SIM 2019

ACORD EN EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER 2019

A partir de l’1 de gener entra en vigor l’aplicació el nou Salari Mínim Interprofessional, que es recull en el Reial decret 1462/2018, de 21 de Desembre.

La publicació en el BOE confirma un increment del 22,3% del SMI respecte a 2018. El salari mínim puja de 735,90 € a 900 € al mes. Quedant com podem veure a continuació:

  • Salari Mínim Interprofessional diari: 30 €/dia.
  • Salari Mínim Interprofessional mensual: 900 €/mes.

Segons el Reial decret, el còmput anual del SMI en cap cas podrà ser inferior a 12.600 euros. Els 900 € mensuals, si tenim en compte que s’han d’aplicar sobre la base de 14 pagues, si aquestes es prorrategen en 12 mesos, donaria com a resultat un salari de 1.050 euros bruts al mes. Cal tenir en compte que aquesta xifra és per a jornades completes (40 hores), per a jornades parcials es calcularà proporcionalment. Al salari mínim anterior se li sumaran, si escau, segons indiqui el conveni o contracte de treball, els complements salarials a què es refereix l’article 26,3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció. Segons indica l’article 3, del Reial decret 1462/2018, la revisió del SMI no afectarà l’estructura o quantia de la resta de salaris que superin 12.600 euros anuals.

El Reial decret Llei 28/2018, de 29 de Desembre, estableix en el seu article 12 les noves regles d’afectació del nou SMI als convenis col·lectius que usen aquest de referència per a determinar l’increment del salari basi o complements salarials. La norma recorda que per a aquells salaris, establerts en conveni, que siguin inferiors al SMI de 2019, hauran d’adequar la seva quantia a 900 €, d’acord al RD 1462/2018. Donat el caràcter excepcional de la pujada, aquestes són les noves regles d’afectació de les quanties d’SMI als convenis col·lectius que usen aquest de referència per a determinar els increments de salari i complements durant 2019:

  • Per a convenis vigents des de gener de 2017: Quantia del SMI de 2016 + increment del 2% (Reial decret 1171/2015).
  • Per a convenis que van entrar en vigor amb data posterior a gener de 2017 i continuaven vigents a 26 de desembre de 2017: Quantia del SMI 2017 + 2% (Reial decret 742/2016).
  • Per a convenis que van entrar en vigor després del 26 de Desembre de 2017: Quantia del SMI de 2018.

En definitiva, com repercutirà aquesta mesura a partir de l’1 de gener de 2019?. Aquesta nova mesura no afectarà a tots els treballadors. Per tant, si els salaris ja eren superiors al SMI no hi haurà un canvi significatiu. Sobretot està destinada a aquells treballadors que percebin menys de 12.600 € bruts a l’any per una jornada completa. La pujada del salari haurà de ser automàtica en aquests casos per part de l’empresa. Encara que el salari no pugi, tots els treballadors sí que es beneficien indirectament. Per exemple, pujaria la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada o els límits del salari de FOGASA.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en gestió laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir.