LLADÓ GRUP CONSULTOR ha tancat una aliança estratègica amb la multinacional NATIONALE NEDERLANDEN

És un plaer comunicar que LLADÓ GRUP CONSULTOR ha tancat una aliança estratègica amb la multinacional holandesa del sector assegurador NATIONALE NEDERLANDEN (https://www.nnseguros.es/). En virtut d’aquest acord, el despatx, a través de l’oficina Espai 114 del carrer Francesc Layret, és a partir d’ara un Punt Taronja de Nationale Nederlanden, és a dir, una oficina d’atenció al Client i comercialització dels productes d’aquesta companyia. Nationale Nederlanden és la divisió asseguradora del grup financer ING, i té un projecte d’expansió a tot el territori molt ambiciós, amb la intenció d’obrir un Punt Taronja a les principals ciutats de l’estat. Per a la seva implantació a Badalona, Nationale Nederlanden ens ha seleccionat i ha confiat amb nosaltres com a despatx de referència de la zona.

Aquest acord estratègic permetrà oferir a través de l’Espai 114 els diferents productes de Nationale Nederlanden, tant a particulars com empreses.

Els productes asseguradors de Nationale Nederlanden es centren principalment en la previsió social, és a dir, plans d’estalvi i inversió, plans de pensió, assegurances de vida i d’incapacitat temporal de treballadors autònoms, etc., així com permetrà tenir accés als productes financers d’ING tant per a particulars com d’empreses (Hipoteca Naranja, préstamo Naranja, molt coneguts en el mercat per les seves bones condicions). Aquestes cobertures fan que trobem sinèrgies entre ambdues companyies i puguin ser un complement del nostre assessorament a l’empresari i a les persones.

Per tal que conegueu amb més detall aquesta aliança us anirem explicant en properes newsletters els diferents productes i serveis així com la possibilitat d’efectuar, gratuïtament, un ANALISIS DE NECESSITATS FINANCERES (ADN) a efectes de realitzar un diagnòstic de la situació econòmica-financera de cada ú i ajudar a prendre decisions de previsió social (jubilació , estalvi, assegurances de vida, etc.).

Per qualsevol consulta quedem a la seva disposició a l’Espai 114 ( Francesc Layret nº 114 de Badalona) o bé poden contactar amb el nostre company responsable d’aquesta aliança i especialista en assessorament financer Antoni Romero (aromero@espai114.com).

Acord d’ integració assolit per ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb el despatx LLADÓ GRUP CONSULTOR

Montcada, juny de 2016

Ens adrecem a vostè per compartir una notícia que ens omple de satisfacció, com representa l´acord d´integració assolit per ETB XARXA D´ASSESSORAMENT INTEGRAL amb el despatx LLADÓ GRUP CONSULTOR situat a Badalona, especialitzat en l´assessorament legal i tributari.

Aquesta integració efectiva, és fruit d’una prèvia i dilatada etapa de col·laboració professional entre ambdós despatxos, i de la qual una part dels nostres clients a hores d´ara ja ha pogut gaudir. És per aquest motiu que estem fermament convençuts de la millora que per a tots vostès suposarà el fet de poder donar una més àmplia cobertura, amb el màxim grau d´especialització possible en la prestació dels nostres serveis, pensant i actuant com una sola organització.

LLADÓ GRUP CONSULTOR és un despatx format per 45 persones, amb una trajectòria de 60 anys d’experiència i amb una ferma aposta per les noves tecnologies com a mitjà de treball i comunicació. Compten amb un conjunt de professionals qualificats com advocats, economistes i diplomats en relacions laborals i empresarials, que donen cobertura de serveis en les diferents branques del dret, com són l’àrea jurídica, laboral, fiscal, dret de les noves tecnologies, gestió i assessorament patrimonial, entre d’altres.

Fruit de la seva dilatada experiència disposen en l’actualitat d´una àmplia cartera de clients segmentats de forma majoritària com petites i mitjanes empreses, fundacions, gremis empresarials, empreses públiques i, tanmateix, són en l´actualitat i per segon any consecutiu despatx escollit per LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA com assessor dels seus membres en la seva àrea fiscal.

És molt rellevant posar de manifest que la nostra voluntat ha estat des d´un primer moment, que aquesta decisió no suposi cap variació en la gestió del seu dia a dia en quant a la prestació dels nostres serveis, i per aquest motiu continuarà el mateix personal assignat a dia d’avui:

– Direcció: Sr. Enric Terradas Banús.
– Assessors fiscals: Sr. Miquel À. Fernández Marful i Sra. Pilar Miralles Baltierrez
– Assessor laboral: Sra. Raquel Rodriguez

Tot això evidentment reforçat amb tot el col·lectiu professional avui adherit a la nostra organització.

Tanmateix no es produirà cap canvi en les nostres comunicacions, telèfons de contacte, ni localització com a despatx, que es mantindran actualment en la mateixa ubicació en la qual l´hem atès durant tots els anys de la nostra relació professional.

Durant els propers mesos intentarem, amb el nostre esforç i la seva col·laboració, fer tangible totes aquestes possibilitats expressades i els nostres desitjos de millora. De la mateixa manera, confiem que aquesta comunicació serà rebuda amb el mateix entusiasme amb el que li donem trasllat, i esperem poder tenir aviat una trobada personal per compartir-ho.

Consells per reduir la càrrega fiscal de l’Impost sobre Successions i Donacions

L’Impost de Successions i donacions fa tributar les herències, les donacions entre persones vives i als beneficiaris de les assegurances de vida per causa de mort.

Facilitem alguns consells per reduir la càrrega tributària:

1. A Espanya hi han algunes autonomíes convertides en paraísos fiscals en quant a l’Impost sobre Successions i Donacions i com es tributa segons la normativa de la comunitat autónoma que residia el difunt, un contribuent pot canviar de domicili fiscal a altra comunitat autónoma per liquidar les Successions, però será en aquella comunitat autónoma a la qual s’hagi residit més temps durant els 5 anys previs a la Successió i la residencia ha de ser real i efectiva.

2. La donació en vida també pot generar un estalvi fiscal.

3. L’Impost sobre Successions és un tribut progressiu, per tant quant més es divideixi l’herència més es reduirà la carga fiscal.

4. La reducció del 95% en el pagament de l’Impost de la vivenda habitual, però només per herencia i no per donació.

5. Les reduccions del 95% del valor de les empreses familiars també han de ser una vía per minimitzar l’impacte fiscal en les defuncions i també per donació.

6. La contractació d’assegurances de vida del tipus “unit-linked”.

És convenient utilizar els serveis de professionals que coneguin en profunditat l’Impost sobre Successions i Donacions per aconseguir la máxima optimització de la càrrega tributària.

Consulti amb el seu assessor,

Josep Cid Dacosta
Socio – Economista

Hi ha saldos amb socis a la seva societat?

En moltes empreses es manté en els seus comptes,  saldos a favor o a càrrec dels socis i aquestes són operacions vinculades que Hisenda es mira amb lupa, per les possibles implicacions fiscals pel soci i la societat.

El compte 551 “Compte corrent amb socis i administradors” reflecteix les operacions puntuals entre la societat i els socis, i si es cancel·la als pocs dies, es pot dir que no hi ha conseqüències fiscals, però altres vegades la seva utilització es dervirtua ja que els moviments només es fan en un sentit, o triga molt en cancel·lar-se el saldo, etc.. i habitualment no es liquiden interessos.

Si les sortides són de la societat a favor del soci o socis, Hisenda considerarà que no hi ha  intenció de retornar el que s’ha rebut i per tant podran qualificar-ho de dividend.

En aquest cas:

– El soci tributarà com a dividend a la base de l’estalvi (més interessos i possibles sancions)
– Aquest concepte per la societat no serà despesa deduïble
– La inspecció pot reclamar interessos de demora i sancions per les retencions no practicades per la societat. Si es pot demostrar que és un préstec a favor del soci i si té una participació igual o superior al 25% del capital, Hisenda considerarà que haurien d’ haver-se meritat interessos a valor de mercat.

Si és així, Hisenda computaria un ingrés financer a favor de la societat, havent de tributar, i al soci considerarà que ha rebut un benefici de la societat, tributant en el seu IRPF com a dividend.

Posi especial atenció a les operacions vinculades soci i societat.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

Josep Cid Dacosta
Soci Economista        

Quines actuacions de control tributari efectuarà Hisenda el 2016

S’ han publicat les directrius generals del Pla General de Control Tributari i Duaner per 2016, articulant-se com en anys anteriors a l’entorn de tres grans àmbits, i li suggerim la seva lectura amb especial atenció.

• Comprovació i investigació del frau tributari i duaner
• Control del frau en fase recaptatòria
• Col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions Tributàries de

les Comunitats Autònomes

Fem un breu resum de les principals mesures i actuacions que es portaran a terme en aquest exercici 2016, com per exemple:

1.- Control sobre l’economia submergida

Execució d’una estratègia coordinada, a través de la potenciació de les compareixences amb personal de les unitats de auditoria informàtica (UAI) a les seus on es realitzi l’activitat econòmica. Bona part d’ elles seran visites sorpresa per aconseguir un major efecte.

Es reforçaran actuacions selectives per detectar activitat oculta, mitjançant el denominat “software d’ocultació” especialment en empreses intensives de moviment d’efectiu i amb vendes a consumidors finals.

Es mantindran actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de facturació i els medis de pagament, a l’objecte de verificar l’efectivitat del compliment de la limitació de pagaments en efectiu.

Continuaran les actuacions sobre particulars que cedeixin de forma opaca habitatges per internet o altres vies.

2.- Investigació de patrimonis en l’ exterior

La informació aportada pel model 720 de la declaració de béns i drets a l’exterior, continuarà sent pilar bàsic per a la cerca de patrimonis deslocalitzats i se sumarà la informació que comenci a rebre l’ Agència Tributària de tercers països, per la comprovació de la renda mundial dels obligats tributaris.

3.- Frau a internet

Es realitzaran protocols d’actuació en empreses que facin comerç electrònic, com aquelles que allotgen les seves dades al núvol.

Es vigilarà la utilització improcedent per canalitzar i reduir la tributació de persones físiques, les activitats professionals, els signes externs de riquesa als efectes de detectar ingressos no declarats.

4.- Gestió recaptatòria

S’imputaran les derivacions de responsabilitat als administradors d’empreses i, si escau, les accions judicials oportunes per combatre les operacions de buidament patrimonial d’especial calat i els supòsits d’insolvència punible.

Recomanem especial atenció a aquests comentaris per si els afecta en alguna mesura, ja que Hisenda arriba i amb molta informació.

Model 720 / Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

Li tornem a recordar l’obligació de presentar la declaració informativa model 720, i el termini per a la seva presentació acaba el proper 31 de març,  com a recopilatori de tots aquells béns i drets situats a l’estranger, obligació que afecta a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol titulars de béns i/o drets, ja siguin titulars, representants, autoritzats o beneficiaris, estan obligats a la seva declaració.

Aquesta declaració informativa consta de tres blocs patrimonials, que són:

• Els comptes bancaris  en entitats financeres.

Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.

Béns immobles i drets sobre aquests.

Pels que han de declarar per primera vegada, la seva obligació neix quan es superi el valor de 50.000,00 euros a data 31 de desembre, per cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació, i també en aquells casos en què ja s’hagi declarat prèviament els anys 2013,  2014  i 2015(béns dels exercicis 2012, 2013 i 2014), que hauran de tornar-se a declarar si:

1. Els anys anteriors, no va declarar el bé o dret existent.

2. Si cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació ja declarat, ha tingut un increment superior a 20.000,00 euros respecte a l’última dada informada.

3. Si va haver-hi una  venda o pèrdua de titularitat.

Si  no presenta la declaració estant obligat  a fer-la,  o si la presenta fora de termini,  amb dades falses o de forma incompleta, incorrerà en les següents  sancions:

• Si no declara, 5.000,00 euros por cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000,00 euros per cada bloc esmentat.

• Si la presenta fora de termini sense requeriment de l’Administració, la sanció és de 100,00 euros per dada, amb un import mínim de 1.500,00 euros, per cada bloc exposat.

Li recordem que aquest despatx pot ocupar-se de fer aquest tràmit contactant amb el professional habitual.

Josep Cid publica a La Vanguardia

Josep Cid, Soci-Economista de Lladó Grup Consultor, publica un article a La Vanguardia destacant la importància i els avantatges d’una bona planificació hereditària. Per llegir-lo faci clic aquí.

Dia europeu de la protecció de dades

Avui, dijous 28 de gener es celebra el DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES.

La creació d’aquesta efemèride es remunta al 2006, any en que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va establir aquesta data per celebrar el Dia de la Protecció de Dades a Europa, en commemoració de l’aniversari de la signatura del Conveni 108, pedra angular de la protecció de dades a Europa.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu permanent ànim d’informar/conscienciar, emet amb certa periodicitat uns vídeos divulgatius sobre diferents aspectes que incideixen en la privacitat i la protecció de dades. Per exemple, i aprofitant la celebració d’avui, us oferim aquest (Guia de recomanacions per a joves: “No te enredes en Internet”).

Si ho desitja, pot visionar-los tots en el canal de YouTube de l’AEPD.

Canvis de la rebaixa fiscal a partir de l’1 de gener de 2016

Per l’any 2016 es produeixen modificacions en el tipus de retenció dels diversos rendiments i guanys patrimonials

Les principals mesures, a efectes pràctics, bàsicament són:

– Rendiments del treball: s’ha establert una nova taula per el càlcul de retencions, aplicable als rendiments que es satisfacin a partir del 1 de gener de 2016.

La retenció a ADMINISTRADORS serà al 35%.

Rendes de l’estalvi, amb nova tarifa:

Part de la base liquidable Tipus aplicable
Fins 11/07/2015 Del 12/07 al 31/12/2015 A partir de 1/01/2016
Fins a 6.000,00 € 20,00% 19,50% 19,00%
De 6.000,00€ fins a 50.000,00€ 22,00% 21,50% 21,00%
A partir de 50.000,00€ 24,00% 23,50% 23,00%

Tipus de retenció segons el rendiment que s’aboni a partir del 1 de gener de 2016:

% retenció
Tipus de rendiment Fins 11/07/2015 Del 12/07/2015 fins el 31/12/2015 A partir de 1/01/2016
Activitats Professionals 19 15 15
Activitats Professionals en cas d’inici d’activitat 9 7 7
Rendiments del Treball derivats d’impartir cursos, conferencies, col·loquis, seminaris i similars o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19 15 15
Consells i Administradors 37 37 35
Consellers i Administradors d’entitats si l’import net de la xifra de negocis és < 100.000 € 20 19,50 19
Rendiments de capital mobiliari 20 19,50 19
Guanys derivats d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva 20 19,50 19
Guanys derivats d’aprofitaments forestals 20 19,50 19
Premis en jocs, concursos, rifes, etc… 20 19,50 19
Arrendaments i sots-arrendaments d’immobles Urbans 20 19,50 19
Propietat industrial, intel·lectual, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20 19,50 19
Per la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge 20 19,50 19

Impost sobre la renda de no residents

El tipus de gravamen del 19,50% que s’estava practicant, a partir del 1 de gener de 2016 serà del 19% per residents de la UE, Islàndia i Noruega, y la resta de no residents el 24%.

Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :

 

1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

L’IAE és un tribut local que únicament paguen les entitats amb personalitat jurídica, quan la seva xifra de negocis és superior a 1.000.000€ computat individualment o per grup de Societats, respecte a l’últim Impost de Societats presentat i quan es supera o es redueixen els seus ingressos respecte a aquesta xifra, serà en el mes de desembre que haurà de comunicar l’alta o la baixa en l’IAE i conseqüentment pagaran o deixaran de pagar l’IAE en l’exercici 2016.

També ara en el mes de desembre, haurà de presentar una declaració de modificació d’elements tributaris, si ha variat en més d’un 20% respecte allò ja declarat. Si s’han reduït aquests elements, presenti la modifiquen per el 2016. Faci-ho i s’estalviarà diners.

Tingui en compte també aquests aspectes:

–          Les entitats promotores d’edificacions que constin d’alta en l’IAE en 2015, han de declarar en 2016 els m2 edificats o per edificar venuts durant aquest any.

–          Revisi si ja no fa alguna activitat per comunicar la baixa.

Els nostres professionals l’ajudaran a concretar aquests aspectes.

 

2.    RENDA: RENÚNCIA A L´ESTIMACIÓ OBJECTIVA-.

Els empresaris i professionals inclosos en aquests règims i que no els interessi continuar el pròxim any, poden  renunciar-hi abans del 31 de desembre, i passar al règim d’estimació directa (l’estimació objectiva passarà a estimació directa SIMPLIFICADA).

 

3.    I.V.A.

Renúncia o revocació del Règim Simplificat i Agrícola per a 2016 i anys successius.

Opció o revocació per a 2016 i anys successius:

·      Règim de Bens usats.

·      Règim d’Objectes d’art, col·lecció i antiguitats.

·      Determinació opcional de la base imposable dels Règims de Bens usats i objectes d’art, col·lecció i antiguitats.

·      Determinació opcional de la base imposable del Règim d´Agències de viatges.

·      Sol·licitud de prorrata especial

 

Si teniu interès a fer algun tràmit dels esmentats, truqueu al 93 464 62 10  i gustosament els atendrem.