seu caràcter més habitual valorem d’especial rellevància i dignes de tenir en consideració, atenent a la possible afectació en la que vostè es pot veure

 

ENQUESTA SOBRE TRANSACCIONS EXTERIORS ( ETE ) .

Aquesta declaració es troba en el seu segon any de vigència, havent entrat en vigor en la nostra normativa des de l’inici de l’exercici 2014, i ha establert una obligació d’informació que afecta a totes les persones físiques i jurídiques que mantinguin:

  • Operacions de caràcter financer i econòmic, a l’exterior.
  • Operacions de mercaderies i cobrament de no residents.
  • Operacions de mercaderies i pagament a no residents.

Mitjançant aquesta declaració es pretén informar del conjunt d’actius i passius existents a l’exterior (immobles, accions, valors, comptes bancaris, drets de cobrament, crèdits, …) que s’entenguin dipositats o situats fora d’España, o que es mantinguin amb no residents, així com el flux de cobraments i pagaments efectuats durant el transcurs de l’any amb no residents.

En aquesta declaració, l’àmbit de la qual afecta inicialment a totes les persones que mantinguin els béns y relacions anteriorment detallats, quedaran eximits  de la presentació aquells que el seu volum de saldos, ó de cobraments y pagaments, no excedeixin de la xifra anual de 1.000.000,00 d’euros. La major o menor complexitat per la seva confecció y periodicitat quedarà fixada en funció del volum de operacions, existint una declaració resumida per a tots aquells supòsits que la seva xifra anteriorment exposada no excedeixi de 50.000.000,00 euros.

La seva presentació pot ser amb caràcter mensual, trimestral o anual en funció del volum                                        d´ operacions, i per aquells supòsits que tinguin l´obligació establerta amb caràcter anual, el seu termini queda fixat com a data límit, el 20 de gener.

Aquesta declaració s´ha de presentar davant el BANC D’ESPANYA, per via telemàtica, i amb la pròpia signatura electrònica de la persona interessada.

 

DECLARACIÓ DE TITULARS D’INVERSIÓ ESPANYOLA A L’EXTERIOR EN VALORS NEGOCIABLES ( Mod. D6 ) .

En aquesta declaració s’haurà de fer constar:

  1. Les inversions dipositades a l’exterior, que s’ostenten en societats cotitzades en Borses o mercats organitzats, o bé en fons d’inversió.
  2. Declaració de  fluxos per a cadascuna de les inversions

Les inversions hauran de  que ser declarades en la seva totalitat, independentment de la quantia econòmica que es disposi. Pel que fa als fluxos econòmics, només hauran de ser informats en el cas de participació societària superior al 10% del patrimoni en la Empresa, o pertinença en el seu Òrgan d’Administració, o també si es tracta d’imports superiors a  1.502.530,00 €.

 

L’Organisme on s’ha informar, és la DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I INVERSIONS, que depèn del  MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT.

La seva presentació és amb caràcter anual,  i el període establert és durant el mes de gener.

La finalitat de totes aquestes obligacions és múltiple, si bé persegueixen bàsicament el control de les transaccions exteriors sobre el moviment de capitals i finalitats de tipus estadístic.

 

RÈGIM SANCIONADOR

En referència a l’apartat sancionador, malgrat que el BANC D’ESPANYA no disposa de capacitat sancionadora, existeix un règim establert d’infraccions i sancions sobre règim jurídic dels moviments de capitals, que depenent de les quanties no informades, poden tenir conseqüències econòmiques que podrien oscil·lar entre el 25% i el 100% del contingut econòmic de la informació omesa, amb quanties mínimes de 3.000 i 30.000€. I amb terminis de prescripció que poden oscil·lar entre 1 i 5 anys de la seva omissió, depenent l’amplitud de les sancions exposades i  de la qualificació com a lleu o molt greu de les sancions comeses, determinarà la seva quantia.

Si considera que el contingut d’aquesta informació pot ser objecte del seu interès, no dubti a contactar amb nosaltres i l´ajudarem a aclarir i gestionar el seu contingut.

 

Àrea Fiscal 

Canvis de la rebaixa fiscal a partir del 12 de juliol de 2015

El Govern ha aprovat el RD-Llei 9/2015 de mesures urgents que recull la nova rebaixa d’impostos i de retencions, que serà aplicable amb efectes del 12 de juliol en endavant.

Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són:

–     Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula per el càlcul de retencions, aplicable als rendiments que es satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015. No obstant l’anterior, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que abonin a partir de l’1 d’agost. En aquest últim cas, durant el mes de juliol hauran d’aplicar els tipus de retenció que estaven aplicant fins al mes de juny.

 

Base per a calcular tipus de retenciófins euros Quota de retencióeuros Resta base per a calcular el tipus de retenció Tipus Aplicable %
Fins 11/7/2015 A partir de  12/7/2015
0,00 0,00           12.450,00 20,00 19,50
12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00 24,50
20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00 30,50
34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00 38,00
60.000,00 18.845,50 En endavant 47,00 46,00

 

La retenció a ADMINISTRADORS continua al 37%.

 

  • Rendes de l’estalvi, amb nova tarifa:
Part de la base liquidable Tipus aplicable
Fins11/07/2015 A partir de 12/07/2015
Fins a 6.000,00 € 20,00% 19,50%
De 6.000,00 fins a 50.000,00 € 22,00% 21,50%
A partir de 50.000,00 € 24,00% 23,50%
  • Tipus de retenció segons el rendiment que s’aboni a partir del 12 de juliol de 2015:
% retenció
Tipus de rendiment Fins11-07-2015 A partir de12/07/2015
Activitats Professionals 19 15
Activitats Professionals en cas d’inici d’activitat 9 7
Rendiments del Treball derivats d’impartir cursos, conferencies, col·loquis, seminaris i similars o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19 15
Consells i Administradors 37 37
Consellers i Administradors d’entitats si l’import net de la xifra de negocis és < 100.000 € 20 19,50
Rendiments de capital mobiliari 20 19,50
Guanys derivats d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva 20 19,50
Guanys derivats d’aprofitaments forestals 20 19,50
Premis en jocs, concursos, rifes, etc… 20 19,50
Arrendaments i sots-arrendaments d’immobles Urbans 20 19,50
Propietat industrial, intel·lectual, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20 19,50
Per la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge 20 19,50

 

  • Impost sobre la renda de No residents

El tipus de gravamen del 20% que s’estava practicant, a partir del 12 de juliol de 2015 serà del 19,50%.

Sap vostè que… Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en complir una sèrie d’anys de permanència en l’empresa, o establir premis d’antiguitat, per exemple.

El tractament fiscal ha sofert canvis per a 2015 que convé saber per aprofitar els avantatges fiscals que es poden aplicar:

– Han de correspondre a rendes del treball generades en més de dos anys, es a dir, no de caràcter anual.

– Es poden aplicar en aquest cas i sobre aquestes rendes un percentatge de reducció del 30%, tributant només pel 70% restant.

– Es poden pactar bonus periòdics, però sense que es pugui percebre un altre bonus en els cinc períodes impositius anteriors que haguessin gaudit de la reducció.

Per aplicar la reducció del 30% s’han de percebre en un període superior a cinc anys.

– La quantia màxima amb dret a reducció és de 300.000 euros  l’any.

Per tant, planifiqui bé aquest períodes tenint en compte si el treballador ja ha cobrat algun bonus, o bé és la primera vegada que ho percebrà.

 

02_josep_cid_cat

Tipus de retenció aplicables el 2015 i el 2016

Atenció al canvi en els tipus de retenció per l’1 de gener de 2015 sobre els diferents tipus de rendiments. Fem un resum a continuació dels més generals.

 1. Retencions per rendiments del treball
Tipus de rendiment

2015

2016

Tipus general

Segons taules

Segons taules

Cursos, conferències, seminaris, col·loquis, etc.

19%

18%

Administradors i membres del consell d’administració        (persones físiques)

37%

35%

Endarreriments d’exercicis anteriors

15%

15%

 2. Rendiments del capital mobiliari
 Interessos i dividends

20%

19%

 3. Rendiments d’activitats econòmiques 
 Tipus de rendiment

2015

2016

 Activitats professionals

19%

18%

Activitats de “nous professionals” (any d’inici i els dos següents)

9%

9%

Activitats professionals quan el volum de rendiments íntegres de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 euros anuals i representi més del 75% de la suma de les seves RRAE i RT

15%

15%

Determinades activitats empresarials en règim d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls)

1%

1%

 4. Guanys patrimonials

2015

2016

Fons d’inversió

20%

19%

 5. Altres rendes
Tipus de rendiment

2015

2016

Arrendament i subarrendament d’immobles

20%

19%

Propietat intel·lectual i industrial

20%

19%