Convocatòria de vaga general pel dia 8 de març de 2018

Senyors,

Amb motiu de la convocatòria de vaga general a tot l’Estat convocada pel dia 8 de març de 2018 per la major part dels Sindicats més representatius contra la discriminació laboral de la dona així com contra la violència de gènere, creiem convenient tornar a informar-vos de forma resumida sobre els seus aspectes fonamentals en matèria laboral i de Seguretat Social.

En matèria laboral:

  • La vaga és un dret dels treballadors previst en l’article 28.2 de la Constitució, així como en l’article 4.1 e) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Els treballadors poden adherir-se o no , així como abandonar la vaga un cop començada. Per tant l’empresa ha d’obrir el centre de treball.
  • Durant la seva duració el contracte de treball queda en suspensió, i per tant, ni el treballador en vaga presta la seva activitat ni l’empresa ha de retribuir-lo. El descompte del salari repercuteix a més, proporcionalment, sobre la retribució dels descansos setmanals i de les pagues extraordinàries. Ni las vacances ni els festius sofreixen reducció.
  • La llei permet els piquets informatius o persuasius. L’ús d’amenaces o de coaccions per part dels piquets pot ser constitutiu de delicte. Els Càrrecs Electius a nivell provincial, autonòmic o estatal de les organitzacions sindicals més representatives tindran dret a l’assistència i dret d’accés als centres de treball per participar en accions dels treballadors, prèvia comunicació a l’empresari i sense interrompre el procés productiu.
  • Mentre duri la vaga, l’empresari no podrà substituir als vaguistes per treballadors externs que no hi fossin a l’empresa en el moment de ser comunicada. No obstant això es pot disposar que les funcions laborals dels treballadors vaguistes siguin ateses amb treballadors no vaguistes de la mateixa empresa sempre i quan pertanyin a la mateixa categoria o grup professional, la mateixa àrea i siguin del mateix centre de treball. Tampoc no es podran efectuar canvis d’horari o jornada durant la vaga per evitar les seves conseqüències.
  • L’ocupació de locals i dependències serà il·lícita quan es vulneri el dret de llibertat d’altres persones (per exemple dels treballadors no vaguistes) o el dret sobre les instal·lacions i els béns. No ho és, en canvi, la simple permanència en els locals. Els treballadors que coaccionin o cometin agressions verbals o físiques als no vaguistes, poden ser sancionats disciplinàriament per l’empresa, entre d’altres responsabilitats.
  • Els treballadors no vaguistes als quals se’ls impedeixi treballar conserven el seu dret al salari, tot i que en algun cas s’ha estimat la suspensió del seu contracte per tancament patronal degut a força major.

En matèria de Seguretat Social:

  • Durant els dies de vaga l’empresa no cotitzarà a la Seguretat Social pels treballadors que la segueixin. En aquest cas l’empresa haurà de comunicar quins treballadors fan vaga i els dies que la fan.

En la creença que això exposat serà del seu interès, quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que sorgeixi i donar solució a qualsevol situació concreta que es produeixi durant aquest dia. Tanmateix, quedem pendents de que ens facin arribar la relació dels treballadors de la seva empresa que hagin fet vaga, el més aviat possible, als efectes de procedir amb la tramitació legal corresponent, així com a la regularització del seu salari.

 

Badalona, 6 de març de 2018.

Incorporació obligatòria dels treballadors autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificació telemàtica

Està prevista pròximament la publicació d’una Ordre Ministerial per la que s’establirà per tots els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms l’obligació de la seva incorporació al sistema RED (Remissió Electrònica de Dades), que suposarà també l’obligatorietat de rebre exclusivament les notificacions que faci la Seguretat Social de forma telemàtica, així com fer per aquest mitjà qualsevol altra gestió o tramitació al sistema.

Això ja era així per les empreses i ara incorporen als treballadors autònoms.

És especialment rellevant doncs, no solament exigeix l’auto-gestió de qualsevol tramitació, si no que en cas de reclamació de quotes per la Tresoreria de la Seguretat Social aquest serà l’únic mitjà de comunicació i que, de no gestionar-se dins de termini, podrà generar recàrrecs i procediments d’embargament amb molta rapidesa.

És per això que està previst que els afiliats a aquest Règim Especial puguin AUTORITZAR a un professional habilitat legalment per encarregar-se de dita gestió, de forma permanent, eficaç i segura, i en aquest sentit nosaltres ens posem a la seva disposició per fer-ho des del moment en que ens autoritzin, fins i tot abans de rebre la comunicació de dita inclusió definitiva i obligatòria.

 

Badalona, 21 de febrer de 2018.

Salari Mínim Interprofessional, pensions de Seguretat Social i d’altres novetats per l’any 2018

El passat 30 de desembre de 2017 es van publicar els corresponents Reial Decrets referents al Salari Mínims Interprofessional i a la re valorització de les pensions pel 2018, que són vigents des de l’1 de gener, i que resumim en aquest document.

S’esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre.

Així doncs, preguem revisin si tenen pendent d’enviar-nos documentació d’accions formatives que hagin fet i ens la facin arribar urgentment per poder incloure-les a la liquidació esmentada.

REGISTRE DE JORNADA. CANVI DE CRITERI PEL TRIBUNAL SUPREM EN RECENT SENTENCIA AL RESPECTE DE TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres sentències de l’Audiència Provincial al respecte de l’obligació de registrar la jornada diària de tots els treballadors. També els que estan a temps complet. La sentència conté fins a tres vots particulars de magistrats que exposen i raonen la seva posició contrària a aquesta sentència, demostrant que no és un tema pacífic, ni tan sols entre els magistrats del Tribunal Suprem.

En definitiva, el Tribunal Suprem estableix que no és obligat per les empreses registrar amb caràcter general la jornada diària dels treballadors a temps complet, interpretant que l’article 35.5 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors es refereix a l’obligació de registrar solament les hores extres que es facin, i no fer-ho de tota la jornada.

Tot i que aquesta sentència allibera d’aquesta obligació respecte d’aquest tipus de treballadors amb caràcter general, la campanya de la Inspecció de Treball que detallàvem a la nostra circular de 26 de juliol de 2016, així com en la recent  jornada informativa del passat 16 de març de 2017 segueix vigent, i per això cal recordar els supòsits en que és obligat el registre de la jornada diària i l’entrega mensual del seu resum, i que són:

  • Treballadors a temps parcial (art. 12.4 E.T.).
  • Treballadors mòbils del transport, del Mar i ferroviaris (RD 1561/1995).
  • Treballadors en que l’obligació s’estableixi en conveni o pacte.

I com la sentencia estableix, portar també el registre diari de les hores extraordinàries, i entrega de resum mensual als treballadors a temps complet que les facin, i als seus representants si n’hi ha.

 

Badalona, a 10 d’abril de 2017.

Retroactivitat de la clàusula sòl de les hipoteques

El Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl en els contractes d’hipoteca. Això significa que, a més a més de poder exigir la no aplicació de la clàusula per ser aquesta nul·la i abusiva, pot reclamar-se al Banc el diferencial pagat de més en concepte d’interessos per l’aplicació de la clàusula sòl sense cap limitació.

S’ha de veure com reaccionaran les entitats bancàries però, tal com ja han actual arrel de la sentència del Tribunal Suprem de Maig del 2013, pensem que s’haurà d’efectuar reclamació formal per exigir el pagament de l’import corresponent.

Com ja s’ha informat en altres newsletters, LLADÓ GRUP CONSULTOR ha estat present en els processos de reclamació judicial i extrajudicial de les clàusules sòl i, amb aquesta resolució, s’ha confirmat la tesi legal que hem mantingut al llarg d’aquests anys.

Procedeix per això iniciar la reclamació a les entitats bancàries perquè procedeixin a la devolució d’aquests interessos pagats de més. Per això posem a disposició de qui estigui interessat un equip de professionals que l’ajudaran en el procés de reclamació i recuperació de les quantitats esmentades.

Nous obligats a relacionar-se electrònicament amb Hisenda

Fa un any, el 2 d’octubre de 2015, es va aprovar la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la qual s’obliga a partir del 2 d’octubre de 2016 a certes entitats i persones a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (no podrà ser en paper) per a la realització de qualsevol tràmit en procediment administratiu, així com les declaracions fiscals. Hisenda, la Generalitat, els Ajuntaments, no volen papers (papers zero).

Estaran obligats a realitzar tot electrònicament amb Hisenda:
a) Les persones jurídiques (tot tipus d’entitats, fins i tot les societats civils).
b) Les entitats sense personalitat jurídica (com són comunitat de béns o de veïns).
c) Els professionals persones físiques que per fer l’activitat es requereix estar col·legiat obligatòriament (arquitectes, advocats en general, etc.).
d) Els qui representin a un interessat obligat també.

A més, aquest col·lectiu rebrà les NOTIFICACIONS de les Administracions Públiques per via electrònica tot i que l’hauran de notificar en paper la primera vegada i a partir d’aquesta primera notificació, tot el que es faci en el futur serà exclusivament per via electrònica.

Al respecte, tingui la tranquil·litat que el nostre despatx podrà ocupar-se de gestionar tot els tràmits i declaracions per via electrònica, si és el seu desig.

És d’esperar i així ho desitgem, que almenys Hisenda faci bé aquest canvi sense traumes per alcontribuent.

Sentència del TJUE sobre la indemnització dels contractes temporals

És motiu d’aquesta comunicació la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 14 de setembre de 2016 arran d’una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran de les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals i les diferències d’indemnització amb els contractes fixes i la possible discriminació de drets d’uns respecte als altres.

El Tribunal s’ha pronunciat de manera que la normativa espanyola discrimina entre tipus contractuals i estableix que les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals s’ha d’equiparar a les corresponents als acomiadaments objectius, és a dir, a 20 dies.

Respecte a la Sentència cal fer les següents consideracions sobre els seus efectes pràctics:
– Els tribunals poden, en virtut d’aquesta Sentència, reconèixer l’abonament d’una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, davant l’extinció de qualsevol contracte temporal.
– Aquesta mesura s’aplica a tots els contractes temporals que s’han subscrit i estan vigents, o que es creen en el futur.
Pot afectar a tots els contractes temporals que s’han extingit amb anterioritat a la pròpia data de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (14/09/2016), amb l’únic límit que no hagi transcorregut el termini d’un any des que va tenir lloc aquesta extinció.
– Aquesta situació conduirà a una modificació legislativa urgent.

Per tant, fins que no hi hagi una modificació de normativa, establim criteri com a despatx d’actuar de la següent manera:
– Els contractes que finalitzin a partir del 14/09/2016 s’han indemnitzar d’acord a la normativa actual.
Cal preveure que si el treballador reclama se li pot reconèixer pel jutge els 20 dies, aplicant la Jurisprudència del TJUE.
– Respecte als contractes nous, es seguirà aplicant la normativa vigent però cal informar que, amb moltes possibilitats, s’hauran d’indemnitzar per decisió judicial o canvi normatiu a 20 dies.
– Finalment, cap la possibilitat que els contractes ja extingits i no prescrita l’acció de reclamació se’n reclamin les diferències. Cal advertir, per tant, del risc de reclamacions per aplicació de la resolució judicial del TJUE.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment l’equip jurídic – laboral de Lladó Grup Consultor quedem a la seva disposició.

Acord d’integració d’ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL amb LLADÓ GRUP CONSULTOR

Durant el mes de juliol ens vam posar en contacte amb tots vostès, per fer-los coneixedors que el servei d’assessorament i gestió laboral que els prestem es traslladava a les oficines de LLADÓ GRUP CONSULTOR, situades en el Carrer Sant Domènec, núm. 39-41, 08911 de Badalona. Avui ens adrecem novament a vostès, per a comunicar-los que ara .

Aquesta decisió l’hem pres per tal de poder oferir un servei global de tota l’organització des del mateix espai físic, exercint la nostra activitat de forma conjunta i enriquint d´aquesta manera la nostra relació professional. Entenem que vostè es podrà veure beneficiat d’un únic punt de referencia, gaudint de tot el conjunt de serveis de consultoria que posem a la seva disposició.

Aquest canvi d´ubicació física, tal com vam comentar en la nostra anterior comunicació del passat mes de juny, no suposarà cap variació en la gestió del seu dia a dia pel que fa a la prestació dels nostres serveis, ni a les seves condicions, seguint a partir d’ara amb el seu actual professional assignat:
Direcció: Sr. Enric Terradas Banús enric@etbxarxa.com
Assessors fiscals: Sr. Miquel À. Fernández Marful miquel@etbxarxa.com i Sra. Pilar Miralles Baltierrez pilar@etbxarxa.com

Aquest canvi serà efectiu a partir del proper dilluns dia 19 de setembre, i mantindran el contacte i la relació mitjançant el mateix número de telèfon que utilitzen actualment (Telèfon 93.564.03.43), en la nova ubicació situada al Carrer Sant Domènec, 39-41 de Badalona (08911). Properament contactarem personalment amb vostè, per informar-lo de tots els avantatges i serveis complementaris als actuals, dels quals vostè en podrà gaudir, i alhora el convidem a que conegui personalment les nostres instal·lacions.

Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors i campanya d’inspecció de la Seguretat Social per al control del temps de treball i hores extraordinàries

En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l’obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre. Aquesta obligació ja ha existit sempre al respecte dels treballadors que realitzen hores extraordinàries i als efectes del seu control, però es mantenia la controvèrsia al respecte de la mateixa obligació per als treballadors a temps complet que no realitzaven hores extraordinàries, no existint jurisprudència al respecte.

No obstant en els últims sis mesos l’Audiència Nacional ha consolidat doctrina havent dictat tres sentències consecutives (sentència 207/2015 de 04/12/2015; sentència 25/16 de 19/02/2016 i sentència 77/2016 de 06/05/2016), per les quals aquesta obligació de registre arriba a tots els treballadors, és a dir, també als que fan jornada completa encara que no facin hores extres, com a única via per a la verificació del control de realització o no de les mateixes, així com el compliment de les normes i límits legals sobre jornades i descansos.

En aquestes sentències judicials s’estableix que les empreses han de registrar diàriament la jornada realitzada per tots els seus treballadors, així com lliurar als mateixos, juntament amb el document oficial de salaris, un resum mensual detallant i totalitzant les hores ordinàries, extraordinàries i complementàries. Igualment s’haurà de fer entrega del mateix a la representació legal dels treballadors, si n’hi ha. No existint desenvolupament normatiu al respecte, aquest registre es pot efectuar per mitjans electrònics, mecànics o manuals. A més s’haurà de conservar durant quatre anys.

Per la seva banda, i a la vista d’aquests últims pronunciaments judicials que l’avalen, La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha llançat una campanya d’intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries. Campanya que ha començat a les activitats d’hostaleria, banca, comerç, indústria manufacturera i reparació de vehicles, i que s’estendrà a la resta amb molta incidència en empreses de menys de 50 treballadors.

Entre les actuacions generals que està duent a terme, la Inspecció de Treball recull de l’empresa informació referent a:
– Activitat de l’empresa i horari de funcionament de la mateixa.
– Plantilla, tipus de contractes, llocs de treball existents, torns assignats, descansos i festius treballats.
– Pactes o decisions unilaterals de distribució irregular de la jornada i els seus pre avisos.
– Realització d’hores extraordinàries.
– Existència en el centre de quadrants de treball.
– Registre diari de la jornada. Models de registre. S’està exigint que el sistema de registre utilitzat garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.
– Resum mensual de la jornada.

També podrà efectuar entrevistes amb treballadors, de manera reservada, sense la presència de representants o encarregats de l’empresa. Entre d’altres, són habituals les preguntes al respecte de: – Lloc de treball ocupat i funcions realitzades.
– Torn de treball assignat i horari.
– Possible existència de distribució irregular de la jornada i manera d’organització de la mateixa.
– Sistema de registre implantat a l’empresa i lliurament de l’empresari del resum de la jornada, així com als representants legals.
– Realització d’hores extraordinàries.

D’altra banda, i si es constata la realització d’hores extraordinàries no declarades, comprovarà si la remuneració corresponent a les mateixes s’està emmascarant en conceptes salarials diferents, essent tipificat com falta molt greu en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.

En definitiva, els incompliments de les normes i límits legals pel que fa a jornades i descansos, que inclou no portar el registre diari o no efectuar el lliurament dels resums mensuals, comportarà l’aplicació de sancions per faltes greus o molt greus, en cas d’inspecció.

Adjuntem un model de document de registre diari manual que al mateix temps serveix com resum mensual que es pot utilitzar tant per als treballadors a temps complet com per als treballadors a temps parcial, sense perjudici que es pugui utilitzar un altre per qui ja tingui instaurat en l’actualitat un sistema de control i registre de jornada, sempre que com a mínim contingui la informació indicada.

Recordem finalment el límit legal de realització d’un màxim de 80 hores extraordinàries a l’any (excepte les utilitzades per reparar sinistres) així com la prohibició de la seva realització pels menors de 18 anys, els treballadors nocturns, els contractats per a la formació i l’aprenentatge i els contractats a temps parcial.