Becas empresas

BECARIS A LES EMPRESES: Drets i Obligacions

Els becaris són estudiants que, a través dels seus centres d’estudis, concerten la realització de pràctiques en empreses amb l’objectiu d’aplicar de manera real els coneixements ja adquirits en la seva formació teòrica.

 

Contractació

Regulada en la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, publicat en el BOE de 29 de desembre de 2018. En aquesta norma s’obliga a cotitzar a la Seguretat Social a tots els que realitzin pràctiques no laborals (més coneguts com a becaris). En aquest sentit s’introdueixen als que realitzin pràctiques amb conveni d’Universitat, FP o organismes públics de contractació com el SEPE.

En la citada ordre tampoc s’especifica si les pràctiques són curriculars o no curriculars, amb el que s’inclouen a ambdues. No obstant això, des d’àmbits de la universitat s’ha demanat que les pràctiques curriculars, és a dir, les que s’han de fer obligatòriament com a part d’una titulació universitària per a poder completar el títol, estiguin exemptes de cotitzar.

La normativa actual tampoc distingeix entre pràctiques remunerades i no remunerades, obligant a cotitzar a totes i cadascuna d’elles.
La present Llei no té caràcter retroactiu, és a dir, que només afectarà els becaris que s’incorporin a les empreses a partir de l’endemà que entre la mateixa en vigor. Aquesta entrada en vigor haurà de ser en un termini inferior a tres mesos.

Conveni regulador

Tant en el cas de les pràctiques remunerades com les no remunerades, els becaris tenen una sèrie de drets i obligacions. Tots tenen un conveni regulador de les activitats formatives que realitzaran en els centres de treball (que ho signen l’estudiant, el centre d’estudis i l’empresa), on ha de quedar clar quin tipus d’activitat es desenvoluparà.

S’ha de recordar que no es poden realitzar activitats laborals pròpies d’un treballador contractat, encara que a l’efecte de Seguretat Social així sigui.

  • S’han d’especificar horari i condicions, així com durada total d’aquestes.
  • L’estudiant ha de ser tutelat i dirigit per un professor del centre educatiu que intervé en l’acord, i un professional de l’empresa on realitzarà la seva formació.
  • L’estudiant té dret i l’obligació de conèixer les normes relatives a la prevenció de riscos laborals de l’empresa.
  • L’empresa serà flexible al fet que l’estudiant, avisant amb antelació suficient, pugui assistir a les seves activitats acadèmiques.
  • Els estudiants tenen dret a ser avaluats una vegada finalitzades les pràctiques.

 

Pràctiques remunerades

  • Els becaris han de ser donats d’alta en la Seguretat Social.
  • Les pràctiques curriculars (pràctiques obligatòries considerades com una assignatura més) són bonificades al 100% (és a dir, són a càrrec de la Seguretat Social). En canvi, en les pràctiques extracurriculars l’estudiant es regeix per un règim especial de la Seguretat Social, en el qual no cotitza per la prestació de desocupació ni el Fogasa, però en canvi sí que tindrà dret a rebre assistència sanitària i prestació de jubilació.

 

A Lladó Grup Consultor, des de la nostra àrea de Laboral, li oferim assessorament en tota mena de procediments de pràctiques i contractació per a la seva empresa.

Lladó Grup Consultor

consultor@lladogrup.com

934 646 210