L’Advocat Informa… Revisi qüestions de regulació interna

Cal revisar determinades qüestions de la regulació interna de les societats mercantils i, en particular, el règim de retribució dels administradors i directius de les societats de capital en virtut de l’entrada en vigor de la llei 31/2014, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

Cal analitzar, per tant, si els estatuts socials de cada companyia s’ajusten a la nova normativa o si cal procedir a adaptar els estatuts a aquest marc legal. Particularment cal tractar la remuneració dels administradors, ja que va entrar en vigor, l’1 de gener de 2015, la disposició transitòria que estableix que hauran d’acordar els acords oportuns en aquesta matèria durant la primera junta general que se celebri amb posterioritat a aquesta data. En molts casos serà aquesta Junta la d’aprovació dels comptes de l’exercici 2014.

Pel que fa referència al govern corporatiu cal destacar algunes novetats introduïdes per la Llei 31/2014:

– S’estableix un mínim de quatre reunions anuals (una cada trimestre) per als consells d’administració de totes les societats de capital.

– És competència exclusiva de la junta: la “adquisició, alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials”.

– Els consellers que tinguin delegades funcions executives han de subscriure un contracte amb la societat que, a més, haurà d’aprovar-se necessàriament pel consell d’administració.

– És competència exclusiva del Consell d’Administració el nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del consell així com l’establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent la seva retribució.

Atenent aquest canvi legislatiu procedeix a analitzar els Estatuts de les Societats Mercantils i veure si aquests compleixen amb aquest nou marc legislatiu i, en cas contrari, prendre les mesures oportunes per a la seva adaptació recordant que, en el cas de la retribució dels administradors, aquesta mesura s’ha d’adoptar durant la primera junta general de socis que se celebri.

07_joan_llado_chimenis_cat

Model 720: Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

Li tornem a recordar l’obligació de presentar la declaració informativa model 720, i el termini per a la seva presentació acaba el proper 31 de març, com a recopilatori de tots aquells béns i drets situats a l’estranger, obligació que afecta a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol titulars de béns i/o drets, ja siguin titulars, representants, autoritzats o beneficiaris, estan obligats a la seva declaració.

Aquesta declaració informativa consta de tres blocs patrimonials, que són:

• Els comptes bancaris en entitats financeres.
• Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
• Béns immobles i drets sobre aquests.

Pels que han de declarar per primera vegada, la seva obligació neix quan es superi el valor de 50.000,000 euros a 31 de desembre, per cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació, i també en aquells casos en què ja s’hagi declarat prèviament els anys 2013 i 2014 (béns dels exercicis 2012 i 2013), que hauran de tornar-se a declarar si:

1. Els anys anteriors, no va declarar el bé o dret existent.
2. Si cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació ja declarat, ha tingut un increment superior a 20.000,00 euros respecte a l’última dada informada.
3. Si va haver-hi una venda o pèrdua de titularitat.

Si no presenta la declaració estant obligat a fer-la, o si la presenta fora de termini, amb dades falses o de forma incompleta, incorrerà en les següents sancions:

• Si no declara, 5.000,00 euros por cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000,00 euros per cada bloc esmentat.
• Si la presenta fora de termini sense requeriment de l’Administració, la sanció és de 100,00€ per dada, amb un import mínim de 1.500,00 euros, per cada bloc exposat.

Li recordem que aquest despatx pot ocupar-se de fer aquest tràmit contactant amb el professional habitual.

jordi morales_cat

Sap vostè que… Els administradors poden respondre dels deutes de la societat

Això pot passar quan la societat està en causa de dissolució i el seu administrador no actua amb diligència per a regularitzar aquesta situació segons la Llei de Societats de Capital, llavors respon amb el seu patrimoni de tots els deutes que generi la Societat que siguin posteriors a aquesta data en què es produeixen les causes de dissolució y entre elles les que es tinguin amb Hisenda.

Estem en causa de dissolució de la Societat, quan es generen pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni per sota de la meitat del capital, i en aquest cas l’administrador ha de convocar la Junta de Socis per decidir si la societat es dissol, o es reposa el capital perdut. La convocatòria de la Junta s’ha de fer en un termini de dos mesos des que es coneix, o s’hauria d’haver conegut, aquesta situació.

Per saber si un client morós està en aquesta situació, i es tracta d’una SA o SL, sol•liciti al Registre Mercantil els seus comptes anuals. Si per exemple, els comptes tancats a 31 de desembre de 2013 reflecteixen que la societat està en causa de dissolució, i el seu deute correspon a una factura de 2014, vostè podrà reclamar contra l’empresa i contra l’administrador i així augmentar la possibilitat de cobrar el deute, ja que no agrada rebre com a administrador la possible obligació de pagament.

Hisenda està utilitzant molt aquest camí per cobrar els seus deutes.
02_josep_cid_cat

Cas d’èxit de Lladó Grup Consultor

El jurat de primera instància número 3 de Badalona declara la nul·litat de la compra de participacions preferents de Caixa Catalunya i condemna la seva successora Catalunya Banc S.A. a tornar els diners als clients amb els seus interessos legals i costos

La Sentència de 23 de febrer de 2015 dictada pel Jutjat de Primera Instància numero 3 de Badalona, ha estimat la demanda interposada per uns clients minoristes, assistits del lletrat del nostre despatx Joan Lladó Chimenis, contra CATALUNYA BANC S.A. La sentència aprecia que els clients van patir error en la prestació del seu consentiment en la subscripció de les ordres de compra de les participacions preferents, derivat de la manca d’informació per part de l’entitat. En tractar-se d’un producte complex, l’entitat tenia l’obligació d’informar detalladament als clients, de manera clara i comprensible, de les característiques del producte i dels seus riscos. En aquest cas, els clients eren un matrimoni que no tenia cap coneixement financer i que només havia contractat fins aleshores dipòsits a termini i se’ls hi va comercialitzar les participacions preferents sense tenir en compte el seu perfil conservador, sense practicar-los-hi el test de conveniència obligatori i sense informar-los del risc de perdre els seus estalvis en que incorrien si contractaven el producte. El clients varen subscriure les participacions preferents davant la confiança que aleshores els hi mereixien els empleats de l’entitat i pensant que contractaven un producte similar a un dipòsit a termini. La sentència declara que tractant-se d’un producte complex i essent els demandants uns clients minoristes, és necessari un plus d’informació que no va tenir lloc i per això procedeix decretar la nul.litat de les ordres de compra de les participacions preferents i condemna CATALUNYA BANC a tornar l’import satisfet per la compra de les participacions preferents, descomptant l’import que ja es va recuperar amb el bescanvi per accions i posterior venda d’aquestes al  Fons de Garantia de Dipòsits i afegint-hi els interessos legals des de la data de la subscripció. Així mateix, la Sentència fa expressa condemna de les costes del procediment a l’entitat demandada.

Els jutjats i tribunals ens estan donant la raó de manera majoritària en defensa dels petits estalviadors que van veure atrapats els seus estalvis en participacions preferents i deute subordinat comercialitzats de manera massiva per les entitats bancàries. Per això, des de LLADÓ GRUP CONSULTOR recomanem reclamar judicialment –i més ara que s’han suprimit les taxes- per obtenir la devolució dels diners. Consulti’ns sense compromís i els nostres advocats especialistes en dret bancari valoraran el seu cas.

L’advocat informa… Llei de Segona Oportunitat

El Real Decret aprovat pel Consell de Ministres i que es convalidarà en el congres per la seva tramitació com a llei, regula la segona oportunitat en l’àmbit concursal per deutors amb càrregues que inclouen a les persones físiques. L’objectiu del mecanisme de segona oportunitat es que una persona física o jurídica pot encarrilar novament la seva vida e inclús arriscar-se a noves iniciatives després de patir un fracàs econòmic empresarial o personal, sense arrossegar els deutes derivats d’aquesta circumstància. Amb aquest mecanisme es pretén conciliar els interessos de creditors i deutors mitjançant uns processos amb garanties que permetran afrontar el pagament dels deutes de forma ordenada i mitjançant acords extrajudicials. El sistema d’exoneració de deutes per persones físiques immerses en un procediment concursal exigeix que el deutor sigui de bona fe i que es liquidi prèviament amb el seu patrimoni ( o que es declari la conclusió del concurs per insuficiència de massa). A partir d’aquí, s’estableixen una sèrie de requisits que compleixen per anar exonerant deutes, i s’especifica que no seran perdonats ni els crèdits públics ni els relatius a aliments. El text especifica que per l’ alliberació definitiva dels deutes que puguin ser perdonats, el deutor haurà de satisfer els deutes no exonerats o realitzar un esforç substancial per ell.

Aquesta mateixa normativa Anul·la les tasses judicials. El text recull la supressió de les tasses judicials, de les que quedaran exemptes del pagament en totes les ordres e instancies a les persones físiques.

I, a més, s’amplia el col·lectiu protegit pel Codi de Bones Pràctiques per deutors hipotecaris, a qui  s’exclou de les clàusules sòl de les hipoteques i es mantingui dos anys més la suspensió dels desnonaments sobre habitatges habituals per col·lectius vulnerables. 
07_joan_llado_chimenis_cat

Supressió de les taxes judicials per les persones físiques

Des del primer de març d’aquest any les persones físiques ja no hauran de satisfer taxa davant l’Administració de Justícia. El Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, ha establert l’exempció subjectiva del pagament de la taxa judicial per a les persones físiques.

No succeeix el mateix pel que fa les persones jurídiques, que només quedaran exemptes en supòsits determinats, entre els quals hi ha la sol·licitud de concurs voluntari pel deutor, les reclamacions de quantitat que no superin els 2.000 euros, la interposició de recursos contenciós-administratius quan es recorri en casos de silenci administratiu negatiu o per inactivitat de l’administració i els procediments de divisió judicial de patrimonis.

La supressió de les taxes judicials havia estat reivindicada pel col·lectiu de professionals dels món de la justícia (jutges, advocats, procuradors) des del moment en que es va aprovar la llei que les va introduir. La taxa judicial estatal, que va ser introduïda per la Llei 10/2012, de 20 de novembre, va esdevenir una barrera econòmica que feia que moltes persones haguessin de renunciar als plets davant els tribunals per fet de no poder assumir l’elevat import de les taxes, ocasionant-se supòsits d’indefensió. Amb aquesta mesura d’exempció es suprimeix aquest obstacle, si més no pel que fa als particulars.

03_mdolors_vernis_cat

Bonificacions/Reduccions a la contractació laboral

En el següent document adjunt que es pot descarregar, hi trobarà el quadre resum de la normativa vigent en quant a Bonificacions i reduccions a la contractació laboral.

Faci clic aquí per descarregar-lo.

Tipus de retenció aplicables el 2015 i el 2016

Atenció al canvi en els tipus de retenció per l’1 de gener de 2015 sobre els diferents tipus de rendiments. Fem un resum a continuació dels més generals.

 1. Retencions per rendiments del treball
Tipus de rendiment

2015

2016

Tipus general

Segons taules

Segons taules

Cursos, conferències, seminaris, col·loquis, etc.

19%

18%

Administradors i membres del consell d’administració        (persones físiques)

37%

35%

Endarreriments d’exercicis anteriors

15%

15%

 2. Rendiments del capital mobiliari
 Interessos i dividends

20%

19%

 3. Rendiments d’activitats econòmiques 
 Tipus de rendiment

2015

2016

 Activitats professionals

19%

18%

Activitats de “nous professionals” (any d’inici i els dos següents)

9%

9%

Activitats professionals quan el volum de rendiments íntegres de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 euros anuals i representi més del 75% de la suma de les seves RRAE i RT

15%

15%

Determinades activitats empresarials en règim d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls)

1%

1%

 4. Guanys patrimonials

2015

2016

Fons d’inversió

20%

19%

 5. Altres rendes
Tipus de rendiment

2015

2016

Arrendament i subarrendament d’immobles

20%

19%

Propietat intel·lectual i industrial

20%

19%