Àrea Jurídica

Consultoria Jurídica

FEM EQUIP AMB EL CLIENT

Consultoria jurídica basada en l’experiència i el treball en equip coordinat amb els diversos departaments del despatx.

Treballem sota la filosofia d’una col·laboració amb el client de manera preventiva per evitar futurs conflictes.

La confiança d’un equip jurídic a qui transmetre les inquietuds legals, mentre l’empresari i el seu equip col·laborador es centren en els propis objectius de l’empresa.

Fem costat i acompanyem legalment a les persones en aquelles qüestions jurídiques que els afecten.

DRET MERCANTIL

Constitució d’empreses, operacions societàries d’ampliació i reducció de capital, així com d’altres pròpies del dia a dia societari, re-estructuracions i grups d’empreses, fusions i adquisicions (M&A). Realització de “due diligence” per la compra d’empreses i/o branques d’activitat; procediments de dissolució i liquidació de les companyies, consultoria en la presa de decisions dels òrgans societaris; participació en Consells d’Administració com a assessors externs o com a Secretaris no Consellers.

DRET CONCURSAL

Actuacions jurídiques en procediments d’insolvències provisionals o definitives, consultoria, estratègia en la presentació i seguiment de concursos de creditors. Llei de la segona oportunitat per rehabilitar la persona que hagi esdevingut insolvent.

DRET CIVIL  -IMMOBILIARI-

Intervenció de processos de compra i venda d’immobles per garantir la seguretat jurídica del client en aquest tipus d’operacions , “due diligence immobiliàries”, dret de la construcció i de l’edificació, arrendaments, drets reals i contractació civil.

DRET SUCCESSIONS I DONACIONS

Planificació hereditària, assessorament per la redacció de testaments, acceptació d’herències, poders preventius, actuació del despatx com a marmessors i comptadors partidors en processos hereditaris, donacions.

INVERSIONS ESTRANGERES

Representació i assistència legal en tot tipus d’inversió per part d’agents estrangers, defensant els interessos davant de tercers i de les administracions públiques.

DRET FAMÍLIA

Separacions i divorcis civils,  procediments de nomenament de tutors i curadors.

DRET PROCESSAL

Defensa lletrada en els Jutjats i Tribunals davant totes les jurisdiccions i instàncies.

DRET BANCARI

Consultoria i defensa en procediments derivats de la contractació bancària.