Llibres Registre IRPF

CANVIS EN LLIBRES REGISTRES EN L’IRPF

Recentment s’ha modificat la regulació de la gestió dels llibres registre en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per empresaris i professionals, així com les entitats  en règim d’atribució de rendes que desenvolupen activitats econòmiques contenint alguna novetat que comentarem.

Recordem les obligacions comptables i registrals de les persones físiques empresaris i professionals:

  1. Contribuents que desenvolupen activitats empresarials el rendiment del qual es determini en la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa, estan obligats a la gestió de llibres registre de vendes i ingressos, el de compres i despeses i el llibre registre de béns d’inversió.
  2. Els contribuents que exerceixin activitats professionals en estimació directa, han de portar un llibre d’ingressos, altre de despeses, un llibre de béns d’inversió i un de provisió de fons i bestretes.
  3. Els contribuents que facin activitats empresarials en estimació objectiva, en el cas que es dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar un llibre registre de béns d’inversió i si el rendiment depèn dels ingressos, hauran de portar un llibre registre de vendes o ingressos.

Les principals novetats són:

  • Necessitat de que en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació. Ja eren obligatoris el nom i cognoms, raó social o denominació completa.
  • S’estableix una comptabilitat amb altres llibres, com per exemple els establerts per l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA), sempre que s’ajustin als requisits establerts.
  • Publicació per part de l’Agència Tributària a la seva pàgina web d’un format tipus de llibres registre.

Aquesta norma és d’aplicació a les anotacions corresponents a l’exercici 2020 i següents.

A  Lladó Grup Consultor  un equip d’assessors fiscals l’informaran i assessoraran en el canvis del Llibres de Registre en l’IRPF.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista