Ayudas 2000€ autonomos Llado

AJUT DE 2.000€ PER AUTÒNOMS

S’ha aprovat un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d’un pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Qui pot ser beneficiari/ària?

  • Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.
  • Persones treballadores autònomes que formin part d’una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).

Nota: el personal que computa es el que hi havia contractat ininterrompudament al 2019. 

I quins requisits haig de complir?

  • Estar donat d’alta com a autònom com a mínim abans de l’1 d´octubre i fins el 31 de desembre de 2020.
  • Que la base imposable de la declaració de la renda de 2019 sigui igual o inferior a 35.000 euros.
  • Que segons el model 130 o 131 de l’IRPF, el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros.

Quan puc presentar la sol·licitud?

Avui divendres dia 6 de novembre s´ha publicat la convocatòria en el DOGC i concretament, es podrà presentar sol·licituds a partir de les 9 hores del següent dia hàbil en que s´ha publicat la convocatòria al DOGC i estarà obert fins a exhaurir-se el pressupost i com a màxim durant 10 dies. Les subvencions s’atorgaran per ordre de presentació.

 Altres informacions d’interès:

Amb la sol·licitud no caldrà presentar cap document, l’administració ja el requerirà si ho considera convenient.

 

Recordeu que per poder demanar l’ajut serà necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

També es necessari disposar del programari Adobe Reader versió 9.1 o superior.

Lladó Grup Consultor el pot ajudar a la sol·licitud i obtenció de l’ajuda.

CONTACTAR

2 + 5 = ?