Calcular ventas

CALCULI EL PUNT MORT I LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

És evident que la crisi del COVID-19 en els pròxims mesos reduirà les vendes, per la qual cosa li convé conèixer de quin marge de reducció de les mateixes disposa abans de començar a perdre diners. Li interessa saber quin és el punt mort del seu negoci (la xifra de vendes per sota de la qual la seva empresa comença a perdre diners) i la distància de seguretat (és la diferència entre les vendes actuals i el seu punt mort).

Per a calcular el punt mort, l’indiquem els passos a continuació:

  • Separi les despeses fixes (romanen invariables independentment de la xifra de vendes, com a personal, lloguers, etc.) dels variables que depenen de la xifra de vendes, com són mercaderies o les comissions dels venedors.
  • De la xifra de vendes, resti les despeses variables per a obtenir el “marge de cobertura”, que és el benefici si no hi haguessin costos fixos.
  • Ara s’han de dividir els costos fixos entre el marge de cobertura i multiplicar per 100 per a obtenir un percentatge que al ser aplicat a les vendes, la xifra que resulta, seran les vendes necessàries per a que el benefici sigui cero, o sigui, el punt mort.

A continuació li fem dos exemples de càlcul del punt mort i marge de cobertura.

Empresa 1 Empresa 2
Vendes 2.000.000 100% 2.000.000 100%
Cost Vendes 1.100.000 55% 1.400.000 70%
Marge cobertura 900.000 45% 600.000 30%
Costos fixos 800.000 40% 400.000 20%
Total benefici 100.000 5% 200.000 10%
Punt mort 1.778.000 89% 1.333.000 67%
Distancia de seguretat 222.000 11% 667.000 33%

Empresa 1: Els costos fixos de 800.000 euros, dividit per marge de cobertura de 900.000€, ens dóna un 89%, que calculem sobre les vendes de 2.000.000 i ens surt un punt mort d’1.778.000€ i només pot suportar una reducció de vendes de l’11%, és a dir 222.000€.

Empresa 2: Els costos fixos de 400.000€, dividit sobre els 600.000€ de marge de cobertura, és un 67%, que sobre 2.000.000 de vendes surt amb unto mort d’1.333.000€ i la reducció de vendes pot arribar a 667.000€ per a no tenir pèrdues.

PRENGUI DECISIONS.

Prepari un pla de reducció de despeses, analitzant un a un i fixant objectius ambiciosos però alhora assolibles.

Si aconsegueix reduir els costos fixos, augmenta la possibilitat de suportar una reducció major de les vendes.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.