AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A 5 SETMANES

En el BOE el passat 04 de juliol s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del que es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

La disposició final 38ª de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, amplia els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del que es podran beneficiar els pares amb fills que hagin nascut des del passat 05 de juliol de 2018.

Per tant, amb efectes des de l’entrada en vigor de la Llei i vigència indefinida es modifica el primer paràgraf de l’article 49.c) del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 48.7 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en el qual amb el nou redactat s’estableix que “en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment […] el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment múltiples en dos des més per cada fill a partir del segon.”

Aquestes son algunes claus que has de saber si preveus sol·licitar el permís de paternitat:

  • El permís de paternitat tindrà una durada de cinc setmanes ininterrompudes podent-se gaudir en un període que va des de la finalització del permís per naixement de fill previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per adopció o resolució administrativa per acolliment  o guarda i durant la baixa per maternitat, o bé immediatament després de la seva finalització. L’ultima setmana però, previ acord entre l’empresari i el treballador, es podrà gaudir de forma independent en altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement del fill. També per acord entre les parts es podrà gaudir en règim de jornada parcial amb un mínim del cinquanta per cent segons es determini reglamentàriament.
  • ¿Són més dies en cas de part múltiple? Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.
  • ¿Qui pot demanar el permís per paternitat? ¿Hi ha un període mínim de cotització? Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, independentment del seu sexe. La prestació per paternitat és independent de la mare i compatible amb gaudir compartidament la de maternitat, sempre que sigui cedit per la mare. En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor.

En els casos d’adopció o acolliment, la suspensió correspondrà a un sol del progenitors, a elecció del interessats, no obstant això, quan el descans maternal ho gaudeixi en la seva totalitat un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

Quan és un sol progenitor o adoptant, no pot acumular-se el període de paternitat al de maternitat. El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió o, alternativament, 360 dies al llarg de la vida laboral anteriorment a la data esmentada.

  • ¿Quina prestació es percebrà? El 100% de la base reguladora, de la mateixa manera que per la maternitat. La retenció per IRPF pot ser determinada pel beneficiari. La prestació la tramita directament el beneficiari davant el INSS.
  • ¿Hi ha alguna particularitat per als autònoms? Com per la resta de treballadors, la prestació per paternitat és equivalent al 100% d ela base reguladora, que en el cas dels treballadors autònoms es correspon generalment amb a base de cotització mínima.En el supòsits dels treballadors que siguin ells els responsables de l’ingrés de les cotitzacions, serà imprescindible estar al corrent de pagament.

En paral·lel a l’ampliació a aquestes cinc setmanes , el Congrés dels Diputats està tramitant una proposició de llei d’Units Podem que preveu que els permisos de maternitat i paternitat sigui i intransferibles i que arribin als quatre mesos tant per als pares com per a les mares.

A Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en gestió laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir en temes laborals.

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com