novetats mesures tributaries

CANVIS EN MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

El passat 29 de desembre s’ha publicat aquest Real Decret-llei en el qual s’introdueixen canvis en diversos impostos.

En l’IRPF es declaren exemptes, a més de les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social  -declarades exemptes per la jurisprudència del Tribunal Suprem-, les de paternitat, les equivalents percebudes de mutualitats, i les retribucions dels empleats públics en similars circumstàncies, amb el límit de les primeres i amb efectes retroactius per als períodes no prescrits.

Tant per l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’IRPF, com per l’aplicació en l’IVA del règim especial simplificat, i el de l’agricultura, ramaderia i pesca, es prorroguen els límits dels rendiments aplicables fins ara.

Es prorroga novament la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni, suprimint-se la bonificació del 100 per 100 pel 2019.

En l’Impost sobre Societats es regulen els efectes fiscals de la Circular 4/2017 del Banc d’Espanya que afecta a les entitats financeres.

També es prorroguen pel 2019 les activitats prioritàries de mecenatge establertes al 2018, i es dóna un règim fiscal específic, duaner i d’IVA, als esdeveniments que la UEFA organitzarà a Espanya el 2019.

Així mateix, s’aproven els coeficients d’actualització de valors cadastrals per a 1.179 municipis.

A Lladó Grup Consultor comptem amb un equip d’assessors fiscals a la vostre disposició per qualsevol dubte que pugui sorgir.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista