Lladó Grup Consultor l’invita a la jornada de fiscalitat

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza una jornada dedicada a la fiscalitat de la retribució dels socis, administradors i directius de les societats. Vol conèixer quins són els aspectes fiscals més rellevants de la seva retribució?

Josep Cid, soci-director de l’Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR, els hi explicarà en aquesta sessió gratuïta. Lladó Grup Consultor ha estat seleccionat per la Cambra de Comerç com a únics professionals en assessoria Fiscal per donar la informació als seus associats.

Per apuntar-se a la jornada caldrà un registre previ que es pot realitzar des de la mateixa pàgina web de la Cambra de Comerç. www.cambrabcn.org

Objectius

Informar dels aspectes fiscals, derivats de les retribucions rebudes, per part de les persones que tenen responsabilitats i poder de decisió.

Destinataris

Administradors i directius

Programa

09.15 Recepció dels assistents

09.30 Ponència

11.00 Preguntes i debat

Altra informació

Ponent: Josep Cid Dacosta, Economista i Soci-Director Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR

Tel. 902 448 448

IMATGE

Finalitza el termini per la identificació formal de clients

Els subjectes obligats per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han de complir amb l’obligació que consisteix en la identificació de les persones físiques o jurídiques que pretenguin establir relacions de negoci o intervenir en qualsevol operació. Tot plegat s’haurà d’enllestir abans que es dugui a terme el posicionament de les persones a l’establiment de les relacions de negoci, o l’execució de qualsevol operació.

En la disposició transitòria setena de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, es va establir un període màxim de 5 anys perquè els subjectes obligats haguessin complert amb tot el comentat anteriorment, conforme estableix la mateixa Llei i el seu Reglament. Aquest termini finalitza el proper dia 30 abril 2015.

Li recomanem que, si encara no té totalment identificats als seus clients, ho faci al més aviat possible abans que venci el termini. Si té qualsevol dubte sobre com establir els termes, o indicadors, per a una “identificació formal” dels seus clients, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-lo.

A continuació, li deixem una relació d’alguns dels subjectes obligats a realitzar aquests tràmits: entitats de crèdit, empreses de serveis d’inversió, societats gestores d’entitats de capital de risc, auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals, promotors immobiliaris i qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles, notaris i els registradors de la propietat, advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles, els casinos de joc, les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos, les persones que comercien professionalment amb objectes d’art o antiguitats, les persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar respecte de les operacions de pagament de premis, les persones que comerciïn professionalment amb béns, sempre que els cobraments o pagaments s’efectuïn amb paper o moneda metàl·lica, xecs bancaris al portador o qualsevol altre mitjà físic concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador, l’import sigui superior a 15.000 euros.

Pot consultar el llistat complet de subjectes obligats aquí.

Sap vostè que… Quan ha de rescatar el seu pla de pensions

Vostè va decidir fer aportacions al seu pla de pensions per estalviar i complementar la pensió de jubilació, ja que és bo tenir recursos afegits a la pensió i estem d’acord amb aquesta decisió, ha de saber quan és millor o quan ha de fer el rescat del pla de pensions, i li donem  algunes idees:

–          Totes les aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2006, tenen dret a una reducció en la tributació del 40% si retira el seu pla o plans de pensions d’una sola vegada com a capital. Si és en diverses vegades, perdrà aquest dret i només es podrà reduir el 40% una vegada. Per això és interessant rescatar com a capital aquestes aportacions.

–          Amb la reforma fiscal del 2015 es manté aquest incentiu, però haurà de rescatar el pla de pensions dins del mateix any de la jubilació o en els dos següents.

–          Però si vostè ja s’ha jubilat i no ha retirar les aportacions, aquests son els terminis que ha de tenir en compte si vol seguir gaudint de la reducció del 40%:

  • Si es va jubilar el 2010 o en els anys anteriors, cobri la prestació en forma de capital abans del 31/12/2018.
  • I si es va jubilar entre 2010 i 2014, té 8 anys des de la jubilació per fer el rescat.

–          Si ho fa en forma de renda, no hi haurà reduccions.
02_josep_cid_cat 

Novetats en estimació objectiva (mòduls)

Amb la reforma fiscal per al 2015, el règim de mòduls presenta importants modificacions, augmentant considerablement el nombre d’empresaris que quedaran exclosos d’aquest règim. Però atenció, aquests canvis són per a l’any 2016, encara que caldrà fer cas de les xifres del 2015, que són les que decidiran si vostè continua o no en el règim de mòduls (s’agafen les xifres de l’any anterior).

Qui queda exclòs? En concret aquells empresaris individuals que el volum de rendiments íntegres de l’any immediat anterior superi qualsevol dels següents imports:

–          Si les vendes totals a empresaris i particulars superen els 150.000 euros (actualment 450.000 euros). En activitats agrícoles el límit és de 250.000 euros.

–          Si les seves vendes a altres empresaris superen  els  75.000 euros.

–          Si les seves compres de béns i serveis superen els 150.000 euros (actualment 300.000 euros anuals). No es tindran en compte les compres d’immobilitzat afecte a l’activitat.

Atenció amb al còmput de les xifres de vendes, compres i despeses si el seu cònjuge, descendents o ascendents fan la mateixa activitat (o una de semblant) de forma conjunta amb vostè compartint mitjans i direcció, ja que es computarien de forma conjunta.

També queden exclosos automàticament els empresaris que actualment facin activitats subjectes a retenció (epígrafs d’IAE que comencen per 3,4 i 5).

Àrea econòmica i tributària

L’Advocat informa… Compra venta d’immobles

Tots els indicadors mostren que hi ha una alça lleu en la compra venta d’immobles i , per tant, sembla que hi ha més transaccions que en els últims anys. Davant d’una operació cal tenir present algunes variables a efectes de poder fer-la amb total seguretat jurídica:

–          Cal comprovar la titularitat de l’immoble si realment correspon a qui es presenta com a propietari.

–          És precís verificar l’estat de càrregues a efectes de procedir-se, en el seu cas, a la seva cancel·lació amb caràcter previ a la compra venta.

–          Sol·licitar els IBI’s pagats dels últims quatre anys. En cas contrari la finca respon d’aquest impost.

–         Si es tracta de finca subjecte a Propietat Horitzontal, és important obtenir un certificat de la Comunitat de Propietari conforme la finca està al corrent de les despeses comunitàries.

–          En cas d’habitatge cal l’acreditació de la vigència de la cèdul·la d’habitabilitat.

–          Així com , també, del certificat energètic.

–          Es molt recomanable verificar, abans de qualsevol compra, la verificació per part d’un tècnic de l’estat de conservació de la finca i, si cal, de les verificacions oportunes per descartar qualsevol vici ocult.

–          Recomanem fer una verificació a l’Ajuntament per determinar si la finca es troba afectada per qualsevol qüestió administrativa o expedient disciplinari i, si la finca en qüestió és un local o nau, cal comprovar la classificació i qualificació urbanística per tal de verificar que la finca que adquirim s’hi permeten les activitats que pretenem fer.

–          Cal recordar que la transmissions d’immobles suposen una fiscalitat tant pel comprador com pel venedor.

–          En cas de lliurament de diners amb caràcter previ (contracte privat de compra venta o arres) cal fer l’advertiment de revisió de les clàusules del mateix així com de les garanties oportunes de recuperació dels diners lliurats en pagament a compte.

Davant de qualsevol transacció cal estar degudament assessorat per tal de fer-la amb les màximes garanties i seguretat jurídica.

07_joan_llado_chimenis_cat

L’advocat informa….. Pot el treballador deixar sense efecte la seva dimissió dins del termini de preavís?

Una recent Sentència del Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió considerant, en base al principi de conservació del lloc de treball, que hi ha la possibilitat que el treballador que presenta al seva dimissió la deixi sense efecte dins el termini de preavís.

La base d’aquesta qüestió jurídica radica en el fet que el contracte roman viu mentre que la dimissió no es converteix en un fet en sí mateix amb el transcurs del termini de preavís, moment en el que s’extingiria i, per tant, la retractació del treballador abans d’aquest moment es vàlida i produeix l’efecte que el contracte no arribi a extingir-se, i tot això, perquè es considera que el preavís és, simplement, un anunci que en un termini es produirà l’extinció, i aquesta produirà als seus efectes la data de l’efectiva extinció i no a la de l’anunci.

Per tant, existeix la possibilitat del treballador a retractar-se de la dimissió (o baixa voluntària) pre-avisada metre el contracte estigui en vigor i, amb això, el treballador tingui tot el dret de reconsiderar la seva decisió sempre que ho faci abans de la data en la que hauria de produir-se l’extinció del contracte, aquesta possibilitat de canvi de parer pot exercitar-se mentre el contracte estigui viu i sense necessitat de motivar la decisió sent vàlida l’única declaració de voluntat del treballador de retractar-se de la seva decisió de dimissió anunciada.

 

 07_joan_llado_chimenis_cat

Sap vostè que… Faci una distribució de dividends

Els beneficis que ha acumulat la seva Societat i no ha distribuït d’exercicis anteriors, així com els beneficis de l’exercici actual, pot repartir-los als socis segons la participació de cadascun d’ells. Faci-ho però tingui en compte aquests consells:

 Quan es computa l’ingrés en la seva renda?

–          Si el  soci és persona física, el computarà en el seu IRPF en la data que sigui exigible, és a dir, que a la Junta es pot acordar una data diferent per a la exigibilitat o el cobrament.

–          Si el soci és una persona jurídica (societat i d’altres) s’haurà de computar l’ingrés en l’exercici en què s’acordi la distribució, independentment de quan es cobri.

Però quan es practica la retenció sobre els dividends? (data en què sigui exigible)

–          Si el soci és persona física haurà de practicar retenció, en tots els casos del 20%, en el 2015 i és a compte del seu IRPF.

–          Si el soci és persona jurídica, dependrà de si la participació és superior o inferior al 5% del capital:

  • Si és inferior, haurà de retenir sobre tot l’import, el 20%
  • Si és superior al 5%, en aquest cas no s’ha de practicar retenció.

Pot passar que l’ingrés es computi en un exercici i la retenció en un altre posterior.

 

02_josep_cid_cat

Llibres de comptabilitat i actes

S’ha aprovat la Instrucció del 12/02/2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la legalització dels llibres de comptabilitat i d’altres de les empreses i les societats.

A la vista d’aquesta Instrucció a partir del 2015 no s’admetrà la legalització de cap llibre que no sigui de forma telemàtica.

En resum:

–       Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris d’acord amb les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats, o els llibres registre de socis i d’accions nominatives,  s’hauran de legalitzar telemàticament  en el Registre Mercantil desprès de la seva complimentació,  en suport electrònic, i abans de que transcorrin 4 mesos des de la data de tancament de l’exercici. (Termini màxim l’abril)

–       Cada any s’hauran de legalitzar telemàticament les actes de l’exercici anterior, dins dels 4 mesos següents a la data de tancament. El llibre d’actes podrà ser únic per a les actes de tots els òrgans col·legiats de la societat, o també un llibre per a cada un dels òrgans. Serà, necessari que en cada un dels llibres consti la data d’obertura i de tancament de l’exercici.

–       Els empresaris podran voluntàriament legalitzar llibres de detall d’actes o grups d’actes formats amb una periodicitat inferior a l’anual, quan interessi acreditar de manera fefaent el fet i la data de la seva intervenció pel Registrador Mercantil.

–       Serà necessari disposar d’un certificat digital per a fer la legalització telemàtica.

–       La legalització telemàtica dels llibres es farà mitjançant el programa “Legalia” del Registre Mercantil.

Per tant, els llibres de comptabilitat del exercici 2014 s’hauran de presentar abans del 30 d’abril del 2015, ja que es considerarà fora de termini els presentats amb posterioritat.

Restem a la vostra disposició per a l’aclariment dels dubtes, i per a procedir a la presentació telemàtica dels vostres llibres si ho estimeu convenient.

Àrea econòmica i tributària

Hi ha aplicacions mòbils que no garanteixen la seguretat de les dades personals

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades exposa que la interconnexió digital del “Internet de les coses” i les aplicacions (App) que interactuen amb dades de salut o amb dades personals ens poden perjudicar o comprometre a l’hora de demanar feina o de demanar ajuts al banc.

Per aquest motiu l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), han organitzat aquesta setmana una conferència sobre la seguretat a Internet en el Col·legi de Metges per tractar el tema de les dades personals relacionades amb la salut.

La directora del APDCAT, Àngels Barberà, s’ha mostrat a favor de les aplicacions mòbils de salut ja que pensa que milloren la qualitat de vida, però ha criticat, de la mateixa manera, la falta de privacitat que tenen. Ha especificat també que “ Es vol mesurar tot, però no som conscients que amb el Big Data es pot arribar a conclusions sobre nosaltres”.

El problema del Big Data es que permet combinar tota la informació d’una persona a Internet per treure conclusions sobre la condició física o mental d’una persona combinant amb els comentaris que apareguin en les xarxes socials.

Barberà ha exposat que les dades mèdiques en les APP haurien de ser anònimes, ja que així no sabem de la persona que es tracta. Tot i que hi ha un estudi de l’Institut Tecnològic de Massachusetts, que explica que encara que les dades siguin anònimes, una persona pot ser identificada a Internet en el 90% dels casos.

Sap vostè que… Fa una activitat professional a la seva empresa?

Des del 2015, si vostè és soci d’una empresa i fa una activitat professional per l’empresa (enginyer, arquitecte, etc.), i cotitza com a autònom (RETA) o bé en una mutualitat de previsió alternativa, sent qualsevol l’activitat de l’empresa, ha de saber que ja no podrà cobrar un salari i haurà de facturar els seus serveis a la societat com un professional.

Sembla sorprenent que no afecti a les societats amb activitat professional exclusivament, però si no hi ha canvis per interpretació de l’Administració Tributària o els Tribunals, s’inclouen tot tipus d’empreses i només s’ha de considerar si el soci fa la seva activitat com a un professional (per exemple una empresa de projectes d’enginyeria i un soci enginyer). Confiem en que Hisenda ho clarifiqui , i que només afecti a societats de professionals.

Això porta conseqüències per al soci, ja que haurà de fer factures i repercutir l’IVA corresponent si l’activitat concreta està subjecta a aquest impost, i s’ha de donar d’alta a Hisenda com a professional i fer les declaracions corresponents, així com portar els llibres registres d’ingressos i despeses.

Altres conseqüències, en aquest cas favorables, són el tipus de retenció que serà del 19% fix el 2015, i també s’acceptaran despeses deduïbles afectes a l’activitat desenvolupada.

02_josep_cid_cat