Incorporació Obligatòria del Regim Especial d’Autònoms al sistema RED de la Seguretat Social per la seva gestió i notificacions telemàtiques

Tal i com vam informar en la nostra circular de 20 febrer, així com també ho ha anat fent la Seguretat Social, el pròxim 1 d’octubre de 2018 tots els autònoms quedaran incorporats al sistema RED de la Seguretat Social. En conseqüència tant la gestió o consulta que s’hagi de fer, així com les notificacions i informacions que s’hagin de rebre, es tramitaran exclusivament en la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).
A tal efecte tots els autònoms hauran de poder tenir accés al SEDESS mitjançant un certificat digital de la FNMT, o bé el DNI electrònic amb contrasenya o també obtenint personalment davant la Seguretat Social una Cl@ve d’accés. Hauran també d’actualitzar les seves dades així com donar un número de telèfon mòbil i un correu electrònic de contacte.
Un cop obtingut dit accés o incorporació, poden autoritzar a un professional habilitat legalment per encarregar-se tant de les gestions en el SEDESS, com de la vigilància i control de les notificacions oficials que es puguin rebre i que només es mantenen visibles, un cop publicades, durant 10 dies.
Els recordem que estem a la seva disposició tant per si desitgen que els tramitem l’obtenció del certificat digital personal com per, prèvia autorització, encarregar-nos de la gestió en el SEDESS així com la vigilància i control de les notificacions (NOTESS).
Badalona, 24 de setembre de 2018.

L’agost ja és aquí, canviem el nostre horari habitual

Agost ja està aquí i amb ell, canviem el nostre horari habitual. Els informem del nostre canvi d’horari amb motiu de l’època estival: de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, farem jornada intensiva d’atenció al públic de 9 a 14h.

Romandrem tancats el dia 15 d’agost per ser festiu.

Per qualsevol dubte, pot consultar-nos a consultor@lladogrup.com

Per rebre notícies com aquesta i d’actualitat per al desenvolupament de la seva activitat, subscrigui’s a la nostra newsletter aquí

Lladó Grup Consultor
c/ Sant Domènec, 39-41
08911 – Badalona

Badalona, 24 de juliol de 2018.

Modificació d’Impostos per al 2018

Amb molts mesos de retard, s’han publicat les normes fiscals que es modifiquen per al 2018 i següents en la Llei de Pressupostos de l’Estat per a aquest exercici.

Farem un breu resum dels canvis més significatius per impostos:

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Es contempla una reducció per obtenció de rendiments del treball, per als treballadors que perceben rendes baixes.
 • Algun canvi en les retencions sobre els rendiments del treball, així com la seva regularització durant 2018.
 • Hi ha una novetat important en la deducció per maternitat, amb 1.000€ addicionals per pagament d’escoles bressol per als fills menors de 3 anys. No es podrà obtenir per avançat.
 • En les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o per aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments, la NOVETAT consisteix en que s’aplica la quantia de la deducció de 1.200€ en 600€ addicionals per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi del nombre de fills exigit.
 • A més a més, s’inclou la possibilitat de deduir pel contribuent 1.200€ anuals (100€/mes) pel seu cònjuge no separat legalment amb discapacitat.
 • Els contribuents que percebin rendiments del treball de més d’un pagador, no tindrà l’obligació de declarar si no superen els 14.000€ (abans 12.000€), aplicant-se aquest límit al 2019.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació del 30% (abans 20%) de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.
 1. Impost de Societats
 • Es regula un règim transitori que serà d’aplicació per als actius intangibles del contribuent, disponibles amb anterioritat a l’1 de juliol de 2016.
 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles “Patent  box”
 1. Impost sobre el Patrimoni
 • Es prorroga el restabliment per al 2018 de la tributació en l’Impost sobre el Patrimoni.
 1. Impost sobre el Valor Afegit
 • Es modifica l’exempció per als serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, per ajustar la seva regulació al Dret de la Unió Europea.
 • S’aplicarà el tipus reduït del 10% a l’entrada a sales cinematogràfiques (abans 21%).

Li informem que existeixen més modificacions però ja són menys generals.

A Lladó Grup Consultor tenim l’objectiu de mantenir els nostres clients sempre informats.

Per qualsevol dubte, consulti’ns.
Lladó Grup Consultor
c/ Sant Domènec, 39-41
08911 – Badalona

Badalona, 17 de juliol de 2018.

Redueixi Costos amb els Salaris en Espècie

Dins dels objectius generals de les empreses hi ha el de no incrementar els costos de personal, però al mateix temps mantenir una bona motivació entre els seus empleats. Aparentment són dos objectius contradictoris entre sí, però hi ha fórmules per aconseguir-los tots dos mitjançant les retribucions en espècie, ja que la llei d’IRPF preveu […]

Campanya de la Inspecció a empreses

L’informem que la Inspecció d’Hisenda està realitzant una campanya de visites a les empreses per obtenir informació que recolliran en una DILIGÈNCIA, amb objecte de verificar i contrastar la informació que té Hisenda.

Entenem que les visites són a empreses amb clients consumidors finals.

Solen assistir dues persones de la inspecció i la informació que sol·liciten és bastant senzilla.

En cas de no conèixer-la en el moment de la visita, se’ls pot proposar enviar-la per correu electrònic en el termini de deu dies.

Quina informació solen sol·licitar:

Sobre el local de l’activitat:

 • Si allà està la gestió administrativa i la direcció del negoci.
 • Si disposa de béns d’inversió.
 • Si hi ha altres locals.
 • Si és llogat o de propietat.

Cobrament dels ingressos:

 • Si és metàl·lic, targetes, altres.
 • Terminals de cobrament amb targetes de crèdit.
 • Nom del software de gestió de les TPVs i dades de l’empresa d’instal·lació i manteniment (busquen programes que dissimulin vendes o les ocultin).
 • Saldo de caixa del dia.

Facturació:

 • Dades de l’última factura emesa.
 • Import de les vendes del dia.
 • Import total de les vendes de l’últim mes complert.

Aquesta és bàsicament la informació que sol·liciten i si en el moment de la visita no li és oportú atendre’ls, pot sol·licitar la visita un altre dia.

Finalitzades les actuacions, li enviaran per correu electrònic la DILIGÈNCIA que hem concretat.

Per qualsevol dubte, consulti’ns.

Lladó Grup Consultor

c/ Sant Domènec, 39

08911 – Badalona

https://www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Tancament patronal durant la jornada de vaga

El tancament patronal és una facultat de l’empresari contemplada dins de les mesures generals de conflicte col·lectiu, a diferència del dret de vaga que es configura com un dret fonamental.

El tancament patronal només es permet quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) Existència de notori perill de violència per a les persones o de dany greu per a les coses. Ha de ser notori, real, imminent i actual, basat en circumstàncies objectives i no en meres conjectures o suposicions.
b) Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o perill cert que aquesta es produeixi.
c) Que el volum de la inassistència o irregularitats en el treball impedeixin greument el procés normal de producció. El nombre d’absències a la feina sigui de tal magnitud que, bé per raons qualitatives quan els vaguistes ocupen llocs neuràlgics en la cadena de producció, bé per pures raons quantitatives, impedeixin el procés productiu. Que l’impediment del procés de producció sigui greu, en el sentit que no pugui organitzar-se mínimament, o el que és el mateix, que el seu desenvolupament quedi paralitzat fins al punt que no sigui possible donar ocupació efectiva als que exerceixen el seu dret al treball .

S’haurà de comunicar l’adopció de la mesura a l’autoritat laboral en el termini de 12 hores.

Els efectes laborals de la situació de tancament patronal són la suspensió de la relació laboral sense dret a la percepció del salari i la situació d’alta especial en la Seguretat Social.

El tancament s’ha de limitar al temps indispensable per assegurar la represa de l’activitat de l’empresa o per a la remoció de les causes que el van motivar, podent finalitzar a iniciativa de l’empresari que reobre el centre de treball quan desaparegui el perill de violència o danys o d’ocupació del centre de treball o quan es reincorporen a la feina treballadors en nombre suficient per superar l’impediment greu del procés normal de producció. També pot finalitzar:

– a instància dels treballadors quan el comitè de vaga així ho sol·liciti per no concórrer les causes que el van determinar;

– per requeriment de l’autoritat laboral, d’ofici o a instància dels treballadors quan no concorri motiu legal de tancament segons el parer de l’autoritat laboral, o per considerar que el tancament va estar inicialment justificat però han desaparegut les causes que el van motivar.

En el supòsit de procedir al tancament del centre de treball sense concórrer una causa justa pot incórrer en responsabilitats administratives, penals i civils o laborals.

Constitueixen infraccions administratives, sancionables per l’administració laboral, les següents conductes de l’empresari:

El tancament del centre de treball, quan lesioni el dret de vaga dels treballadors. Multa de 626-6.250 €

La negativa a la reobertura del centre de treball en el termini establert, quan fos requerit per l’autoritat laboral competent. Multa de 6.251-187.515 €

Serveis mínims

Quan la vaga afecti empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis essencials de la comunitat, l’autoritat governativa té la potestat i el deure de dictar les mesures necessàries per garantir el manteniment dels esmentats serveis.

És a l’autoritat governativa a qui correspon determinar quins són els serveis essencials per a la comunitat que no poden quedar paralitzats per complet en cas de vaga i les condicions en què han de prestar-se en una vaga determinada.

Es consideren serveis essencials per a la comunitat, entre d’altres, els següents:

Serveis públics de la radiodifusió sonora i la televisió, Servei de producció i subministrament d’energia elèctrica. Serveis de transport públic. Serveis de seguretat. Residències d’ancians. Serveis de salvament marítim. El sector hospitalari, etc.

Finalment indicar que quedem a la seva disposició per a les tramitacions corresponents en el cas que es produeixi el tancament patronal.

 

Badalona 6 de març de 2018.