Acord d’integració d’ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb LLADÓ GRUP CONSULTOR

Durant el mes de juliol ens vam posar en contacte amb tots vostès, per fer-los coneixedors que el servei d’assessorament i gestió laboral que els prestem es traslladava a les oficines de LLADÓ GRUP CONSULTOR, situades en el Carrer Sant Domènec, núm. 39-41, 08911 de Badalona. Avui ens adrecem novament a vostès, per a comunicar-los que ara .

Aquesta decisió l’hem pres per tal de poder oferir un servei global de tota l’organització des del mateix espai físic, exercint la nostra activitat de forma conjunta i enriquint d´aquesta manera la nostra relació professional. Entenem que vostè es podrà veure beneficiat d’un únic punt de referencia, gaudint de tot el conjunt de serveis de consultoria que posem a la seva disposició.

Aquest canvi d´ubicació física, tal com vam comentar en la nostra anterior comunicació del passat mes de juny, no suposarà cap variació en la gestió del seu dia a dia pel que fa a la prestació dels nostres serveis, ni a les seves condicions, seguint a partir d’ara amb el seu actual professional assignat:
Direcció: Sr. Enric Terradas Banús enric@etbxarxa.com
Assessors fiscals: Sr. Miquel À. Fernández Marful miquel@etbxarxa.com i Sra. Pilar Miralles Baltierrez pilar@etbxarxa.com

Aquest canvi serà efectiu a partir del proper dilluns dia 19 de setembre, i mantindran el contacte i la relació mitjançant el mateix número de telèfon que utilitzen actualment (Telèfon 93.564.03.43), en la nova ubicació situada al Carrer Sant Domènec, 39-41 de Badalona (08911). Properament contactarem personalment amb vostè, per informar-lo de tots els avantatges i serveis complementaris als actuals, dels quals vostè en podrà gaudir, i alhora el convidem a que conegui personalment les nostres instal·lacions.

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors i campanya d’inspecció de la Seguretat Social per al control del temps de treball i hores extraordinàries

En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l’obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre. Aquesta obligació ja ha existit sempre al respecte dels treballadors que realitzen hores extraordinàries i als efectes del seu control, però es mantenia la controvèrsia al respecte de la mateixa obligació per als treballadors a temps complet que no realitzaven hores extraordinàries, no existint jurisprudència al respecte.

No obstant en els últims sis mesos l’Audiència Nacional ha consolidat doctrina havent dictat tres sentències consecutives (sentència 207/2015 de 04/12/2015; sentència 25/16 de 19/02/2016 i sentència 77/2016 de 06/05/2016), per les quals aquesta obligació de registre arriba a tots els treballadors, és a dir, també als que fan jornada completa encara que no facin hores extres, com a única via per a la verificació del control de realització o no de les mateixes, així com el compliment de les normes i límits legals sobre jornades i descansos.

En aquestes sentències judicials s’estableix que les empreses han de registrar diàriament la jornada realitzada per tots els seus treballadors, així com lliurar als mateixos, juntament amb el document oficial de salaris, un resum mensual detallant i totalitzant les hores ordinàries, extraordinàries i complementàries. Igualment s’haurà de fer entrega del mateix a la representació legal dels treballadors, si n’hi ha. No existint desenvolupament normatiu al respecte, aquest registre es pot efectuar per mitjans electrònics, mecànics o manuals. A més s’haurà de conservar durant quatre anys.

Per la seva banda, i a la vista d’aquests últims pronunciaments judicials que l’avalen, La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha llançat una campanya d’intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries. Campanya que ha començat a les activitats d’hostaleria, banca, comerç, indústria manufacturera i reparació de vehicles, i que s’estendrà a la resta amb molta incidència en empreses de menys de 50 treballadors.

Entre les actuacions generals que està duent a terme, la Inspecció de Treball recull de l’empresa informació referent a:
– Activitat de l’empresa i horari de funcionament de la mateixa.
– Plantilla, tipus de contractes, llocs de treball existents, torns assignats, descansos i festius treballats.
– Pactes o decisions unilaterals de distribució irregular de la jornada i els seus pre avisos.
– Realització d’hores extraordinàries.
– Existència en el centre de quadrants de treball.
– Registre diari de la jornada. Models de registre. S’està exigint que el sistema de registre utilitzat garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.
– Resum mensual de la jornada.

També podrà efectuar entrevistes amb treballadors, de manera reservada, sense la presència de representants o encarregats de l’empresa. Entre d’altres, són habituals les preguntes al respecte de: – Lloc de treball ocupat i funcions realitzades.
– Torn de treball assignat i horari.
– Possible existència de distribució irregular de la jornada i manera d’organització de la mateixa.
– Sistema de registre implantat a l’empresa i lliurament de l’empresari del resum de la jornada, així com als representants legals.
– Realització d’hores extraordinàries.

D’altra banda, i si es constata la realització d’hores extraordinàries no declarades, comprovarà si la remuneració corresponent a les mateixes s’està emmascarant en conceptes salarials diferents, essent tipificat com falta molt greu en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.

En definitiva, els incompliments de les normes i límits legals pel que fa a jornades i descansos, que inclou no portar el registre diari o no efectuar el lliurament dels resums mensuals, comportarà l’aplicació de sancions per faltes greus o molt greus, en cas d’inspecció.

Adjuntem un model de document de registre diari manual que al mateix temps serveix com resum mensual que es pot utilitzar tant per als treballadors a temps complet com per als treballadors a temps parcial, sense perjudici que es pugui utilitzar un altre per qui ja tingui instaurat en l’actualitat un sistema de control i registre de jornada, sempre que com a mínim contingui la informació indicada.

Recordem finalment el límit legal de realització d’un màxim de 80 hores extraordinàries a l’any (excepte les utilitzades per reparar sinistres) així com la prohibició de la seva realització pels menors de 18 anys, els treballadors nocturns, els contractats per a la formació i l’aprenentatge i els contractats a temps parcial.

LLADÓ GRUP CONSULTOR ha tancat una aliança estratègica amb la multinacional NATIONALE NEDERLANDEN

És un plaer comunicar que LLADÓ GRUP CONSULTOR ha tancat una aliança estratègica amb la multinacional holandesa del sector assegurador NATIONALE NEDERLANDEN (https://www.nnseguros.es/). En virtut d’aquest acord, el despatx, a través de l’oficina Espai 114 del carrer Francesc Layret, és a partir d’ara un Punt Taronja de Nationale Nederlanden, és a dir, una oficina d’atenció al Client i comercialització dels productes d’aquesta companyia. Nationale Nederlanden és la divisió asseguradora del grup financer ING, i té un projecte d’expansió a tot el territori molt ambiciós, amb la intenció d’obrir un Punt Taronja a les principals ciutats de l’estat. Per a la seva implantació a Badalona, Nationale Nederlanden ens ha seleccionat i ha confiat amb nosaltres com a despatx de referència de la zona.

Aquest acord estratègic permetrà oferir a través de l’Espai 114 els diferents productes de Nationale Nederlanden, tant a particulars com empreses.

Els productes asseguradors de Nationale Nederlanden es centren principalment en la previsió social, és a dir, plans d’estalvi i inversió, plans de pensió, assegurances de vida i d’incapacitat temporal de treballadors autònoms, etc., així com permetrà tenir accés als productes financers d’ING tant per a particulars com d’empreses (Hipoteca Naranja, préstamo Naranja, molt coneguts en el mercat per les seves bones condicions). Aquestes cobertures fan que trobem sinèrgies entre ambdues companyies i puguin ser un complement del nostre assessorament a l’empresari i a les persones.

Per tal que conegueu amb més detall aquesta aliança us anirem explicant en properes newsletters els diferents productes i serveis així com la possibilitat d’efectuar, gratuïtament, un ANALISIS DE NECESSITATS FINANCERES (ADN) a efectes de realitzar un diagnòstic de la situació econòmica-financera de cada ú i ajudar a prendre decisions de previsió social (jubilació , estalvi, assegurances de vida, etc.).

Per qualsevol consulta quedem a la seva disposició a l’Espai 114 ( Francesc Layret nº 114 de Badalona) o bé poden contactar amb el nostre company responsable d’aquesta aliança i especialista en assessorament financer Antoni Romero (aromero@espai114.com).

Acord d’ integració assolit per ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb el despatx LLADÓ GRUP CONSULTOR

Montcada, juny de 2016

Ens adrecem a vostè per compartir una notícia que ens omple de satisfacció, com representa l´acord d´integració assolit per ETB XARXA D´ASSESSORAMENT INTEGRAL amb el despatx LLADÓ GRUP CONSULTOR situat a Badalona, especialitzat en l´assessorament legal i tributari.

Aquesta integració efectiva, és fruit d’una prèvia i dilatada etapa de col·laboració professional entre ambdós despatxos, i de la qual una part dels nostres clients a hores d´ara ja ha pogut gaudir. És per aquest motiu que estem fermament convençuts de la millora que per a tots vostès suposarà el fet de poder donar una més àmplia cobertura, amb el màxim grau d´especialització possible en la prestació dels nostres serveis, pensant i actuant com una sola organització.

LLADÓ GRUP CONSULTOR és un despatx format per 45 persones, amb una trajectòria de 60 anys d’experiència i amb una ferma aposta per les noves tecnologies com a mitjà de treball i comunicació. Compten amb un conjunt de professionals qualificats com advocats, economistes i diplomats en relacions laborals i empresarials, que donen cobertura de serveis en les diferents branques del dret, com són l’àrea jurídica, laboral, fiscal, dret de les noves tecnologies, gestió i assessorament patrimonial, entre d’altres.

Fruit de la seva dilatada experiència disposen en l’actualitat d´una àmplia cartera de clients segmentats de forma majoritària com petites i mitjanes empreses, fundacions, gremis empresarials, empreses públiques i, tanmateix, són en l´actualitat i per segon any consecutiu despatx escollit per LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA com assessor dels seus membres en la seva àrea fiscal.

És molt rellevant posar de manifest que la nostra voluntat ha estat des d´un primer moment, que aquesta decisió no suposi cap variació en la gestió del seu dia a dia en quant a la prestació dels nostres serveis, i per aquest motiu continuarà el mateix personal assignat a dia d’avui:

– Direcció: Sr. Enric Terradas Banús.
– Assessors fiscals: Sr. Miquel À. Fernández Marful i Sra. Pilar Miralles Baltierrez
– Assessor laboral: Sra. Raquel Rodriguez

Tot això evidentment reforçat amb tot el col·lectiu professional avui adherit a la nostra organització.

Tanmateix no es produirà cap canvi en les nostres comunicacions, telèfons de contacte, ni localització com a despatx, que es mantindran actualment en la mateixa ubicació en la qual l´hem atès durant tots els anys de la nostra relació professional.

Durant els propers mesos intentarem, amb el nostre esforç i la seva col·laboració, fer tangible totes aquestes possibilitats expressades i els nostres desitjos de millora. De la mateixa manera, confiem que aquesta comunicació serà rebuda amb el mateix entusiasme amb el que li donem trasllat, i esperem poder tenir aviat una trobada personal per compartir-ho.

Consells per reduir la càrrega fiscal de l’Impost sobre Successions i Donacions

L’Impost de Successions i donacions fa tributar les herències, les donacions entre persones vives i als beneficiaris de les assegurances de vida per causa de mort.

Facilitem alguns consells per reduir la càrrega tributària:

1. A Espanya hi han algunes autonomíes convertides en paraísos fiscals en quant a l’Impost sobre Successions i Donacions i com es tributa segons la normativa de la comunitat autónoma que residia el difunt, un contribuent pot canviar de domicili fiscal a altra comunitat autónoma per liquidar les Successions, però será en aquella comunitat autónoma a la qual s’hagi residit més temps durant els 5 anys previs a la Successió i la residencia ha de ser real i efectiva.

2. La donació en vida també pot generar un estalvi fiscal.

3. L’Impost sobre Successions és un tribut progressiu, per tant quant més es divideixi l’herència més es reduirà la carga fiscal.

4. La reducció del 95% en el pagament de l’Impost de la vivenda habitual, però només per herencia i no per donació.

5. Les reduccions del 95% del valor de les empreses familiars també han de ser una vía per minimitzar l’impacte fiscal en les defuncions i també per donació.

6. La contractació d’assegurances de vida del tipus “unit-linked”.

És convenient utilizar els serveis de professionals que coneguin en profunditat l’Impost sobre Successions i Donacions per aconseguir la máxima optimització de la càrrega tributària.

Consulti amb el seu assessor,

Josep Cid Dacosta
Socio – Economista

Hi ha saldos amb socis a la seva societat?

En moltes empreses es manté en els seus comptes,  saldos a favor o a càrrec dels socis i aquestes són operacions vinculades que Hisenda es mira amb lupa, per les possibles implicacions fiscals pel soci i la societat.

El compte 551 “Compte corrent amb socis i administradors” reflecteix les operacions puntuals entre la societat i els socis, i si es cancel·la als pocs dies, es pot dir que no hi ha conseqüències fiscals, però altres vegades la seva utilització es dervirtua ja que els moviments només es fan en un sentit, o triga molt en cancel·lar-se el saldo, etc.. i habitualment no es liquiden interessos.

Si les sortides són de la societat a favor del soci o socis, Hisenda considerarà que no hi ha  intenció de retornar el que s’ha rebut i per tant podran qualificar-ho de dividend.

En aquest cas:

– El soci tributarà com a dividend a la base de l’estalvi (més interessos i possibles sancions)
– Aquest concepte per la societat no serà despesa deduïble
– La inspecció pot reclamar interessos de demora i sancions per les retencions no practicades per la societat. Si es pot demostrar que és un préstec a favor del soci i si té una participació igual o superior al 25% del capital, Hisenda considerarà que haurien d’ haver-se meritat interessos a valor de mercat.

Si és així, Hisenda computaria un ingrés financer a favor de la societat, havent de tributar, i al soci considerarà que ha rebut un benefici de la societat, tributant en el seu IRPF com a dividend.

Posi especial atenció a les operacions vinculades soci i societat.

Consulti amb el seu assessor fiscal.

Josep Cid Dacosta
Soci Economista        

Quines actuacions de control tributari efectuarà Hisenda el 2016

S’ han publicat les directrius generals del Pla General de Control Tributari i Duaner per 2016, articulant-se com en anys anteriors a l’entorn de tres grans àmbits, i li suggerim la seva lectura amb especial atenció.

• Comprovació i investigació del frau tributari i duaner
• Control del frau en fase recaptatòria
• Col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions Tributàries de

les Comunitats Autònomes

Fem un breu resum de les principals mesures i actuacions que es portaran a terme en aquest exercici 2016, com per exemple:

1.- Control sobre l’economia submergida

Execució d’una estratègia coordinada, a través de la potenciació de les compareixences amb personal de les unitats de auditoria informàtica (UAI) a les seus on es realitzi l’activitat econòmica. Bona part d’ elles seran visites sorpresa per aconseguir un major efecte.

Es reforçaran actuacions selectives per detectar activitat oculta, mitjançant el denominat “software d’ocultació” especialment en empreses intensives de moviment d’efectiu i amb vendes a consumidors finals.

Es mantindran actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de facturació i els medis de pagament, a l’objecte de verificar l’efectivitat del compliment de la limitació de pagaments en efectiu.

Continuaran les actuacions sobre particulars que cedeixin de forma opaca habitatges per internet o altres vies.

2.- Investigació de patrimonis en l’ exterior

La informació aportada pel model 720 de la declaració de béns i drets a l’exterior, continuarà sent pilar bàsic per a la cerca de patrimonis deslocalitzats i se sumarà la informació que comenci a rebre l’ Agència Tributària de tercers països, per la comprovació de la renda mundial dels obligats tributaris.

3.- Frau a internet

Es realitzaran protocols d’actuació en empreses que facin comerç electrònic, com aquelles que allotgen les seves dades al núvol.

Es vigilarà la utilització improcedent per canalitzar i reduir la tributació de persones físiques, les activitats professionals, els signes externs de riquesa als efectes de detectar ingressos no declarats.

4.- Gestió recaptatòria

S’imputaran les derivacions de responsabilitat als administradors d’empreses i, si escau, les accions judicials oportunes per combatre les operacions de buidament patrimonial d’especial calat i els supòsits d’insolvència punible.

Recomanem especial atenció a aquests comentaris per si els afecta en alguna mesura, ja que Hisenda arriba i amb molta informació.

Model 720 / Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

Li tornem a recordar l’obligació de presentar la declaració informativa model 720, i el termini per a la seva presentació acaba el proper 31 de març,  com a recopilatori de tots aquells béns i drets situats a l’estranger, obligació que afecta a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol titulars de béns i/o drets, ja siguin titulars, representants, autoritzats o beneficiaris, estan obligats a la seva declaració.

Aquesta declaració informativa consta de tres blocs patrimonials, que són:

• Els comptes bancaris  en entitats financeres.

Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.

Béns immobles i drets sobre aquests.

Pels que han de declarar per primera vegada, la seva obligació neix quan es superi el valor de 50.000,00 euros a data 31 de desembre, per cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació, i també en aquells casos en què ja s’hagi declarat prèviament els anys 2013,  2014  i 2015(béns dels exercicis 2012, 2013 i 2014), que hauran de tornar-se a declarar si:

1. Els anys anteriors, no va declarar el bé o dret existent.

2. Si cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació ja declarat, ha tingut un increment superior a 20.000,00 euros respecte a l’última dada informada.

3. Si va haver-hi una  venda o pèrdua de titularitat.

Si  no presenta la declaració estant obligat  a fer-la,  o si la presenta fora de termini,  amb dades falses o de forma incompleta, incorrerà en les següents  sancions:

• Si no declara, 5.000,00 euros por cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000,00 euros per cada bloc esmentat.

• Si la presenta fora de termini sense requeriment de l’Administració, la sanció és de 100,00 euros per dada, amb un import mínim de 1.500,00 euros, per cada bloc exposat.

Li recordem que aquest despatx pot ocupar-se de fer aquest tràmit contactant amb el professional habitual.

Josep Cid publica a La Vanguardia

Josep Cid, Soci-Economista de Lladó Grup Consultor, publica un article a La Vanguardia destacant la importància i els avantatges d’una bona planificació hereditària. Per llegir-lo faci clic aquí.

Dia europeu de la protecció de dades

Avui, dijous 28 de gener es celebra el DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES.

La creació d’aquesta efemèride es remunta al 2006, any en que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va establir aquesta data per celebrar el Dia de la Protecció de Dades a Europa, en commemoració de l’aniversari de la signatura del Conveni 108, pedra angular de la protecció de dades a Europa.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu permanent ànim d’informar/conscienciar, emet amb certa periodicitat uns vídeos divulgatius sobre diferents aspectes que incideixen en la privacitat i la protecció de dades. Per exemple, i aprofitant la celebració d’avui, us oferim aquest (Guia de recomanacions per a joves: “No te enredes en Internet”).

Si ho desitja, pot visionar-los tots en el canal de YouTube de l’AEPD.