Redueixi Costos amb els Salaris en Espècie

Dins dels objectius generals de les empreses hi ha el de no incrementar els costos de personal, però al mateix temps mantenir una bona motivació entre els seus empleats. Aparentment són dos objectius contradictoris entre sí, però hi ha fórmules per aconseguir-los tots dos mitjançant les retribucions en espècie, ja que la llei d’IRPF preveu […]

Campanya de la Inspecció a empreses

L’informem que la Inspecció d’Hisenda està realitzant una campanya de visites a les empreses per obtenir informació que recolliran en una DILIGÈNCIA, amb objecte de verificar i contrastar la informació que té Hisenda. Entenem que les visites són a empreses amb clients consumidors finals. Solen assistir dues persones de la inspecció i la informació que […]

Tancament patronal durant la jornada de vaga

El tancament patronal és una facultat de l’empresari contemplada dins de les mesures generals de conflicte col·lectiu, a diferència del dret de vaga que es configura com un dret fonamental. El tancament patronal només es permet quan concorrin alguna de les següents circumstàncies: a) Existència de notori perill de violència per a les persones o […]