Supressió de les taxes judicials per les persones físiques

Des del primer de març d’aquest any les persones físiques ja no hauran de satisfer taxa davant l’Administració de Justícia. El Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, ha establert l’exempció subjectiva del pagament de la taxa judicial per a les persones físiques.

No succeeix el mateix pel que fa les persones jurídiques, que només quedaran exemptes en supòsits determinats, entre els quals hi ha la sol·licitud de concurs voluntari pel deutor, les reclamacions de quantitat que no superin els 2.000 euros, la interposició de recursos contenciós-administratius quan es recorri en casos de silenci administratiu negatiu o per inactivitat de l’administració i els procediments de divisió judicial de patrimonis.

La supressió de les taxes judicials havia estat reivindicada pel col·lectiu de professionals dels món de la justícia (jutges, advocats, procuradors) des del moment en que es va aprovar la llei que les va introduir. La taxa judicial estatal, que va ser introduïda per la Llei 10/2012, de 20 de novembre, va esdevenir una barrera econòmica que feia que moltes persones haguessin de renunciar als plets davant els tribunals per fet de no poder assumir l’elevat import de les taxes, ocasionant-se supòsits d’indefensió. Amb aquesta mesura d’exempció es suprimeix aquest obstacle, si més no pel que fa als particulars.

03_mdolors_vernis_cat

Bonificacions/Reduccions a la contractació laboral

En el següent document adjunt que es pot descarregar, hi trobarà el quadre resum de la normativa vigent en quant a Bonificacions i reduccions a la contractació laboral.

Faci clic aquí per descarregar-lo.

Tipus de retenció aplicables el 2015 i el 2016

Atenció al canvi en els tipus de retenció per l’1 de gener de 2015 sobre els diferents tipus de rendiments. Fem un resum a continuació dels més generals.

 1. Retencions per rendiments del treball
Tipus de rendiment

2015

2016

Tipus general

Segons taules

Segons taules

Cursos, conferències, seminaris, col·loquis, etc.

19%

18%

Administradors i membres del consell d’administració        (persones físiques)

37%

35%

Endarreriments d’exercicis anteriors

15%

15%

 2. Rendiments del capital mobiliari
 Interessos i dividends

20%

19%

 3. Rendiments d’activitats econòmiques 
 Tipus de rendiment

2015

2016

 Activitats professionals

19%

18%

Activitats de “nous professionals” (any d’inici i els dos següents)

9%

9%

Activitats professionals quan el volum de rendiments íntegres de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 euros anuals i representi més del 75% de la suma de les seves RRAE i RT

15%

15%

Determinades activitats empresarials en règim d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls)

1%

1%

 4. Guanys patrimonials

2015

2016

Fons d’inversió

20%

19%

 5. Altres rendes
Tipus de rendiment

2015

2016

Arrendament i subarrendament d’immobles

20%

19%

Propietat intel·lectual i industrial

20%

19%