Calúmnies, injuries, amenaces i assetjament a la xarxa

Els procediments incoats per fets il·lícits relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), denúncies per injúries i amenaces a les xarxes socials, van ascendir l'any passat a 11.990 (un augment de més del 50%…

L’Advocat informa... Fi dels Contractes d’Arrendament amb pròrroga forçosa

L’entrada en vigor el dia 1 de Gener de 1995 de la Llei d’Arrendaments Urbans va suposar un canvi substancial en la normativa en matèria de lloguers atès  que, entre d’altres qüestions,  va regular  posar fi als contractes indefinits…

S’ha modificat extraordinàriament la tributació de preferents i deute subordinat

Recentment s’ha modificat la tributació, de forma extraordinària i amb efectes des de l’1 de gener de 2013, per a aquells casos de contribuents titulars de deute subordinat o participacions preferents, d’aquells contractes que hagin…

Sap vostè que... La inspecció d'Hisenda pot comprovar exercicis prescrits

Sempre hem entès que hi ha un període de prescripció dels tributs de quatre anys,  i que quan ha prescrit un exercici, ja no es podria tocar per l’Administració Tributària (AEAT). Doncs ha de saber que el Tribunal Suprem ha dictat…

Per què Facebook sap a qui podem conèixer?

Facebook és una xarxa social que, des de ja fa molt temps guarda i intercanvia informació dels seus usuaris que s'escapa de l'abast de la pròpia xarxa. Però més enllà de la publicitat selectiva que ens apareix en el nostre perfil, Facebook…

Reutilització de la informació del Sector públic i protecció de dades

En el marc de la 7º Sessió OBERTA de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), aquest organisme  va anunciar l’elaboració de l’esborrany d’una: Guia sobre la protecció de les dades personals en la reutilització de…

Millor fer Testament pels seus bens

El testament és la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus bens a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort. El testament es pot fer davant de notari…

Hisenda em fa un requeriment, que faig?

Què faig si rebo una carta d’Hisenda? Podem rebre un requeriment (sol·liciten la nostra compareixença a Hisenda) o una notificació (que ens informen que s’ha iniciat un procediment). No rebutgi mai aquestes cartes. Com contesto…

Té la custòdia compartida dels seus fills menors?

En cas de matrimonis separats o divorciats que tenen la custòdia compartida dels seus fills menors, o en parelles de fet que han deixat de conviure, poden presentar la declaració d’IRPF de forma conjunta amb els fills i aplicar una reducció…

Herència o donació d’un familiar estranger

Si vostè rep una herència o una donació d’un familiar estranger, ha de saber que totes duestributen a Espanya en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), i l’habitual és que es formalitzi la transmissió a través d’un funcionari…