Ajornament Impostos i Novetats ERTO

AJORNAMENTS D’IMPOSTOS I PRORROGA ERTO

CATALUNYA AJORNARÀ EL PAGAMENT DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I TAXA DE BEGUDES ENSUCRADES

Segons ha anunciat aquest passat dilluns 06, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, s’aplaçarà el pagament d’impostos sobre Successions i sobre la taxa de begudes ensucrades, com a mesura temporal.

  • Impost de Successions, els contribuents tindran un termini de dos mesos per a pagar-lo, una vegada que s’aixequi l’estat d’alarma.
  • Taxa de les begudes envasades amb excés de sucre, el pagament del primer i del segon trimestre de l’any es farà de manera conjunta.

S’AMPLIA DE CINC A DEU DIES EL TERMINI DE RESOLUCIÓ DELS ERTO EXPRÈS

El Govern va decidir a l’inici de la crisi del coronavirus canviar la legislació per a generalitzar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per força major.

La llei, que ha mantingut el Govern, fixa un termini de cinc dies perquè l’autoritat laboral resolgui l’ ERTO per força major i, transcorregut aquest termini, si no hi ha una resolució, opera el silenci administratiu i l’expedient queda aprovat automàticament.

Per falta de mitjans humans per a poder tramitar degut al volum d’ERTOS presentats, algunes comunitats autònomes ham aprofitat una escletxa legal per a duplicar de cinc a deu dies el termini que té l’autoritat laboral abans que operi el silenci administratiu.

Dit tot això, una de les argumentacions de les citades comunitats per a escometre aquesta ampliació del termini de resolució dels ERTO obeeix, a més de la gran quantitat d’expedients que han d’avaluar i la falta de personal, el fet que el Ministeri de Treball ha llançat la reiterada idea que les autoritats laborals autonòmiques han de tractar de revisar en la mesura que sigui possible tots els ERTO que els arribin per a evitar que arribin al Servei Públic d’Ocupació (SEPE) casos que no compleixin els requisits però que hagin estat aprovats per silenci administratiu.

AJORNAMENTS I MORATÒRIES EN LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

 Ajornaments

  • EMPRESES

Quotes de març a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril. ( Cal recordar que l’ajornament no inclou l’aportació dels treballadors, ni les quotes d’accidents de treball i malaltia professional que caldrà ingressar en el termini establert del Reglament Recaptació després de la resolució TGSS i en cas de ser necessari presentar garantia o aval ).

  • AUTÒNOMS

Quotes d’abril a ingressar a l’abril, termini sol·licitud fins al 10 d’abril.

Moratòries

  • EMPRESES

Quotes d’abril a ingressar al maig, termini sol·licitud fins al 10 de maig ( es pot sol·licitar tot el període d’abril a juny).

  • AUTÒNOMS

Quotes de maig a ingressar al maig, termini sol·licitud fins al 10 de maig.( es pot sol·licitar tot el període de maig a juliol)

AJORNAMENTS FISCALS

En data d’avui les declaracions d’impostos del primer trimestre de 2020 a realitzar entre l’1 i el 20 d’abril, s’han de realitzar perquè no s’ha aprovat cap pròrroga i les de cada mes també. En cas que es produeixi, l’informem oportunament.

Volem recordar-li que totes les empreses amb ingressos inferiors a 6.010.121,04 euros en 2019 (sent aquest l’únic límit per a sol·licitar) poden ajornar el pagament d’impostos en 30.000 euros de manera automàtica i sense garanties, sent també aplicable a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’Impost de societats i a l’IVA.

Aquest ajornament se sol·licita per sis mesos, sense que hagin de satisfer-se interessos de demora pels tres primers mesos, sent necessari realitzar els següents aclariments importants:

  • Aquest import de 30.000 euros és independent i compatible amb qualsevol altre ajornament per procediment normal. És extraordinari i cal especificar l’RDL 7/2020.
  • El pagament és als sis mesos i no es pot fraccionar cada mes, però es pot anticipar diners sol·licitant carta de pagament a Hisenda.

Si hi ha denegacions d’ajornaments pel procediment normal i inadmissions, cal fer l’ingrés i si no es fa van a constrenyiment amb els recàrrecs corresponents.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals que estem seguint al minut les mesures aprovades pel Govern en les diferents àrees d’actuació del despatx davant la situació del Covid-19.

Lladó Grup Consultor

934 646 210