EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA L’ACOMIADAMENT OBJECTIU EN SUPÒSITS D’ABSENTISME, TOT I JUSTIFICAT, PRODUÏT AMB CERTA INTERMITÈNCIA

L’Alt Tribunal en una recent sentència desestima la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat número 26 de Barcelona per al cas de baixes per malaltia, atorgant així plena validesa a l’article 52 d) del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors fins i tot en tals suposats.

Aquest article legal regula, per a combatre l’absentisme, la possibilitat d’efectuar l’extinció indemnitzada del contracte de treball, a raó de 20 dies de salari per any de serveis, per als supòsits de faltes intermitents al treball, encara justificades, quan aquestes faltes aconsegueixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d’assistència en els 12 mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de 12 mesos.

En aquestes faltes no computen, a aquest efecte, les baixes per accident de treball, naixement o adopció, lactància, risc per embaràs, llicències, vacances, vagues, així com tampoc computen les baixes de malaltia de durada de més de 20 dies consecutius o absències que obeeixin a tractament de càncer o malaltia greu.

El Jutjat 26 de Barcelona postulava que en el cas de baixes per malaltia són absències que el treballador no pot ni ha d’evitar, i que tal mesura pot comprometre la seva salut, si per a evitar l’aplicació del precepte escurça voluntàriament la seva durada.

El Tribunal Constitucional ha estimat en canvi que la Llei guarda un equilibri entre el legítim interès de l’empresa de pal·liar la onerositat de les absències al treball que es connecta amb la defensa de la productivitat (art.38 CE) i la protecció de la salut i seguretat dels treballadors (art. 40.2 i 43 CE), i per això ha establert les exclusions comentades.

La Sentència té, no obstant això, quatre vots particulars per desacord amb la mateixa dins del Tribunal i que es publiquen també, per la qual cosa no ha estat una qüestió pacífica de resoldre.

A Lladó Grup Consultor li oferim un grup de professionals experts en relacions laborals per a assessorar-lo en tot el procés d’un acomiadament.