Sap vostè que... Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

,
Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es…

Claus per vendre per Internet

Els emprenedors ja saben que Internet és el present, no el futur, el que fa imprescindible la presència en aquest canal per augmentar la rendibilitat de les empreses. Ja sigui empreses tradicionals o de nova creació. Tot i així, una de…

Si és autònom ja pot deduir els subministres de la llar

El Tribunal Superior de Justícia ha dictaminat que els autònoms que treballin a casa podran deduir l’aigua, llum, gas o telèfon, tan sols si són necessaris pel desenvolupament de la seva activitat. Així doncs, si fins ara els treballadors…

Sap vostè que... Hisenda pot embargar caixes de seguretat en els bancs

Segons una sentència del Tribunal Superior de justícia de Catalunya Sala Contenciosa administrativa, el dret a la intimitat no és absolut, i admet restriccions en determinades circumstàncies i davant certes obligacions, com és el deure …

L'advocat informa...Ens deuen diners, què podem fer?

Sovint els nostres clients ens deuen factures de treballs ja realitzats però aquests no poden complir els terminis dels venciments establerts. Si considerem que el client tindrà capacitat de pagament podem renegociar aquest deute mitjançant…

Passos per l’externalització de la seva empresa

Una externalització d’una Pime d’aquí sol ser sinònim que està tenint èxit, encara que sempre s’han de vigilar molts factors i seguir una estratègia adequada.Els passos són: Conèixer el mercat: conèixer el mercat de destí,…

Es publicaran els noms dels condemnats per frau fiscal

S’ha aprovat un projecte de Llei orgànica que obligarà a publicar els noms dels qui resultin condemnats per frau fiscal (més de 120.000 euros defraudats de quota anual per cada impost), i les seves dades sortiran en el Butlletí Oficial…

Sap vostè que... Cal controlar les variacions en l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Totes les empreses que tinguin activitat, estan obligades a estar donades d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE d’ara endavant), per cadascuna de les activitats que faci, i encara que compleixi els requisits d’estar exempt…

L'advocat informa...Qui pot aprovar canviar el domicili social de l'empresa?

Mitjançant la modificació de l'article 285.2 de la Llei de Societats de Capitals s'amplia la facultat dels administradors per aprovar el trasllat del domicili social a tot el territori nacional sense necessitat d'acord de la Junta General…

La tecnologia l’ajuda a estalviar

Amb la tecnologia, avui en dia, s’estan intentant seguir dues estratègies: localitzar les ofertes més barates i conscienciar a l'usuari sobre el consum sostenible. La taxa d'estalvi el 2014 es va situar en el 9,8%, sis dècimes menys…