L’advocat informa….. Pot el treballador deixar sense efecte la seva dimissió dins del termini de preavís?

Una recent Sentència del Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió considerant, en base al principi de conservació del lloc de treball, que hi ha la possibilitat que el treballador que presenta al seva dimissió la deixi sense efecte dins el termini de preavís.

La base d’aquesta qüestió jurídica radica en el fet que el contracte roman viu mentre que la dimissió no es converteix en un fet en sí mateix amb el transcurs del termini de preavís, moment en el que s’extingiria i, per tant, la retractació del treballador abans d’aquest moment es vàlida i produeix l’efecte que el contracte no arribi a extingir-se, i tot això, perquè es considera que el preavís és, simplement, un anunci que en un termini es produirà l’extinció, i aquesta produirà als seus efectes la data de l’efectiva extinció i no a la de l’anunci.

Per tant, existeix la possibilitat del treballador a retractar-se de la dimissió (o baixa voluntària) pre-avisada metre el contracte estigui en vigor i, amb això, el treballador tingui tot el dret de reconsiderar la seva decisió sempre que ho faci abans de la data en la que hauria de produir-se l’extinció del contracte, aquesta possibilitat de canvi de parer pot exercitar-se mentre el contracte estigui viu i sense necessitat de motivar la decisió sent vàlida l’única declaració de voluntat del treballador de retractar-se de la seva decisió de dimissió anunciada.

 

 07_joan_llado_chimenis_cat

Sap vostè que… Faci una distribució de dividends

Els beneficis que ha acumulat la seva Societat i no ha distribuït d’exercicis anteriors, així com els beneficis de l’exercici actual, pot repartir-los als socis segons la participació de cadascun d’ells. Faci-ho però tingui en compte aquests consells:

 Quan es computa l’ingrés en la seva renda?

–          Si el  soci és persona física, el computarà en el seu IRPF en la data que sigui exigible, és a dir, que a la Junta es pot acordar una data diferent per a la exigibilitat o el cobrament.

–          Si el soci és una persona jurídica (societat i d’altres) s’haurà de computar l’ingrés en l’exercici en què s’acordi la distribució, independentment de quan es cobri.

Però quan es practica la retenció sobre els dividends? (data en què sigui exigible)

–          Si el soci és persona física haurà de practicar retenció, en tots els casos del 20%, en el 2015 i és a compte del seu IRPF.

–          Si el soci és persona jurídica, dependrà de si la participació és superior o inferior al 5% del capital:

  • Si és inferior, haurà de retenir sobre tot l’import, el 20%
  • Si és superior al 5%, en aquest cas no s’ha de practicar retenció.

Pot passar que l’ingrés es computi en un exercici i la retenció en un altre posterior.

 

02_josep_cid_cat

Llibres de comptabilitat i actes

S’ha aprovat la Instrucció del 12/02/2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la legalització dels llibres de comptabilitat i d’altres de les empreses i les societats.

A la vista d’aquesta Instrucció a partir del 2015 no s’admetrà la legalització de cap llibre que no sigui de forma telemàtica.

En resum:

–       Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris d’acord amb les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats, o els llibres registre de socis i d’accions nominatives,  s’hauran de legalitzar telemàticament  en el Registre Mercantil desprès de la seva complimentació,  en suport electrònic, i abans de que transcorrin 4 mesos des de la data de tancament de l’exercici. (Termini màxim l’abril)

–       Cada any s’hauran de legalitzar telemàticament les actes de l’exercici anterior, dins dels 4 mesos següents a la data de tancament. El llibre d’actes podrà ser únic per a les actes de tots els òrgans col·legiats de la societat, o també un llibre per a cada un dels òrgans. Serà, necessari que en cada un dels llibres consti la data d’obertura i de tancament de l’exercici.

–       Els empresaris podran voluntàriament legalitzar llibres de detall d’actes o grups d’actes formats amb una periodicitat inferior a l’anual, quan interessi acreditar de manera fefaent el fet i la data de la seva intervenció pel Registrador Mercantil.

–       Serà necessari disposar d’un certificat digital per a fer la legalització telemàtica.

–       La legalització telemàtica dels llibres es farà mitjançant el programa “Legalia” del Registre Mercantil.

Per tant, els llibres de comptabilitat del exercici 2014 s’hauran de presentar abans del 30 d’abril del 2015, ja que es considerarà fora de termini els presentats amb posterioritat.

Restem a la vostra disposició per a l’aclariment dels dubtes, i per a procedir a la presentació telemàtica dels vostres llibres si ho estimeu convenient.

Àrea econòmica i tributària

Hi ha aplicacions mòbils que no garanteixen la seguretat de les dades personals

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades exposa que la interconnexió digital del “Internet de les coses” i les aplicacions (App) que interactuen amb dades de salut o amb dades personals ens poden perjudicar o comprometre a l’hora de demanar feina o de demanar ajuts al banc.

Per aquest motiu l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), han organitzat aquesta setmana una conferència sobre la seguretat a Internet en el Col·legi de Metges per tractar el tema de les dades personals relacionades amb la salut.

La directora del APDCAT, Àngels Barberà, s’ha mostrat a favor de les aplicacions mòbils de salut ja que pensa que milloren la qualitat de vida, però ha criticat, de la mateixa manera, la falta de privacitat que tenen. Ha especificat també que “ Es vol mesurar tot, però no som conscients que amb el Big Data es pot arribar a conclusions sobre nosaltres”.

El problema del Big Data es que permet combinar tota la informació d’una persona a Internet per treure conclusions sobre la condició física o mental d’una persona combinant amb els comentaris que apareguin en les xarxes socials.

Barberà ha exposat que les dades mèdiques en les APP haurien de ser anònimes, ja que així no sabem de la persona que es tracta. Tot i que hi ha un estudi de l’Institut Tecnològic de Massachusetts, que explica que encara que les dades siguin anònimes, una persona pot ser identificada a Internet en el 90% dels casos.

Sap vostè que… Fa una activitat professional a la seva empresa?

Des del 2015, si vostè és soci d’una empresa i fa una activitat professional per l’empresa (enginyer, arquitecte, etc.), i cotitza com a autònom (RETA) o bé en una mutualitat de previsió alternativa, sent qualsevol l’activitat de l’empresa, ha de saber que ja no podrà cobrar un salari i haurà de facturar els seus serveis a la societat com un professional.

Sembla sorprenent que no afecti a les societats amb activitat professional exclusivament, però si no hi ha canvis per interpretació de l’Administració Tributària o els Tribunals, s’inclouen tot tipus d’empreses i només s’ha de considerar si el soci fa la seva activitat com a un professional (per exemple una empresa de projectes d’enginyeria i un soci enginyer). Confiem en que Hisenda ho clarifiqui , i que només afecti a societats de professionals.

Això porta conseqüències per al soci, ja que haurà de fer factures i repercutir l’IVA corresponent si l’activitat concreta està subjecta a aquest impost, i s’ha de donar d’alta a Hisenda com a professional i fer les declaracions corresponents, així com portar els llibres registres d’ingressos i despeses.

Altres conseqüències, en aquest cas favorables, són el tipus de retenció que serà del 19% fix el 2015, i també s’acceptaran despeses deduïbles afectes a l’activitat desenvolupada.

02_josep_cid_cat

Hisenda llança inspeccions a despatxos de professionals

Hisenda vol que els socis de societats professionals tributin en la seva renda el màxim de rendiments que tingui la seva Societat, per evitar l’ajornament de tributació per al futur. Tributi ara  i no més endavant.

Què persegueixen amb aquest col·lectiu? Un dels objectius són les societats interposades entre la societat professional i el soci, que redueixen la tributació avui. S’estan fent aquestes actuacions i el Pla de Control Tributari del 2015, que es publicarà al BOE aviat, situarà als professionals, artistes i esportistes en el punt de mira prioritari d’Hisenda.

S’estan intensificant actuacions dirigides a detectar la utilització abusiva de formes societàries en activitats professionals i relacionades amb els seus socis, treballadors, administradors o persones vinculades, que són dirigides a una disminució de la tributació global, però evidentment, sempre que sigui improcedent.

Entenem que mercantilment es permet fer l’activitat professional a través de societats mercantils i hi ha doctrina judicial que considera de manera inequívoca  per exemple l’exercici professional de l’advocacia mitjançant societats és plenament lícit.

També està sol·licitant Hisenda informació als col·legis professionals, considerant que té transcendència tributaria, perquè no s’oposin a facilitar aquesta informació.

Hisenda dispara amb o sense raó, i ens queda la via del recurs als tribunals.

Tenir un bon professional que els aconselli, s’està fent imprescindible.
02_josep_cid_cat

L’Advocat Informa… Revisi qüestions de regulació interna

Cal revisar determinades qüestions de la regulació interna de les societats mercantils i, en particular, el règim de retribució dels administradors i directius de les societats de capital en virtut de l’entrada en vigor de la llei 31/2014, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

Cal analitzar, per tant, si els estatuts socials de cada companyia s’ajusten a la nova normativa o si cal procedir a adaptar els estatuts a aquest marc legal. Particularment cal tractar la remuneració dels administradors, ja que va entrar en vigor, l’1 de gener de 2015, la disposició transitòria que estableix que hauran d’acordar els acords oportuns en aquesta matèria durant la primera junta general que se celebri amb posterioritat a aquesta data. En molts casos serà aquesta Junta la d’aprovació dels comptes de l’exercici 2014.

Pel que fa referència al govern corporatiu cal destacar algunes novetats introduïdes per la Llei 31/2014:

– S’estableix un mínim de quatre reunions anuals (una cada trimestre) per als consells d’administració de totes les societats de capital.

– És competència exclusiva de la junta: la “adquisició, alienació o l’aportació a una altra societat d’actius essencials”.

– Els consellers que tinguin delegades funcions executives han de subscriure un contracte amb la societat que, a més, haurà d’aprovar-se necessàriament pel consell d’administració.

– És competència exclusiva del Consell d’Administració el nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del consell així com l’establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent la seva retribució.

Atenent aquest canvi legislatiu procedeix a analitzar els Estatuts de les Societats Mercantils i veure si aquests compleixen amb aquest nou marc legislatiu i, en cas contrari, prendre les mesures oportunes per a la seva adaptació recordant que, en el cas de la retribució dels administradors, aquesta mesura s’ha d’adoptar durant la primera junta general de socis que se celebri.

07_joan_llado_chimenis_cat

Model 720: Obligació de declarar els béns i drets situats a l’estranger

Li tornem a recordar l’obligació de presentar la declaració informativa model 720, i el termini per a la seva presentació acaba el proper 31 de març, com a recopilatori de tots aquells béns i drets situats a l’estranger, obligació que afecta a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol titulars de béns i/o drets, ja siguin titulars, representants, autoritzats o beneficiaris, estan obligats a la seva declaració.

Aquesta declaració informativa consta de tres blocs patrimonials, que són:

• Els comptes bancaris en entitats financeres.
• Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
• Béns immobles i drets sobre aquests.

Pels que han de declarar per primera vegada, la seva obligació neix quan es superi el valor de 50.000,000 euros a 31 de desembre, per cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació, i també en aquells casos en què ja s’hagi declarat prèviament els anys 2013 i 2014 (béns dels exercicis 2012 i 2013), que hauran de tornar-se a declarar si:

1. Els anys anteriors, no va declarar el bé o dret existent.
2. Si cada conjunt de béns corresponent a cada bloc d’informació ja declarat, ha tingut un increment superior a 20.000,00 euros respecte a l’última dada informada.
3. Si va haver-hi una venda o pèrdua de titularitat.

Si no presenta la declaració estant obligat a fer-la, o si la presenta fora de termini, amb dades falses o de forma incompleta, incorrerà en les següents sancions:

• Si no declara, 5.000,00 euros por cada dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000,00 euros per cada bloc esmentat.
• Si la presenta fora de termini sense requeriment de l’Administració, la sanció és de 100,00€ per dada, amb un import mínim de 1.500,00 euros, per cada bloc exposat.

Li recordem que aquest despatx pot ocupar-se de fer aquest tràmit contactant amb el professional habitual.

jordi morales_cat

Sap vostè que… Els administradors poden respondre dels deutes de la societat

Això pot passar quan la societat està en causa de dissolució i el seu administrador no actua amb diligència per a regularitzar aquesta situació segons la Llei de Societats de Capital, llavors respon amb el seu patrimoni de tots els deutes que generi la Societat que siguin posteriors a aquesta data en què es produeixen les causes de dissolució y entre elles les que es tinguin amb Hisenda.

Estem en causa de dissolució de la Societat, quan es generen pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni per sota de la meitat del capital, i en aquest cas l’administrador ha de convocar la Junta de Socis per decidir si la societat es dissol, o es reposa el capital perdut. La convocatòria de la Junta s’ha de fer en un termini de dos mesos des que es coneix, o s’hauria d’haver conegut, aquesta situació.

Per saber si un client morós està en aquesta situació, i es tracta d’una SA o SL, sol•liciti al Registre Mercantil els seus comptes anuals. Si per exemple, els comptes tancats a 31 de desembre de 2013 reflecteixen que la societat està en causa de dissolució, i el seu deute correspon a una factura de 2014, vostè podrà reclamar contra l’empresa i contra l’administrador i així augmentar la possibilitat de cobrar el deute, ja que no agrada rebre com a administrador la possible obligació de pagament.

Hisenda està utilitzant molt aquest camí per cobrar els seus deutes.
02_josep_cid_cat

Cas d’èxit de Lladó Grup Consultor

El jurat de primera instància número 3 de Badalona declara la nul·litat de la compra de participacions preferents de Caixa Catalunya i condemna la seva successora Catalunya Banc S.A. a tornar els diners als clients amb els seus interessos legals i costos

La Sentència de 23 de febrer de 2015 dictada pel Jutjat de Primera Instància numero 3 de Badalona, ha estimat la demanda interposada per uns clients minoristes, assistits del lletrat del nostre despatx Joan Lladó Chimenis, contra CATALUNYA BANC S.A. La sentència aprecia que els clients van patir error en la prestació del seu consentiment en la subscripció de les ordres de compra de les participacions preferents, derivat de la manca d’informació per part de l’entitat. En tractar-se d’un producte complex, l’entitat tenia l’obligació d’informar detalladament als clients, de manera clara i comprensible, de les característiques del producte i dels seus riscos. En aquest cas, els clients eren un matrimoni que no tenia cap coneixement financer i que només havia contractat fins aleshores dipòsits a termini i se’ls hi va comercialitzar les participacions preferents sense tenir en compte el seu perfil conservador, sense practicar-los-hi el test de conveniència obligatori i sense informar-los del risc de perdre els seus estalvis en que incorrien si contractaven el producte. El clients varen subscriure les participacions preferents davant la confiança que aleshores els hi mereixien els empleats de l’entitat i pensant que contractaven un producte similar a un dipòsit a termini. La sentència declara que tractant-se d’un producte complex i essent els demandants uns clients minoristes, és necessari un plus d’informació que no va tenir lloc i per això procedeix decretar la nul.litat de les ordres de compra de les participacions preferents i condemna CATALUNYA BANC a tornar l’import satisfet per la compra de les participacions preferents, descomptant l’import que ja es va recuperar amb el bescanvi per accions i posterior venda d’aquestes al  Fons de Garantia de Dipòsits i afegint-hi els interessos legals des de la data de la subscripció. Així mateix, la Sentència fa expressa condemna de les costes del procediment a l’entitat demandada.

Els jutjats i tribunals ens estan donant la raó de manera majoritària en defensa dels petits estalviadors que van veure atrapats els seus estalvis en participacions preferents i deute subordinat comercialitzats de manera massiva per les entitats bancàries. Per això, des de LLADÓ GRUP CONSULTOR recomanem reclamar judicialment –i més ara que s’han suprimit les taxes- per obtenir la devolució dels diners. Consulti’ns sense compromís i els nostres advocats especialistes en dret bancari valoraran el seu cas.