Ca,bios medidas tributarias

MESURES TRIBUTÀRIES DE FINAL D’ANY 2020

S’han pres mesures tributàries per a donar alguna liquiditat a les pimes, permetent que ajornin el pagament dels tributs que s’hauran d’ingressar a l’abril 2021.

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

Es concedirà l’ajornament de les declaracions les quals el termini de declaració i ingrés finalitzi durant el mes d’abril de 2021, amb els següents requisits:

  • Afecta declaracions mensuals i trimestrals.
  • L’ajornament és fins a un màxim de 30.000 € sense garantia, al qual s’acumularan tots els deutes que tingui l’empresa i ja existia aquesta mesura, però s’accepta ajornar impostos que no són ajornables, com són les retencions de l’IVA i els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats.
  • Només afecta pimes que en 2020 no hagin facturat més de 6.010.121,04 €.
  • El termini són 6 mesos i sense interessos els tres primers mesos.

ACTIVITATS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Es redueixen en general per a 2020 els mòduls per a calcular el rendiment net en Renda i en l’IVA, passant d’un 5% a un 20% en general i per a les activitats del sector turístic, hostaleria i al comerç la reducció arriba al 35%.

Aquesta mateixa mesura de reducció s’aplicarà en el càlcul del pagament fraccionat del quart trimestre de 2020 i també del primer trimestre de 2021.

RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI

Els arrendadors de locals relacionats amb el turisme, l’hostaleria i el comerç, podran computar com a despesa deduïble del capital immobiliari, la rebaixa de la renda arrendatícia acordada amb l’inquilí del primer trimestre de 2021 (només aquest període).

DEDUCCIÓ DE DESPESES PER DETERIORACIÓ DE CRÈDITS

Amb efectes per a 2020 i 2021, les empreses de reduïda dimensió, podran deduir les pèrdues per deteriorament de crèdits, quan a la data de meritació – en general 31 de desembre – hagin transcorregut TRES MESOS des del venciment de l’obligació (fins ara eren 6 mesos).

IVA TIPUS 0% DES DE 24/12/2020 FINS A 31/12/2022

S’estableix tipus 0% d’IVA a les operacions:

  • Productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-COV-2.
  • Els lliuraments de vacunes autoritzades del virus.
  • Prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució dels productes anteriors.

Des de Lladó Grup Consultor  disposem d’un equip d’assessors fiscal que li poden aconsellar segons la seva situació.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista