Incorporació Obligatòria del Regim Especial d’Autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificacions telemàtiques

Tal i com vam informar en la nostra circular de 20 febrer, així com també ho ha anat fent la Seguretat Social, el pròxim 1 d’octubre de 2018 tots els autònoms quedaran incorporats al sistema RED de la Seguretat Social. En conseqüència tant la gestió o consulta que s’hagi de fer, així com les notificacions i informacions que s’hagin de rebre, es tramitaran exclusivament en la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).
A tal efecte tots els autònoms hauran de poder tenir accés al SEDESS mitjançant un certificat digital de la FNMT, o bé el DNI electrònic amb contrasenya o també obtenint personalment davant la Seguretat Social una Cl@ve d’accés. Hauran també d’actualitzar les seves dades així com donar un número de telèfon mòbil i un correu electrònic de contacte.
Un cop obtingut dit accés o incorporació, poden autoritzar a un professional habilitat legalment per encarregar-se tant de les gestions en el SEDESS, com de la vigilància i control de les notificacions oficials que es puguin rebre i que només es mantenen visibles, un cop publicades, durant 10 dies.
Els recordem que estem a la seva disposició tant per si desitgen que els tramitem l’obtenció del certificat digital personal com per, prèvia autorització, encarregar-nos de la gestió en el SEDESS així com la vigilància i control de les notificacions (NOTESS).
Badalona, 24 de setembre de 2018.

L’agost ja és aquí, canviem el nostre horari habitual

Agost ja està aquí i amb ell, canviem el nostre horari habitual. Els informem del nostre canvi d’horari amb motiu de l’època estival: de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, farem jornada intensiva d’atenció al públic de 9 a 14h.

Romandrem tancats el dia 15 d’agost per ser festiu.

Per qualsevol dubte, pot consultar-nos a consultor@lladogrup.com

Per rebre notícies com aquesta i d’actualitat per al desenvolupament de la seva activitat, subscrigui’s a la nostra newsletter aquí

Lladó Grup Consultor
c/ Sant Domènec, 39-41
08911 – Badalona

Badalona, 24 de juliol de 2018.

Modificació d’Impostos per al 2018

Amb molts mesos de retard, s’han publicat les normes fiscals que es modifiquen per al 2018 i següents en la Llei de Pressupostos de l’Estat per a aquest exercici.

Farem un breu resum dels canvis més significatius per impostos:

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Es contempla una reducció per obtenció de rendiments del treball, per als treballadors que perceben rendes baixes.
 • Algun canvi en les retencions sobre els rendiments del treball, així com la seva regularització durant 2018.
 • Hi ha una novetat important en la deducció per maternitat, amb 1.000€ addicionals per pagament d’escoles bressol per als fills menors de 3 anys. No es podrà obtenir per avançat.
 • En les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o per aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments, la NOVETAT consisteix en que s’aplica la quantia de la deducció de 1.200€ en 600€ addicionals per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi del nombre de fills exigit.
 • A més a més, s’inclou la possibilitat de deduir pel contribuent 1.200€ anuals (100€/mes) pel seu cònjuge no separat legalment amb discapacitat.
 • Els contribuents que percebin rendiments del treball de més d’un pagador, no tindrà l’obligació de declarar si no superen els 14.000€ (abans 12.000€), aplicant-se aquest límit al 2019.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació del 30% (abans 20%) de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.
 1. Impost de Societats
 • Es regula un règim transitori que serà d’aplicació per als actius intangibles del contribuent, disponibles amb anterioritat a l’1 de juliol de 2016.
 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles “Patent  box”
 1. Impost sobre el Patrimoni
 • Es prorroga el restabliment per al 2018 de la tributació en l’Impost sobre el Patrimoni.
 1. Impost sobre el Valor Afegit
 • Es modifica l’exempció per als serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, per ajustar la seva regulació al Dret de la Unió Europea.
 • S’aplicarà el tipus reduït del 10% a l’entrada a sales cinematogràfiques (abans 21%).

Li informem que existeixen més modificacions però ja són menys generals.

A Lladó Grup Consultor tenim l’objectiu de mantenir els nostres clients sempre informats.

Per qualsevol dubte, consulti’ns.
Lladó Grup Consultor
c/ Sant Domènec, 39-41
08911 – Badalona

Badalona, 17 de juliol de 2018.

Redueixi Costos amb els Salaris en Espècie

Dins dels objectius generals de les empreses hi ha el de no incrementar els costos de personal, però al mateix temps mantenir una bona motivació entre els seus empleats. Aparentment són dos objectius contradictoris entre sí, però hi ha fórmules per aconseguir-los tots dos mitjançant les retribucions en espècie, ja que la llei d’IRPF preveu […]