BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN RÈGIM AUTÒNOMS

Una de les obligacions inherents d’estar d’alta en el Règim Especial d’Autònoms (RETA), és el pagament de la “quota d’autònoms”, que es realitza de forma mensual i varia cada any.

Per calcular la quota d’autònoms s’aplica un percentatge sobre la base de cotització que correspongui. Aquestes bases de cotització tenen un mínim i un màxim i s’actualitzen cada any per l’Ordre de Cotització anual seguint els Pressupostos Generals de l’Estat.

Es pot sol·licitar un canvi de base de cotització fins a quatre vegades a l’any, tal i com indica la Llei de reformes urgents del treball autònom, aprovada en octubre del 2017.

L’obligació de l’ingrés de la quota acaba l’últim dia del mes en que el treballador finalitza la seva activitat per compte pròpia, sempre i quan comuniqui la seva baixa dintre del termini. És molt important comunicar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Recordem les novetats que s’estan aplicant des del 1 de gener del 2018, com son:

 • Pagament per dies reals d’alta, la quota autònom és efectiva des del dia de l’alta i fins el dia de baixa. A diferència d’anys anterior pagament mes complet.
 • Límits al numero d’altes i baixes de l’any, les tres primeres baixes i altes en el mateix any es podran beneficiar del punt anterior.
 • Quatre terminis per als cavis de cotització, s’amplia de dues a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització.
  • Aplicació a partir de l’1 d’abril per a les sol·licituds realitzades entre l’1 de gener i 31 de març.
  • A partir de l’1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l’1 d’abril i 30 de juny.
  • A partir d’1 d’octubre a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.
  • A partir de l’1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d’octubre i 31 de desembre.

Important matisar que decidir començar a cotitzar per contingències professionals no s’entén per a l’Administració com un canvi de base i per tant no tindrà efecte en els terminis citats anteriorment. Es podrà sol·licitar la cotització per contingències professionals fins el mes de setembre i és serà efectiu el canvi en gener de 2018.

Bases i Tipus de Cotització 2018

Base Mínima 919,80€ primer semestre de 2018

932,70€ segon semestre de 2018

Base Màxima 3.751,20€ primer semestre de 2018

3.803,70€ segon semestre de 2018

Base Límit >47 anys 2.023,50€
Tipus (amb IT) 29,80%
Tipus (sense IT) 26,50%
Cessi activitat 29,30% + 2,20% + Tipus AT i EP
Tipus AT i EP (amb IT) Tarifa primas disposició addicionals quarta Llei 42/2006, de 28 desembre, en redacció donada per la disposició final octava de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, sobre la mateixa base de cotització triada pels interessats.

La cotització per accidents de treball i malaltia professionals, incloent el cessament d’activitat, té caràcter voluntari per als autònoms menors de 30 anys des de l’aprovació del Reial decret Llei 4/2013 de mesures de suport a l’emprenedor.

En 2012 es va rebaixar de 48 a 47 anys l’edat màxima en la que els autònoms poden escolir lliurement la seva base de cotització dintre dels límits màxims i mínims fixats per la llei.  D’aquesta manera, podran escollir lliurement la seva base de cotització tots els treballadors autònoms menors de 47 anys, la seva base de cotització de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.032,50€ al mes.

Els majors de 48 anys a 1 de gener de 2018, la seva base de cotització mínim a està compresa entre 919,80 i 2.023,50€.  I els major de 50 anys amb almenys 5 anys cotitzats, podran cotitzar per una base compresa entre 919,80 i 2.023,50€ mensuals, si l’ultima base de cotització sigui inferior o igual a 2.023,50€, si és superior , hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80€ mensuals i l’import d’aquell incrementant un 5%.

Dintre d’aquest marc, existeixen algunes excepcions com son:

 • Parella supèrstit (membre del matrimoni que sobreviu quan es produeix una defunció d’un dels dos) amb 45 o més anys d’edat, podrà optar per una base de cotització compresa entre 919,80 i 2.023,50€ mensuals.
 • El tipus de Contingències Comuns (IT), per a treballadors majors de 65 anys d’edat i 35 cotitzats o 67 anys d’edat i 37 anys cotitzats: 3,30% o 2,8% si estan acollits a cessament d’activitat.
 • El tipus de cotització per la protecció per cessament d’activitat (desocupació) és el 2,2%.
 • La base mínima dels treballadors autònoms que l’any 2017 hagin tingut contractats a més de 10 treballadors, serà la mateixa que el grup 1 de cotització del Règim General, 1.152,80€, lo que suposa una quota de 344,69€. Aquestes xifres s’encareixen 25,24€ mensuals i 306,42 anuals.
 • Autònoms societaris, la base a aplicar serà similar a la del grup 1 de cotització Règim general, 1.199,08€, suposa una quota de 537 €, a excepció des `rimers 12 mesos si causen alta inici com a autònoms. La nova llei d’autònoms desvincula la cotització de l’autònom societari del Règim general i la lliga als Pressupostos de l’Estat sempre que existeixin.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes que li assessoraran en tot els temes referents a autònoms.

T’esperem a les nostres oficines

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com