BUSINESS PLAN

A l’hora de crear un negoci, tot comença amb una idea. A partir d’aquí, intentarem desenvolupar una empresa que aporti servei i a la vegada sigui rentable i profitosa econòmicament. Malgrat això, la idea no esdevé exitosa de manera instantània. Hem de desenvolupar el negoci i fer-lo caminar, aprendre dels errors que cometem i créixer. Per projectar-ho a futur, hem de planificar-ho amb un Pla de Negoci.

Un Business Plan ens permet planificar les parts del negoci que volem emprendre. La part més estratègica, la financera, la de vendes i màrqueting. Un Business Plan ens ajudarà a determinar la viabilitat del negoci, a conèixer els reptes als quals enfrontarem, i a desenvolupar estratègies per superar-los. És el nostre mapa cap a l’èxit.

Tot i això, el Business Plan no només és una planificació per l’emprenedor, també és una eina molt útil per a totes aquelles persones que es veuran relacionades amb el negoci. Un exemple en son els inversors. Normalment quan comencem un projecte no disposem del capital suficient per tal de finançar-lo amb recursos propis, i haurem de recórrer a una entitat financera o un marketplace. El Business Plan és una eina que ens posarà en valor davant el prestador o davant un inversor. Hem de demostrar que el negoci és viable i econòmicament sostenible.

El Business Plan més comú es divideix en 8 parts:

  1. Sumari executiu, on hi trobarem un petit resum de l’activitat de l’empresa, productes, serveis, i característiques més corporatives.
  2. Anàlisi de l’empresa i la indústria. Aquí, la recerca es focalitza sobretot en els factors externs que poden afectar a l’empresa. Una de les eines més utilitzades per analitzar aquests factors és l’anàlisi PESTEL (Polític, Econòmic, Social, Tecnològic, Ecològic i Legal).
  3. Anàlisi de Mercat i Competidors: L’objectiu d’aquest estudi és determinar si hi haurà suficient demanda per tal de cobrir la nostra oferta, tenint en compte els competidors i altres factors que poden afectar a la demanda del mercat. La eina que normalment s’utilitza en aquest anàlisi és el de les 5 forces de Porter.
  4. Pla de Vendes i Màrqueting. En aquest apartat s’haurà de definir la política de preus, canals de distribució, publicitat, promoció i el tipus de oferta de productes i serveis.
  5. Propietat de l’empresa i el Pla de direcció, un anàlisi corporatiu que especifica aspectes més legals de la societat i de propietat.
  6. Pla d’operacions. Aquest cobra especial importància en empreses on hi ha requisits físics per tal de desenvolupar l’activitat econòmica. Serien un exemple empreses de producció i distribució. El pla de operacions es divideix en dos parts: Desenvolupament (si n’hi ha) i producció. La producció inclou aspectes com les instal·lacions, dotació del personal, equipament necessari i els subministraments.
  7. Pla financer. En aquest apartat el principal objectiu és establir una projecció financera que ens permeti establir els requeriments econòmics per iniciar el projecte. En aquest apartat entren les projeccions dels 3 estats finances més importants: El Balanç Comptable, el Compte de Pèrdues i Guanys, i la Projecció de fluxos de caixa. Per últim, també farem un anàlisi del punt mort, aquella quantitat de vendes que ens farà arribar a el punt on no tenim ni pèrdues ni guanys.
  8. Documents Addicionals i Apèndix

L’emprenedor, després d’haver realitzat aquest anàlisi, tindrà una visió clara, no només del camí que ha de recórrer, sinó com recorre’l.

A Espai 114 hem ajudat a emprenedors a crear el seu propi pla de negoci, adaptant-lo al tipus d’emprenedoria i donant-li una utilitat informativa i crucial a l’hora de presentar el seu negoci a “partners” i entitats financeres. Donem suport a  l’empresa i solucions financeres per a que els nostres clients puguin fer enlairar el seu negoci.

T’esperem a ESPAI 114

C/Francesc Layret 114, 08911, Badalona

934646210 – info@espai114.com

www.espai114.com/solucions-financeres/