Autònoms Societaris Lladó

AUTÒNOMS SOCIETARIS. DRET A LA BONIFICACIÓ.

Els autònoms societaris podran acollir-se a la bonificació en la quota a la Seguretat Social des del començament de la seva activitat.

La sentència 3887/2019 emesa per un Recurs de Cassació, al desembre de 2019, per la Sala del Contenciós de l’Alt Tribunal en ella, es reconeix el dret a accedir a la Tarifa Plana.

En virtut d’aquesta Sentència, la Seguretat Social ha hagut de canviar de criteri respecte als treballadors autònoms societaris per a accedir a la Tarifa plana, com qualsevol altre treballador per compte propi.

La Tresoreria, reconeix ara després de la Sentència precitada, que procedeix modificar el criteri que ha vingut mantenint la Tresoreria General, de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes acollir-se als beneficis en la cotització prevists per l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom“.

En conseqüència, qualsevol autònom societari que compleixi els requisits podrà tenir dret:

  1. A la Tarifa Plana i tindran reconeguda la bonificació.
  1. Els que haguessin formulat reclamació sobre aquesta qüestió i estiguin pendents de resoldre.
  1. Aquelles resolucions que siguin fermes, “perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria”, només procedirà revisió i reconeixement si s’insta expressament pels interessats, la tramitació i la resolució dels quals, correspondrà a l’òrgan que va dictar l’acte originari”. Per tant, qualsevol al qual se li hagi denegat podrà sol·licitar de nou el seu accés, així com a sol·licitar la DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.

Coneix  a través de la circular enviada pel TGSS, el criteri i la forma d’actuació a partir de la Sentència del Suprem.

Des de Lladó Grup Consultor podem donar suport legal a l’assessorament per a l’obtenció de la tarifa plana dels autònoms societaris tant als nous que ho pretenguin com aquells als qui els fos denegat.