Apoderamiento Seguridad Social Llado Grup

APODERAMENT SEGURETAT SOCIAL

Nova regulació del Registre electrònic d’apoderament de la Seguretat Social.

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la nova regulació del registre electrònic dels apoderaments davant la Seguretat Social, l’ Ordre ISM/189/2021, pel qual un nou registre electrònic va entrar en vigor a partir del 2 d’abril, la qual cosa obliga a treballadors i també a persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica a adaptar-se a aquest nou sistema.

El canvi de regulació s’emmarca dins del “impuls a l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en les relacions entre l’Administració de la Seguretat Social i els ciutadans”. Per a adequar-se a aquesta ordre, i tal com informa la Seguridad Social, els afectats hauran d’omplir els nous models d’apoderament. Només així es podrà delegar la representació davant la Seguretat Social en una altra persona.

La petició d’apoderament es podrà fer:

  • En la Seu Electrònica de la Seguretat Social, amb Cl@ve, certificat digital o usuari i contrasenya.
  • De manera presencial, en les oficines d’assistència en matèria de registres de la Seguretat Social o d’altres administracions públiques o organismes.

Quins tipus d’apoderaments existeixen?

En el registre podran inscriure’s els següents apoderaments:

  1. Apoderament general, perquè l’apoderat pugui dur a terme en nom del poderdant qualsevol actuació administrativa en totes les matèries, tràmits i grups de tràmits recollits en l’annex I, sense que es pugui renunciar o revocar el poder per separat respecte a algun d’ells.
  2. Apoderament per matèries, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant i dur a terme qualsevol dels tràmits i/o grups de tràmits en la matèria seleccionada d’entre les relacionades en l’annex I, sense que es pugui renunciar o revocar el poder per separat respecte a algun d’aquests tràmits.
  3. Apoderament per tràmits i/o grups de tràmits, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant sol en aquells tràmits i/o grups de tràmits seleccionats d’entre els relacionats en l’annex I, podent-se renunciar o revocar el poder per separat respecte a qualsevol d’ells.

Els apoderaments que s’atorguin «apud acta» podran efectuar-se;

  • mitjançant compareixença electrònica en la SEDESS,
  • mitjançant compareixença de la persona física en les oficines d’assistència en matèria de registres de la Seguretat Social i,
  • mitjançant compareixença de la persona física en les oficines d’assistència en matèria de registres d’altres administracions públiques o organismes.

Els poders inscrits en el registre tindran una vigència màxima de cinc anys, a comptar des de la data de la seva inscripció. En qualsevol moment abans de la finalització del termini assenyalat en l’apartat anterior el poderdant podrà modificar, revocar o prorrogar la vigència de l’apoderament.

L’acceptació expressa de l’apoderat resultarà necessària en els supòsits en els quals l’apoderament comprengui la recepció de comunicacions o notificacions. L’apoderat haurà d’acceptar expressament l’apoderament en el termini màxim d’un mes des del seu atorgament.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’Àrea Laboral.

Llado Grup Cosultor

Àrea Laboral