Àrea Jurídica

Consultoria Jurídica

A Lladó Grup Consultor, comptem amb advocats professionals d’àmplia experiència i els coneixements actualitzem constantment gràcies a la nostra aposta per la formació, que s’encarreguen de donar una resposta global a totes les necessitats legals dels nostres clients. Si està interessat en cobrir alguna necessitat que no estigui a la llista (que no és exhaustiva sinó indicativa), no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Mercantil

Constitució i desenvolupament jurídic de societats mercantils , des del naixement fins a la liquidació de les mateixes. Assessoria jurídica òrgans de decisió , administració i gestió empresarials . Estudis preliminars en matèries específiques de l’activitat. Assessoria jurídica de nous projectes i iniciatives. Fusions i adquisicions. Assessoria jurídica en tot tipus de contractacions mercantils subjectes al dret nacional, comunitari o internacional.

Dret Concursal

Actuacions jurídiques relacionades amb insolvències provisionals o definitives . Assessoria en concursos de creditors . Defensa jurídica de creditors . Assessoria i participació en comissions de control i liquidació.

Procediments Judicials

Defensa dels interessos del client en procediments judicials civils davant totes les jurisdiccions i instàncies: Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències i Jutjats.

Prevenció del Blanqueig de Capitals

Adaptació dels subjectes obligats a la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme: Manual de prevenció; Assistència en la creació de l’òrgan de control intern, Designació de representant davant el SEPBLAC, Implantació de protocols d’actuació i procediments interns. Examen d’expert extern. Formació.

Dret Civil

Serveis jurídics en totes les àrees del dret civil : propietat ,arrendaments , drets reals ( relació jurídica entre una persona i una cosa) i contractació civil.

Dret de Familia

Separacions i divorcis de mutu acord i / o contenciosos . També ens ocupem de les nul · litats matrimonials canòniques.

Dret de Succesions

Redacció de testaments , planificació hereditària , testamentaries , acceptació d’herències i altres tràmits en matèria successòria.

Dret Immobiliari i Urbanisme

Assessoria jurídica en la promoció i gestió immobiliària . També assumim , quan així ens ho demana el client, la funció de Project Manager ( Gestors de Projecte ).

Contractació relacionada amb la construcció : contractes d’obres , de projectes i d’assistències tècniques.

Dret Laboral i Seguretat Social

Assessoria i defensa en qualsevol assumpte relacionat amb el Dret Laboral i la Seguretat Social.

Execucions Hipotecàries

Assessoria i defensa en procediments hipotecaris i execucions , tant per a entitats financeres, com per al particular.

Protocols Familiars

Estudi i assessoria jurídica en matèria de confecció de protocols familiars. Aquest instrument jurídic ens permet ordenar les relacions entre empresa i família, evitant que ambdues esferes es confonguin. És especialment important com a eina a l’hora dissenyar el correcte relleu generacional en la successió de l’empresa familiar.

A més de tot això, tenim una àrea altament especialitzada en licitacions públiques: http://www.contratacion-publica.net/anuncios-de-licitaciones/