AJORNAMENTS DE PAGAMENT A HISENDA I AVAL BANCARI

Si la seva empresa demana l’ajornament de pagament d’impostos a Hisenda per un import inferior a 30.000 euros, no serà necessari aportar garanties si és el deute total amb Hisenda, però si l’import és superior, haurà d’aportar garanties.

Entre les garanties, la que més interessa a Hisenda per concedir l’ajornament i fraccionament de pagament és l’aval o una assegurança de caució, que encara que suposi costos, pot ser la millor alternativa:

  • L’aportació del compromís d’aval li permetrà obtenir l’ajornament més fàcilment i potser més terminis.
  • La quantitat ajornada només meritarà el 3% d’interès i no el 3,75% de demora, com és el cas amb altres garanties.
  • Hisenda no podrà reservar-se el dret a compensar les quantitats ajornades amb els possibles crèdits a favor de l’empresa en el futur, com és la possible devolució d’IVA.
  • Com es fracciona el pagament en diversos terminis, podrà aportar aval per cadascun dels terminis i així podrà anar alliberant els avals que es vagin fent els pagaments, reduint les comissions bancàries.

Si no pot aconseguir un aval, de vegades, justificant-lo adequadament, també pot sol·licitar que Hisenda no es reservi el dret a compensar crèdits.

El Departament Legal de Lladó Grup Consultor resta a la seva disposició per informar-lo.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista