Aumentan los impagados Llado Grup

AUGMENTEN ELS IMPAGATS

En l’actual situació, estan augmentant els impagats, i per això és aconsellable prendre cautela per a evitar-los i per tant han de documentar correctament totes les seves vendes.

Quan es produeix un impagat, alguns deutors posen com a excusa suposats defectes en la documentació que acredita la venda com que la signatura que consta en l’albarà de lliurament no la reconeixen.

La manera de reforçar la seva posició per si es produeix un impagat, consisteix a deixar constància per escrit de l’operació realitzada.

Què hem de tenir en compte davant possibles impagats? 

Comanda i Albarà

Oferta.  Enviï per escrit la seva oferta o pressupost al client, descrivint el producte  ofert, el seu preu i les condicions de lliurament i pagament. Convé que el comprador que   accepta l’oferta o pressupost, deixi constància per escrit.

Comanda. Si el comprador realitza la seva comanda:

  • És aconsellable que sempre existeixi una comanda per escrit i eviti, per tant, les comandes verbals o per telèfon i si ho fa, demani confirmació per escrit.
  • Per a deixar constància que la venda queda tancada, enviï al comprador l’acceptació de la comanda i les condicions de lliurament.

Albarà. És un document de gran importància en les seves relacions comercials, ja que constitueix un mitjà de prova i tingui en compte:

  • Quan reclami el pagament d’una venda, els tribunals no solen considerar suficient prova la factura.
  • Per això és important que sigui acurat amb l’albarà on consta o ha de constar la data de lliurament, el nom del receptor, la seva signatura i el segell de l’empresa compradora.

¿Si es produeix l’impagat? 

Malgrat prendre aquestes cauteles és possible que es produeixin incidències, com pot ser que el transportista que va lliurar la mercaderia recull la signatura en una Tauleta i no es distingeix amb claredat la signatura del receptor.

Pot esmenar defectes enviant un correu electrònic al client amb la descripció de l’operació.

Com millor documenti les seves operacions, menys exposat quedarà a possibles estratègies del deutor.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.