Quina fiscalitat té el regal de Nadal per als meus clients?

Un any més amb l’arribada del Nadal són moltes les empreses que decideixen, ja sigui per fidelitzar al client o per intentar captar-ne un altre, elaborar l’anomenat obsequi corporatiu nadalenc.

Mitjançant la forma més clàssica d’una cistella o lot de Nadal o altres elements més propis del material d’oficina com calendaris, USB, bolígrafs, llibretes, etc. Tot i les nostres bones intencions hem de tenir en consideració que aquests obsequis també tenen la seva fiscalitat.

El més important és que si hem adquirit aquest tipus de regals per clients, proveïdors, col·laboradors, etc. que en la seva respectiva factura es faci constar que s’ha inclòs el logotip de la nostra empresa. Aquest logotip ha de ser permanent, és a dir, no ens servirà que estigui logotipat mitjançant un adhesiu que es pugui treure amb facilitat.

Tot això és necessari si el que volem és deduir-nos l’IVA d’aquests regals i objectes publicitaris. A efectes fiscals la deducció dels regals per als clients es limitarà a l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’empresa que els realitza.

Una altra opció vàlida seria utilitzar els nostres propis productes que puguem oferir com una mostra comercial. En aquest cas ens podríem deduir el seu IVA.

Com sempre recomanem que el més important és tenir sempre a mà les factures corresponents on vinguin també especificats els productes i les seves característiques en funció de la deducció que vulguem aplicar.

 

S’esgota el termini per bonificar-se amb càrrec al crèdit per a la formació del 2017

Els recordem que el termini per poder bonificar-se la formació que les empreses han donat als seus treballadors en l’exercici 2017 amb càrrec al crèdit disponible finalitza amb la liquidació de Seguretat Social del mes de desembre.

Així doncs, preguem revisin si tenen pendent d’enviar-nos documentació d’accions formatives que hagin fet i ens la facin arribar urgentment per poder incloure-les a la liquidació esmentada.

Accions per reduïr la renda (IRPF)

Abans que s’acabi el 2017 pot realitzar algunes actuacions que li permetin reduir l’IRPF a declarar el 2018.

Vegi alguns exemples:

 • Les aportacions que faci a un pla de pensions reduiran la base del seu IRPF amb un màxim de 8.000 euros per persona, i amb el límit del 30% dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
 • Pot fer aportacions de com a màxim 2.500 euros a un pla de pensions del seu cònjuge, si els seus ingressos són inferiors a 8.000 euros anuals.
 • Si va adquirir el seu habitatge habitual abans del 2013, té dret a la deducció per adquisició d’habitatge habitual, podent efectuar una amortització avançada del préstec que va sol·licitar per finançar la compra fins el límit de 9.040 euros, podent aplicar una deducció del 15% en la quota del seu IRPF.
 • Si cobra lloguers d’immobles, pot interessar-li avançar despeses en les que necessàriament vagi a incórrer, i així reduir el rendiment del capital immobiliari que tributa.
 • Respecte dels rendiments empresarials o professionals com persona física en estimació directa, potser l’interessa ajornar les últimes vendes als primers dies de 2018, o avançar despeses.
 • Estan exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual, sempre que tingui més de 65 anys, o bé reinverteixi l’import obtingut en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en un termini de dos anys, des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors).
 • En cas d’haver tingut el 2017 guanys patrimonials en la transmissió d’elements patrimonials, pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en els que tingui pèrdues latents (com poden ser valors en Borsa), al restar-se les pèrdues dels guanys.
 • Els donatius fets a entitats beneficiàries del “mecenatge” tenen dret a la deducció en l’IRPF.
 • Si viu de lloguer des d’abans de 2015, i s’ha deduït per aquest concepte, pot seguir practicant la deducció per lloguer d’habitatge habitual.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista  

circular-eleccions

Permisos laborals pel dia 21 de desembre de 2017 d’eleccions al Parlament de Catalunya

ORDRE TSF/253/2017 QUE DESENVOLUPA ELS PERMISOS LABORALS DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017 D’ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El passat divendres 1 de desembre va ser publicada al D.O.G. l’Ordre TSF/253/2017 que desenvolupa el Reial Decret 953/2017 de permisos laborals del dia 21 de desembre de 2017 d’eleccions al Parlament de Catalunya i que resumim:

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya.

El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

 

Determinació del moment d’utilització de les hores.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o empresària.

 

Justificants de votació.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

 

Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

El permís de les cinc primeres hores que estableix l’article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, en les mateixes condicions que estableix l’apartat anterior.

 

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

 

Possibilitat de canvi de torn.

Si alguna de les persones treballadores que siguin membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, té que canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017. En aquest cas és aplicable el referent als permisos, determinació d’utilització d’hores, justificants i canvi de torn, entenent substituïts els col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

 

Personal al servei de l’Administració.

De conformitat amb allò establert a l’article 25 del Reial decret 953/2017, de 31 d’octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya, el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en el seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos retribuïts en les mateixes circumstàncies idèntiques a les citades en els articles anteriors.

LES VENDES D'OBJECTES USATS PER PARTICULAR PAGUEN EL 4% D'ITP

Les vendes d’objectes usats per particulars paguen el 4% d’ITP

La Direcció General de Tributs, que és qui emet criteris d’interpretació d’Hisenda, estableix que els particulars que venen béns en plataformes online com eBay, Wallapop, Vibbo, estan gravats per Transmissions Patrimonials (ITP) i Hisenda recaptarà el 4% del que obtingui de les seves vendes.

D’aquesta manera, aquestes transaccions digitals reben un gravamen anàleg al que s’imposa a les vendes “físiques” de béns usats, tot i que són difícils de localitzar per al Fisco.

Les vendes online però estan creixent de forma substancial i queden registrades, i Hisenda pot sol·licitar informació a aquestes plataformes de comerç online per investigar les transaccions. També es fan vendes de quadres, objectes de col·lecció, etc, d’imports elevats. També hi ha un altre impost com és l’IRPF (declaració de Renda), que pot afectar quan els béns es venen a un preu superior al que es va comprar i existeix un guany patrimonial que tributa. Per això és recomanable guardar documents que acreditin la propietat del bé, i proves de la transacció com factures o captures de pantalla del tancament de l’acord per demostrar-li a Hisenda.

Un dels objectius prioritaris de control d’Hisenda en els últims exercicis, són les empreses de l’economia digital, com és el cas que el 2018 hauran de passar informació del lloguer vacacional, com són les plataformes Airbnb o Wimdu. Els propietaris, a més, hauran de guardar les dades dels arrendataris.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal.

Josep Cid Dacosta
Soci-Economista  

bdncapac

Fundació Badalona Capaç – El treball de les persones amb discapacitat

La Fundació té com a objectiu la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o física.
Com ho fem?

PROJECTE INCORPORA
A petició de les empreses, la nostra psicòloga selecciona les persones adequades a cada tasca.
Un cop contractades per l’empresa, en fem el seguiment.
Assessorem l’empresa en els tipus de contractes a fer i en les bonificacions econòmiques accessibles en cada cas concret.

PROJECTE CALTOR
Caltor és un CET (Centre Especial de Treball) que dóna feina a persones amb un nivell de discapacitat que els permet realitzar tasques laborals.
Al nostre taller fem Envasats, Muntatges industrials, Termoconformats i Manipulats per a empreses industrials
Proporcionem a les empreses serveis de neteja, jardineria, paqueteria, reparació de contenidors, etc.
Els nostres preus, productivitat i qualitat són iguals o superiors als del mercat.

PROJECTE COINTEGRA
Cointegra és un Centre ocupacional que proporciona atenció a persones amb un grau de discapacitat que no els permet realitzar tasques laborals.
Disposem d’un taller de serigrafia on podem imprimir tota mena de productes tèxtils.
Fem petits treballs de papereria, artesania i manipulats.

PROJECTE ALIMENTARI
Elaborem i comercialitzem la cervesa artesana SIKARU, juntament amb productes alimentaris fabricats per altres Fundacions Socials com la nostra.

En tots els casos combinem l’activitat productiva amb l’atenció personalitzada als nostres usuaris per tal d’integrar-los en el món laboral i donar-los la màxima autonomia personal.

Us convidem a visitar-nos per explicar-vos que som capaços de fer molt més del que us imagineu.

Visiteu la nostra web www.bdncapac.cat

feelgoodmanagers

Els “feelgood managers” els nous assistents del benestar a l’oficina

Cuinar, fer les compres perquè no falti de res a l’oficina, posar en ordre els despatxos o organitzar activitats perquè els treballadors es coneguin millor i s’incentivi un bon ambient de treball són algunes de les tasques encomanades als i les “feelgood managers”. Es tracta d’un innovador lloc de treball sorgit a Sillicon Valley, als Estats Units, que ara arriba a Europa gràcies a Alemanya on bona part de les start ups que s’estableixen a la seva capital estan incorporant en el seu organigrama aquesta posició multi tasca.

De fet, només a Berlín hi ha més de 171.000 empreses emergents i més de 600.000 persones tenen un feina vinculada en aquest sector.

Un “feelgood manager” és considerat un assistent encarregat d’integrar un treballador nou al seu lloc de treball, organitzar petits esdeveniments de team building i, fins i tot, encarregar-se de qüestions més rutinàries com el material d’oficina, la màquina de cafè o els càterings de les oficines.

Segons diferents agències de recursos humans que promouen aquesta posició, entre les empreses la principal tasca dels “feelgood managers” és comunicar i establir una relació entre la direcció i els treballadors i fer que es treballi en un marc de confiança i benestar.

Lluny de ser novedós, els “feelgood managers” no deixen de ser una feina vista ja en anterioritat en moltes oficines amb tasques més vinculades al secretariat sense el glamour i el valor afegit que es pretén donar en aquesta nova posició dotada ara amb més elements propis dels recursos humans i el lideratge d’equips.

fisecretbancari

Fi al secret bancari d’Andorra

Si vostè té comptes o dipòsits en bancs d’Andorra, tingui en compte que a partir de l’any vinent està previst que es posi fi al secret bancari en aquest país. Així, a partir de 2018 Andorra informarà a la resta de països de la Unió Europea (UE), dels comptes que persones que són residents en el seu país en siguin titulars, amb efectes retroactius des del 31 de desembre de 2016.

TERMINIS.- Es facilitarà aquesta informació a cada país de forma automàtica i anual en dues fases:

 • A partir del primer semestre de 2018, es facilitarà informació sobre comptes de persones físiques amb un saldo superior a 1.000.000 de dòlars americans, i de societats amb un saldo superior a 250.000 dòlars.
 • En quantificar aquests imports, han d’agregar-se tots els saldos bancaris en una mateixa entitat financera que sigui titularitat de la mateixa persona.

INFORMACIÓ A FACILITAR.- Andorra facilitarà la següent informació:

 • Número de compte, titulars i saldo a 31 de desembre. Si el compte ha estat cancel·lat el 2017, informarà del saldo en aquell moment i a la data de cancel·lació.
 • Interessos i altres ingressos derivats dels comptes.

CONSELL.- Regularitzi la seva situació abans que Hisenda disposi de la informació, i és aconsellable ho faci amb l’ajut d’un professional.

Christmas present boxes

El lot de Nadal, un dret pels treballadors?

Tot i que la crisi havia deixat mig enterrat aquest costum de molts empresaris d’obsequiar per Nadal un lot per als seus treballadors, el cert és que en els darrers 3 anys hi hagut un repunt d’aquest bell costum que reforça el sentiment nadalenc i l’esperit de germanor: enormes cistelles, algunes amb pernil inclòs, amb torrons, polvorons, embotits, cava, ampolles de vi… Però fer-ho un any obliga a l’empresari haver-ho de fer a la resta… fins aquest punt aquest compromís acaba sent un dret per al treballador?

En aquest sentit, no es pot oblidar la recent sentència del Tribunal Suprem del passat 21 d’abril del 2016 en la que s’assenyalava que el fet de rebre cada any un lot de Nadal es considerava un dret adquirit per als treballadors. Això significa, per tant, que si l’empresa decideix no donar lot de Nadal un any, està incomplint el que “ha pactat” en el contracte de treball, segons l’article 3.1.C del vigent estatut dels treballadors.

El cert és que la jurisprudència ve entenent que perquè alguna cosa es converteixi en un dret adquirit per als treballadors obligant a les empreses a mantenir-ho, encara que la seva situació econòmica empitjori, hauria de passar el següent:  per una banda, ha d’existir una voluntat imperiosa de concessió per part de l’empresa de voler donar un lot als seus treballadors com un fet “retributiu”. I, de l’altra,  ha de consolidar-se la condició de perdurabilitat, persistència i repetició del gaudi de l’obsequi.

Així, doncs, l’empresa ha de tenir en compte que donar el lot de Nadal als treballadors pot suposar la creació d’un dret adquirit per la plantilla que de cap de les maneres podrà revertir havent-se incorporat al nexe contractual, a excepció que es compensi o es neutralitzi per norma legal o col·lectiu posterior.  Sinó, compte amb la decisió unilateral de retirar el lot de Nadal o un altre benefici atorgat als treballadors ja que, excepte que existeixi justificació suficient (causes econòmiques) o s’acordi amb el comitè d’empresa, la companyia es pot enfrontar a reclamacions per incompliment de contracte.

 

Protocol familiar

Un protocol familiar és convenient a l’empresa familiar

Vostè té una empresa familiar i els seus fills hi tenen participació, i està pensant com assegurar que aquestes participacions no puguin passar a ser-ne propietaris els cònjuges dels seus fills o les parelles de fet. Hem de dir-li, que això és possible tant en vida, com per la defunció de qualsevol fill.

Existeixen les cauteles adequades per evitar-ho si aquest és el seu desig, i que la propietat de l’empresa continuï en el tronc familiar. Utilitzi el protocol familiar (és un document que signen els socis o familiars i és obligatori), per regular la transmissió de les accions o participacions, tant en vida com per defunció, i aquests pactes són de compliment obligat per a totes les persones que ho signen. També és aconsellable modificar els estatuts de la societat.

Pot establir que si cap soci pretén transmetre les seves participacions al seu cònjuge (inclòs per separació o divorci), els altres socis tindran un dret d’adquisició preferent, tant en vida com per defunció.

Podria succeir que el seu fill casat o en parella de fet, sense fills, mori sense fer testament.

La llei contempla a Catalunya que aquests (cònjuge o parella de fet), seran els hereus, passant a la seva propietat les accions i participacions. Eviti-ho amb el protocol familiar.

 

Consulti amb el seu assessor fiscal
Josep Cid Dacosta
Soci-Economista