Campanya de la Inspecció a empreses

L’informem que la Inspecció d’Hisenda està realitzant una campanya de visites a les empreses per obtenir informació que recolliran en una DILIGÈNCIA, amb objecte de verificar i contrastar la informació que té Hisenda.

Entenem que les visites són a empreses amb clients consumidors finals.

Solen assistir dues persones de la inspecció i la informació que sol·liciten és bastant senzilla.

En cas de no conèixer-la en el moment de la visita, se’ls pot proposar enviar-la per correu electrònic en el termini de deu dies.

Quina informació solen sol·licitar:

Sobre el local de l’activitat:

 • Si allà està la gestió administrativa i la direcció del negoci.
 • Si disposa de béns d’inversió.
 • Si hi ha altres locals.
 • Si és llogat o de propietat.

Cobrament dels ingressos:

 • Si és metàl·lic, targetes, altres.
 • Terminals de cobrament amb targetes de crèdit.
 • Nom del software de gestió de les TPVs i dades de l’empresa d’instal·lació i manteniment (busquen programes que dissimulin vendes o les ocultin).
 • Saldo de caixa del dia.

Facturació:

 • Dades de l’última factura emesa.
 • Import de les vendes del dia.
 • Import total de les vendes de l’últim mes complert.

Aquesta és bàsicament la informació que sol·liciten i si en el moment de la visita no li és oportú atendre’ls, pot sol·licitar la visita un altre dia.

Finalitzades les actuacions, li enviaran per correu electrònic la DILIGÈNCIA que hem concretat.

Per qualsevol dubte, consulti’ns.

Lladó Grup Consultor

c/ Sant Domènec, 39

08911 – Badalona

https://www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Tancament patronal durant la jornada de vaga

El tancament patronal és una facultat de l’empresari contemplada dins de les mesures generals de conflicte col·lectiu, a diferència del dret de vaga que es configura com un dret fonamental.

El tancament patronal només es permet quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) Existència de notori perill de violència per a les persones o de dany greu per a les coses. Ha de ser notori, real, imminent i actual, basat en circumstàncies objectives i no en meres conjectures o suposicions.
b) Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o perill cert que aquesta es produeixi.
c) Que el volum de la inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció. El nombre d’absències a la feina sigui de tal magnitud que, bé per raons qualitatives quan els vaguistes ocupen llocs neuràlgics en la cadena de producció, bé per pures raons quantitatives, impedeixin el procés productiu. Que l’impediment del procés de producció sigui greu, en el sentit que no pugui organitzar-se mínimament, o el que és el mateix, que el seu desenvolupament quedi paralitzat fins al punt que no sigui possible donar ocupació efectiva als que exerceixen el seu dret al treball .

S’haurà de comunicar l’adopció de la mesura a l’autoritat laboral en el termini de 12 hores.

Els efectes laborals de la situació de tancament patronal són la suspensió de la relació laboral sense dret a la percepció del salari i la situació d’alta especial en la Seguretat Social.

El tancament s’ha de limitar al temps indispensable per assegurar la represa de l’activitat de l’empresa o per a la remoció de les causes que el van motivar, podent finalitzar a iniciativa de l’empresari que reobre el centre de treball quan desaparegui el perill de violència o danys o d’ocupació del centre de treball o quan es reincorporen a la feina treballadors en nombre suficient per superar l’impediment greu del procés normal de producció. També pot finalitzar:

– a instància dels treballadors quan el comitè de vaga així ho sol·liciti per no concórrer les causes que el van determinar;

– per requeriment de l’autoritat laboral, d’ofici o a instància dels treballadors quan no concorri motiu legal de tancament segons el parer de l’autoritat laboral, o per considerar que el tancament va estar inicialment justificat però han desaparegut les causes que el van motivar.

En el supòsit de procedir al tancament del centre de treball sense concórrer una causa justa pot incórrer en responsabilitats administratives, penals i civils o laborals.

Constitueixen infraccions administratives, sancionables per l’administració laboral, les següents conductes de l’empresari:

El tancament del centre de treball, quan lesioni el dret de vaga dels treballadors. Multa de 626-6.250 €

La negativa a la reobertura del centre de treball en el termini establert, quan fos requerit per l’autoritat laboral competent. Multa de 6.251-187.515 €

Serveis mínims

Quan la vaga afecti empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis essencials de la comunitat, l’autoritat governativa té la potestat i el deure de dictar les mesures necessàries per garantir el manteniment dels esmentats serveis.

És a l’autoritat governativa a qui correspon determinar quins són els serveis essencials per a la comunitat que no poden quedar paralitzats per complet en cas de vaga i les condicions en què han de prestar-se en una vaga determinada.

Es consideren serveis essencials per a la comunitat, entre d’altres, els següents:

Serveis públics de la radiodifusió sonora i la televisió, Servei de producció i subministrament d’energia elèctrica. Serveis de transport públic. Serveis de seguretat. Residències d’ancians. Serveis de salvament marítim. El sector hospitalari, etc.

Finalment indicar que quedem a la seva disposició per a les tramitacions corresponents en el cas que es produeixi el tancament patronal.

 

Badalona 6 de març de 2018.

Convocatòria de vaga general pel dia 8 de març de 2018

Senyors,

Amb motiu de la convocatòria de vaga general a tot l’Estat convocada pel dia 8 de març de 2018 per la major part dels Sindicats més representatius contra la discriminació laboral de la dona així com contra la violència de gènere, creiem convenient tornar a informar-vos de forma resumida sobre els seus aspectes fonamentals en matèria laboral i de Seguretat Social.

En matèria laboral:

 • La vaga és un dret dels treballadors previst en l’article 28.2 de la Constitució, així como en l’article 4.1 e) de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Els treballadors poden adherir-se o no , així como abandonar la vaga un cop començada. Per tant l’empresa ha d’obrir el centre de treball.
 • Durant la seva duració el contracte de treball queda en suspensió, i per tant, ni el treballador en vaga presta la seva activitat ni l’empresa ha de retribuir-lo. El descompte del salari repercuteix a més, proporcionalment, sobre la retribució dels descansos setmanals i de les pagues extraordinàries. Ni las vacances ni els festius sofreixen reducció.
 • La llei permet els piquets informatius o persuasius. L’ús d’amenaces o de coaccions per part dels piquets pot ser constitutiu de delicte. Els Càrrecs Electius a nivell provincial, autonòmic o estatal de les organitzacions sindicals més representatives tindran dret a l’assistència i dret d’accés als centres de treball per participar en accions dels treballadors, prèvia comunicació a l’empresari i sense interrompre el procés productiu.
 • Mentre duri la vaga, l’empresari no podrà substituir als vaguistes per treballadors externs que no hi fossin a l’empresa en el moment de ser comunicada. No obstant això es pot disposar que les funcions laborals dels treballadors vaguistes siguin ateses amb treballadors no vaguistes de la mateixa empresa sempre i quan pertanyin a la mateixa categoria o grup professional, la mateixa àrea i siguin del mateix centre de treball. Tampoc no es podran efectuar canvis d’horari o jornada durant la vaga per evitar les seves conseqüències.
 • L’ocupació de locals i dependències serà il·lícita quan es vulneri el dret de llibertat d’altres persones (per exemple dels treballadors no vaguistes) o el dret sobre les instal·lacions i els béns. No ho és, en canvi, la simple permanència en els locals. Els treballadors que coaccionin o cometin agressions verbals o físiques als no vaguistes, poden ser sancionats disciplinàriament per l’empresa, entre d’altres responsabilitats.
 • Els treballadors no vaguistes als quals se’ls impedeixi treballar conserven el seu dret al salari, tot i que en algun cas s’ha estimat la suspensió del seu contracte per tancament patronal degut a força major.

En matèria de Seguretat Social:

 • Durant els dies de vaga l’empresa no cotitzarà a la Seguretat Social pels treballadors que la segueixin. En aquest cas l’empresa haurà de comunicar quins treballadors fan vaga i els dies que la fan.

En la creença que això exposat serà del seu interès, quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que sorgeixi i donar solució a qualsevol situació concreta que es produeixi durant aquest dia. Tanmateix, quedem pendents de que ens facin arribar la relació dels treballadors de la seva empresa que hagin fet vaga, el més aviat possible, als efectes de procedir amb la tramitació legal corresponent, així com a la regularització del seu salari.

 

Badalona, 6 de març de 2018.

Incorporació obligatòria dels treballadors autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificació telemàtica

Està prevista pròximament la publicació d’una Ordre Ministerial per la que s’establirà per tots els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms l’obligació de la seva incorporació al sistema RED (Remissió Electrònica de Dades), que suposarà també l’obligatorietat de rebre exclusivament les notificacions que faci la Seguretat Social de forma telemàtica, així com fer per aquest mitjà qualsevol altra gestió o tramitació al sistema.

Això ja era així per les empreses i ara incorporen als treballadors autònoms.

És especialment rellevant doncs, no solament exigeix l’auto-gestió de qualsevol tramitació, si no que en cas de reclamació de quotes per la Tresoreria de la Seguretat Social aquest serà l’únic mitjà de comunicació i que, de no gestionar-se dins de termini, podrà generar recàrrecs i procediments d’embargament amb molta rapidesa.

És per això que està previst que els afiliats a aquest Règim Especial puguin AUTORITZAR a un professional habilitat legalment per encarregar-se de dita gestió, de forma permanent, eficaç i segura, i en aquest sentit nosaltres ens posem a la seva disposició per fer-ho des del moment en que ens autoritzin, fins i tot abans de rebre la comunicació de dita inclusió definitiva i obligatòria.

 

Badalona, 21 de febrer de 2018.

Salari Mínim Interprofessional, pensions de Seguretat Social i d’altres novetats per l’any 2018

El passat 30 de desembre de 2017 es van publicar els corresponents Reial Decrets referents al Salari Mínims Interprofessional i a la re valorització de les pensions pel 2018, que són vigents des de l’1 de gener, i que resumim en aquest document.

S’esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre.

Així doncs, preguem revisin si tenen pendent d’enviar-nos documentació d’accions formatives que hagin fet i ens la facin arribar urgentment per poder incloure-les a la liquidació esmentada.

REGISTRE DE JORNADA. CANVI DE CRITERI PEL TRIBUNAL SUPREM EN RECENT SENTENCIA AL RESPECTE DE TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres sentències de l’Audiència Provincial al respecte de l’obligació de registrar la jornada diària de tots els treballadors. També els que estan a temps complet. La sentència conté fins a tres vots particulars de magistrats que exposen i raonen la seva posició contrària a aquesta sentència, demostrant que no és un tema pacífic, ni tan sols entre els magistrats del Tribunal Suprem.

En definitiva, el Tribunal Suprem estableix que no és obligat per les empreses registrar amb caràcter general la jornada diària dels treballadors a temps complet, interpretant que l’article 35.5 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors es refereix a l’obligació de registrar solament les hores extres que es facin, i no fer-ho de tota la jornada.

Tot i que aquesta sentència allibera d’aquesta obligació respecte d’aquest tipus de treballadors amb caràcter general, la campanya de la Inspecció de Treball que detallàvem a la nostra circular de 26 de juliol de 2016, així com en la recent  jornada informativa del passat 16 de març de 2017 segueix vigent, i per això cal recordar els supòsits en que és obligat el registre de la jornada diària i l’entrega mensual del seu resum, i que són:

 • Treballadors a temps parcial (art. 12.4 E.T.).
 • Treballadors mòbils del transport, del Mar i ferroviaris (RD 1561/1995).
 • Treballadors en que l’obligació s’estableixi en conveni o pacte.

I com la sentencia estableix, portar també el registre diari de les hores extraordinàries, i entrega de resum mensual als treballadors a temps complet que les facin, i als seus representants si n’hi ha.

 

Badalona, a 10 d’abril de 2017.

Retroactivitat de la clàusula sòl de les hipoteques

El Tribunal de Justícia de la UE s’ha pronunciat a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl en els contractes d’hipoteca. Això significa que, a més a més de poder exigir la no aplicació de la clàusula per ser aquesta nul·la i abusiva, pot reclamar-se al Banc el diferencial pagat de més en concepte d’interessos per l’aplicació de la clàusula sòl sense cap limitació.

S’ha de veure com reaccionaran les entitats bancàries però, tal com ja han actual arrel de la sentència del Tribunal Suprem de Maig del 2013, pensem que s’haurà d’efectuar reclamació formal per exigir el pagament de l’import corresponent.

Com ja s’ha informat en altres newsletters, LLADÓ GRUP CONSULTOR ha estat present en els processos de reclamació judicial i extrajudicial de les clàusules sòl i, amb aquesta resolució, s’ha confirmat la tesi legal que hem mantingut al llarg d’aquests anys.

Procedeix per això iniciar la reclamació a les entitats bancàries perquè procedeixin a la devolució d’aquests interessos pagats de més. Per això posem a disposició de qui estigui interessat un equip de professionals que l’ajudaran en el procés de reclamació i recuperació de les quantitats esmentades.

Nous obligats a relacionar-se electrònicament amb Hisenda

Fa un any, el 2 d’octubre de 2015, es va aprovar la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la qual s’obliga a partir del 2 d’octubre de 2016 a certes entitats i persones a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (no podrà ser en paper) per a la realització de qualsevol tràmit en procediment administratiu, així com les declaracions fiscals. Hisenda, la Generalitat, els Ajuntaments, no volen papers (papers zero).

Estaran obligats a realitzar tot electrònicament amb Hisenda:
a) Les persones jurídiques (tot tipus d’entitats, fins i tot les societats civils).
b) Les entitats sense personalitat jurídica (com són comunitat de béns o de veïns).
c) Els professionals persones físiques que per fer l’activitat es requereix estar col·legiat obligatòriament (arquitectes, advocats en general, etc.).
d) Els qui representin a un interessat obligat també.

A més, aquest col·lectiu rebrà les NOTIFICACIONS de les Administracions Públiques per via electrònica tot i que l’hauran de notificar en paper la primera vegada i a partir d’aquesta primera notificació, tot el que es faci en el futur serà exclusivament per via electrònica.

Al respecte, tingui la tranquil·litat que el nostre despatx podrà ocupar-se de gestionar tot els tràmits i declaracions per via electrònica, si és el seu desig.

És d’esperar i així ho desitgem, que almenys Hisenda faci bé aquest canvi sense traumes per alcontribuent.

Sentència del TJUE sobre la indemnització dels contractes temporals

És motiu d’aquesta comunicació la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 14 de setembre de 2016 arran d’una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid arran de les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals i les diferències d’indemnització amb els contractes fixes i la possible discriminació de drets d’uns respecte als altres.

El Tribunal s’ha pronunciat de manera que la normativa espanyola discrimina entre tipus contractuals i estableix que les indemnitzacions corresponents als contractes d’interins i els temporals s’ha d’equiparar a les corresponents als acomiadaments objectius, és a dir, a 20 dies.

Respecte a la Sentència cal fer les següents consideracions sobre els seus efectes pràctics:
– Els tribunals poden, en virtut d’aquesta Sentència, reconèixer l’abonament d’una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, davant l’extinció de qualsevol contracte temporal.
– Aquesta mesura s’aplica a tots els contractes temporals que s’han subscrit i estan vigents, o que es creen en el futur.
Pot afectar a tots els contractes temporals que s’han extingit amb anterioritat a la pròpia data de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (14/09/2016), amb l’únic límit que no hagi transcorregut el termini d’un any des que va tenir lloc aquesta extinció.
– Aquesta situació conduirà a una modificació legislativa urgent.

Per tant, fins que no hi hagi una modificació de normativa, establim criteri com a despatx d’actuar de la següent manera:
– Els contractes que finalitzin a partir del 14/09/2016 s’han indemnitzar d’acord a la normativa actual.
Cal preveure que si el treballador reclama se li pot reconèixer pel jutge els 20 dies, aplicant la Jurisprudència del TJUE.
– Respecte als contractes nous, es seguirà aplicant la normativa vigent però cal informar que, amb moltes possibilitats, s’hauran d’indemnitzar per decisió judicial o canvi normatiu a 20 dies.
– Finalment, cap la possibilitat que els contractes ja extingits i no prescrita l’acció de reclamació se’n reclamin les diferències. Cal advertir, per tant, del risc de reclamacions per aplicació de la resolució judicial del TJUE.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment l’equip jurídic – laboral de Lladó Grup Consultor quedem a la seva disposició.